Fluwa nɲɔn su nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n 11:1-33

  • Pɔlu nin akoto ngblingbli mun (1-15)

  • Kɛ mɔ Pɔlu ti akoto’n ti’n, ɔ wunnin ɲrɛnnɛn kpanngban (16-33)

11  Sinnzin kan nga ń má dí i yɛ’n, maan ɔ sɔn amun nun. Yɛ kusu n wun kɛ ɔ sɔn amun nun!  Afin n jran Ɲanmiɛn nuan n si amun ti kwla. Yɛle kɛ n seli kɛ ń fá amun ń mán bian kunngba kɛ ɔ ja amun. Yɛle Klisi, yɛ n kunndɛli kɛ ń fá amun ń klé i kɛ bla m’ɔ siman bian’n* sa.+  Sanngɛ srɛ kun min. Yɛle kɛ n kunndɛman kɛ, kɛ nga wuo’n fɛli i gblɛ’n lakali Ɛvu sa’n,+ sran wie saci amun akunndan naan amun a yoman nanwlɛfuɛ nin sanwun Klisi ɲrun kun.+  Afin kɛ sran kun to amun mɔ Zezi ng’ɔ kɛn i ndɛ kle amun’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ e kɛnnin i ndɛ e kleli amun’n, amun sɔ i nun kpa. Annzɛ kɛ sran sɔ’n yo maan akunndan nga an bu’n, ɔ nin e liɛ’n timan kun’n, amun sɔ i nun kpa. Annzɛ kɛ ɔ bo jasin fɛ ng’ɔ nin e liɛ nga amun sɔli nun’n be timan kun’n,+ amun sɔ i nun kpa.  N bumɛn i kɛ n yoli like kun m’ɔ kle kɛ amun akoto ngblingbli’m be ti kpa tra min-ɔn.+  Kannzɛ n siman ijɔ kpa’n,+ sanngɛ n wun sa wlɛ kpa. I kpa bɔbɔ’n, e yili i sɔ’n i nglo e kleli amun like kwlaa nun.  N kannin min wun ase n boli Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n n kleli amun aklunjɔɛ su naan amun ɲan ɲrun. M’an deman amun like fi. ?I sɔ mɔ n yoli’n, ɔ ti tɛ?+  Kɛ ɔ ko yo naan m’an di junman m’an man amun’n ti’n, n sɔli ninnge nga asɔnun wie’m be mannin min’n be nun. Ɔ maan ɔ ti kɛ n deli* be sa nun like sa.+  I nun nga n wo amun wun lɔ mɔ n sa miannin’n, m’an kaciman trɔ amun nun wie fi i ti su. Afin aniaan nga be fin Maseduanin bali’n, be mannin min ninnge nga n sa mian be wun’n be kwlaa.+ Sa kwlaa nun’n, m’an kaciman trɔ amun nun wie fi i ti su, yɛ n su kaciman trɔ amun ti su le.+ 10  Kɛ mɔ Klisi i ndɛ nanwlɛ’n wo min nun’n ti’n, n su yaciman min nuan dilɛ le+ Akai asa’n su. 11  ?Ngue ti yɛ n yo sɔ-ɔ? ?N kloman amun ti-ɔ? Ɲanmiɛn si kɛ n klo amun. 12  Sanngɛ like nga n yo’n, ń yó i titi.+ I liɛ’n, be nga be fa junman nga be di’n be di be nuan mɔ be waan bé klé kɛ be nin e sɛ’n, be su ɲanman ndɛ fi be jranman su. 13  Afin sran kɛ ngalɛ sa’m be tɔn be wun suɛn kɛ be ti akoto kpa. Be laka sran mun, kpɛkun be yo be wun kɛ be ti Klisi i akoto sa.+ 14  I sɔ’n boman e nuan. Afin Satan bɔbɔ yo i wun kɛ ɔ ti anzi kpa* sa titi.+ 15  Ɔ maan sɛ i sufuɛ’m be kusu be yo be wun kɛ be yo sa kpa titi’n, ɔ boman e nuan. Ninnge nga be yo’n, i su sa yɛ ɔ́ ɲán be-ɔ.+ 16  Ń kán ndɛ kunngba’n ekun: Nán sran fi bu min sinnglinfuɛ. Kannzɛ bɔbɔ amun bu min sɔ’n, sanngɛ maan an tra amun awlɛn min wun. I liɛ’n n kusu, n kwla di min nuan kan. 17  Ndɛ nga ń kɛ́n i yɛ’n, nán e Min’n i liɛ’n su yɛ n nian n kan-ɔn. Sanngɛ n kɛn i kɛ sinnglinfuɛ wie m’ɔ lafi i bɔbɔ i wun su’n sa. 18  Kɛ mɔ mɛn nun ninnge mun yɛ sran sunman be fa di be nuan’n ti’n, n kusu, ń fá dí min nuan wie. 19  Kɛ mɔ an se amun wun kɛ an si “ngwlɛlɛ” dan’n ti’n, amun nin sinnglinfuɛ’m be tran klanman. 20  Yɛle kɛ sran ng’ɔ fa amun kaci i kanga’n, amun nin i be tran klanman. Sran ng’ɔ fɛn amun sa nun ninnge mun’n, amun nin i be tran klanman. Sran ng’ɔ fa like nga amun le i’n, amun nin i be tran klanman. Sran ng’ɔ tu i wun amun su’n, amun nin i be tran klanman. Sran ng’ɔ kpaci amun ɲrun’n, amun nin i be tran klanman. 21  Ndɛ nga ń kɛ́n i yɛ’n, i kanlɛ yo e ɲannzuɛn. Afin ɔ kwla yo kɛ e ti srongble sa. Sanngɛ sɛ be wie’m be yo like yakpa su’n (n kɛn i sinnzin su) n kusu, n yo like yakpa su wie. 22  Sɛ be ti Ebre’n, n kusu, n ti Ebre wie.+ Sɛ be ti Izraɛlifuɛ’n, n kusu, n ti i sɔfuɛ wie. Sɛ be ti Abraamun i mma mun’n, n kusu n ti i wa wie.+ 23  ?Sɛ be ti Klisi i sufuɛ’n, yɛ min li? ?N timɛn i sufuɛ wie ti-ɔ? Ń tɛ́ su kɛ sran mɔ i ti w’a saci’n sa. N ti i sufuɛ tra be, afin n dili junman n trali be.+ Be wlali min bisua kpɛ sunman trali be.+ Be boli min kpɛ sunman. Yɛ kpɛ sunman’n, ɔ ka kan naan m’an wu.+ 24  Zifu’m be boli min ɲantiaan nuan ablasan-nin-ngwlan (39) sɔ kpɛ nnun.+ 25  Be fali ngble boli min kpɛ nsan.+ Be finfinnin min yɔbuɛ kpɛ kun.+ Mmeli sacili min bo kpɛ nsan.+ N kali jenvie’n i afiɛn kɔnguɛ kun nin wia nun. 26  Kɛ ń tú ajalɛ’n, n wunnin min ɲrun kpɛ sunman. N wunnin min ɲrun nzue’m be su. Kodiawiefuɛ’m be ti’n, n wunnin min ɲrun. N wunnin min ɲrun min nvle nunfuɛ’m be sa nun.+ N wunnin min ɲrun be nga be timan Zifu’n be sa nun.+ N wunnin min ɲrun klɔ dan’n su lɔ.+ N wunnin min ɲrun aawlɛ flɛnnɛn’n nun. N wunnin min ɲrun jenvie’n su. N wunnin min ɲrun be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti e niaan’n be afiɛn. 27  N dili junman kekle kpa. Kɔnguɛ sunman m’an lafiman.+ Awe nin nzuewe kunnin min.+ Blɛ sunman nun’n, m’an ɲanman aliɛ.+ Ayrɛ kunnin min, yɛ m’an ɲanman tralɛ m’an wlaman. 28  Sanngɛ like uflɛ o lɛ ekun m’ɔ kle min yalɛ kpa cɛn kwlakwla-ɔ: Like sɔ’n yɛle kokolɛ mɔ asɔnun’m be ti’n n koko’n.+ 29  ?Wan yɛ ɔ ti fakafaka mɔ n timan fakafaka wie-ɔ? ?Yɛ wan yɛ i ja kpla m’ɔ yoman min ya-ɔ? 30  Sɛ ɔ fata kɛ n di min nuan’n, like ng’ɔ kle kɛ n leman wunmiɛn’n yɛ ń fá dí min nuan-ɔn. 31  E Min Zezi i Ɲanmiɛn m’ɔ ti i Si’n, m’ɔ nin manmanlɛ fata tititi’n, ɔ si kɛ n buaman ato. 32  Damasi lɔ’n, famiɛn Aretasi i janunfuɛ’n sasali Damasifuɛ’m be klɔ’n i anuan mun naan ɔ́ trá min. 33  Sanngɛ be fali min wlali gbogbo kun nun, kpɛkun be fa min sinnin fenɛtri kun nun naan b’a jra min klɔ’n i wun talɛ’n i sin lɔ+ naan m’an ɲan min ti.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “bla mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun’n.”
Glk., “wuali.”
Annzɛ “anzi m’ɔ kpaja’n.”