Fluwa klikli nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n 15:1-58

  • Klisi cɛnnin nguan (1-11)

  • Sran cɛnlɛ’n ti yɛ e lafi Ɲanmiɛn su-ɔ (12-19)

  • Klisi i cɛnlɛ’n kle kɛ sran cɛnlɛ’n ti nanwlɛ (20-34)

  • Klɔ sran wunnɛn’n nin aolia nun wunnɛn’n (35-49)

  • Like ng’ɔ kwlá wuman’n nin like ng’ɔ kwlá saciman’n (50-57)

  • Amun di e Min’n i junman’n i kpa titi (58)

15  Siɛn’n, aniaan mun, maan n fa jasin fɛ nga n bo kleli amun’n+ n kpɛn amun wla. Jasin fɛ sɔ’n amun sɔli nun, yɛ amun te fa su.  Sɛ amun fa jasin fɛ nga n bo kleli amun’n su kpa titi’n, amún ɲán amun ti. Sanngɛ sɛ amun a faman su’n, nn Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mɔ amun kacili’n, ɔ ti ngbɛn.  Afin like cinnjin kpafuɛ nga be kleli min’n, n kusu n fa kleli amun. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan e sa tɛ’m be ti’n, Klisi wuli,+  yɛ be sieli i.+ I cɛn nsan su’n,+ ɔ cɛnnin nguan+ kɛ nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n fa kan’n sa.+  Ɔ yili i wun nglo kleli Sefasi.*+ I sin’n, ɔ yili i wun nglo kleli i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun.+  I sin ekun’n, ɔ yili i wun nglo kleli aniaan ya nnun (500) tra su blɛ kunngba nun.+ Aniaan sɔ’m be nun sunman be te o e afiɛn wa, yɛ wie’m b’a wu.*  I sin’n, ɔ yili i wun nglo kleli Zaki.+ I sin ekun’n, ɔ yili i wun nglo kleli akoto’m be kwlaa.+  Sanngɛ kasiɛn su’n, min mɔ n ti kɛ ba mɔ i anglo w’a juman yɛ be wuli i’n sa’n, ɔ yili i wun nglo kleli min wie.+  Min yɛ n ti akoto’m be nun kaanfuɛ’n niɔn. Yɛ ɔ fataman kɛ be flɛ min akoto bɔbɔ, afin n kleli Ɲanmiɛn i asɔnun’n i nunfuɛ’m be yalɛ.+ 10  Sanngɛ Ɲanmiɛn i aklunye dan’n ti’n n ti akoto. Ye ng’ɔ yoli min’n w’a yoman ngbɛn, afin n dili junman dan n trali be kwlaa. Sanngɛ nán min bɔbɔ min wunmiɛn yɛ n fa dili junman sɔ’n niɔn. Ye dan mɔ Ɲanmiɛn yoli min’n ti-ɔ. 11  Ɔ maan sɛ min yɛ n bo jasin’n nin-o, sɛ be yɛ be bo-o, ndɛ kunngba’n yɛ e kwlaa e kan-ɔn, yɛ ndɛ sɔ’n su yɛ amun lafili-ɔ. 12  E kan e kle sran’m be kɛ Klisi cɛnnin.+ ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ amun nun sran wie’m be se kɛ be nga be wuli’n be su cɛnman-ɔn? 13  Sɛ sakpasakpa naan be nga be wuli’n be su cɛnman’n, nn Klisi kusu w’a cɛnman. 14  Yɛ sɛ Klisi w’a cɛnman’n, nn e bo jasin’n ngbɛn, yɛ nn amun kusu amun lafi Ɲanmiɛn su ngbɛn. 15  Sɛ be nga be wuli’n, be su cɛnman’n, nn Klisi kusu w’a cɛnman. Ɔ maan e tɔnnin Ɲanmiɛn i suɛn,+ afin e kan sinnin kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i.+ 16  Sɛ be nga be wuli’n be su cɛnman’n, nn Klisi kusu w’a cɛnman. 17  Yɛ kusu, sɛ Klisi w’a cɛnman’n, nn amun lafi Ɲanmiɛn su ngbɛn. Amun te yo sa tɛ yofuɛ.+ 18  Asa kusu’n, nn be nga be nin Klisi be kacili sran wunmuan mɔ be wuli’n, be liɛ w’a wie mlɔnmlɔn.+ 19  Sɛ mɛn nga e di i dɔ nga su’n i ngunmin ti yɛ e fa e wla e gua Klisi su’n, nn e ti ɲrɛnnɛnfuɛ tra sran kwlaa. 20  Sanngɛ nanwlɛ, Klisi cɛnnin. I yɛ ɔ ti be nga be wuli’n be nun sran klikli nga be cɛnnin i’n* niɔn.+ 21  Sran kunngba ti yɛ wie’n bali-ɔ.+ Ɔ maan sran kunngba kusu ti yɛ be nga be wuli’n bé cɛ́n-ɔn.+ 22  Afin wafa kunngba nga Adan ti’n, sran’m be kwlaa be wu’n,+ i wafa kunngba’n, Klisi kusu ti’n, sran’m be kwlaa bé ɲán nguan.+ 23  Sanngɛ ɔ to be to be. Klisi yɛ ɔ ti be klikli’n niɔn.*+ I sin’n, blɛ mɔ Klisi o lɛ’n,*+ bé cɛ́n be nga be ti i liɛ’n. 24  Kɛ ɔ ko nunnun awa kwlaa nin be kwlaa nga be le kwlalɛ’n, ɔ nin be kwlaa nga be le tinmin’n ko wie’n, kasiɛn su’n, ɔ́ fá Famiɛn Dilɛ’n mɛ́n i Si m’ɔ ti i Ɲanmiɛn’n.+ 25  Afin ɔ fata kɛ ɔ di famiɛn lele saan Ɲanmiɛn w’a fɛ i kpɔfuɛ’m be kwlaa w’a sie i ja bo.+ 26  Kpɛkun ɔ́ núnnún e kpɔfuɛ kasiɛn mɔ yɛle wie’n.+ 27  Afin Ɲanmiɛn “fali like kwlaa sieli i ja bo.”+ Sanngɛ kɛ ɔ se kɛ ‘Ɲanmiɛn fali like kwlaa sieli i ja bo’n’,+ ɔ ti weiin kɛ sran ng’ɔ fali like kwlaa sieli i ja bo’n, i bɔbɔ nunman nun wie.+ 28  Kɛ Ɲanmiɛn ko fɛ i Wa’n ko sie i like kwlaa su’n, Ba’n bɔbɔ wá ló i wun mán Ɲanmiɛn m’ɔ fɛli i sieli i like kwlaa su’n,+ naan Ɲanmiɛn sie like kwlaa.+ 29  ?Sɛ w’a yoman sɔ’n, ngue yɛ be nga be su yo be batɛmun kɛ be wu’n, bé yó-ɔ?+ ?Sɛ be nga be wuli’n be su cɛnman sakpa’n, ngue ti yɛ be su yo be batɛmun naan be wu-ɔ? 30  ?Yɛ ngue ti yɛ dɔ kwlaa su* e nguan’n wo wie nuan-ɔn?+ 31  Aniaan mun, amun mɔ amun ti e Min Klisi Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n, mɔ amun ti n di min nuan’n, ń sé amun kɛ cɛn kwlaa min nguan’n wo wie nuan. 32  ?Sɛ min nin nnɛn wlɛfuɛ mun e tuli ngondin Efɛzi lɔ kɛ sran wie’m be fa yoli’n sa’n,*+ nn ye benin yɛ n ɲɛn i nun-ɔn? Sɛ be nga be wuli’n be su cɛnman’n, nn “maan e di like, yɛ e nɔn nzan, afin ainman é wú.”+ 33  Nán maan sran’m be laka amun. Sran ng’ɔ nin sran tɛ san nun’n, i nzuɛn kpa’n sáci.+ 34  Maan amun wun sa wlɛ naan amun yo sa kpa, yɛ amun yaci sa tɛ yolɛ, afin amun nun wie’m be siman Ɲanmiɛn. Ń kán sɔ naan amun wun ɲannzuɛn. 35  Sanngɛ sran wie kwla usa kɛ: “?Wafa sɛ yɛ be nga be wuli’n bé cɛ́n-ɔn? ?Kɛ bé bá’n, wunnɛn wafa benin yɛ bé fá bá-ɔ?”+ 36  Sinnglinfuɛ! ?Like nga a lua’n, ɔ wuman ka naan w’a fifi?* 37  Like nga a lua’n, sɛ ble-o, sɛ like uflɛ-o, a luaman nga w’a ɲin’n. Sanngɛ i mma yɛ a lua-ɔ. 38  Sanngɛ Ɲanmiɛn maan like mma sɔ’n i wafa’n yo kɛ i bɔbɔ Ɲanmiɛn fa klo’n sa. Yɛ ɔ le like mma kun nin i wafa m’ɔ ti-ɔ. 39  Ninnge’m be wunnɛn’n ti wafawafa. Ɔ le klɔ sran wunnɛn, ɔ le nannin’m be liɛ, ɔ le anunman’m be liɛ, yɛ ɔ le jue’m be liɛ. 40  Ninnge nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n be le be liɛ,+ yɛ ninnge nga be o asiɛ’n su wa’n, be le be liɛ.+ Ɔ le ɲanmiɛn su lɔ ninnge’m be klanman liɛ. Yɛ ɔ le asiɛ’n su wa ninnge’m be klanman liɛ. 41  Ɔ le wafa nga wia’n kpaja-ɔ. Yɛ ɔ le wafa nga anglo’n kpaja-ɔ.+ Asa kusu’n, ɔ le wafa nga nzraama’m be kpaja-ɔ. I kpa bɔbɔ’n, nzraama wie kpaja tra wie. 42  Kɛ be nga be wuli’n be cɛnlɛ’n wá yó sɔ-ɔ. Sran’n i wunnɛn’n ti kɛ like mma mɔ be lua m’ɔ saci’n sa. Sanngɛ kɛ be ko cɛn i’n, ɔ kwlá saciman kun.+ 43  Kɛ bé wlɛ́ i ase’n, ɔ leman ɲrun. Sanngɛ kɛ be ko cɛn i’n, ɔ ɲan ɲrun.+ Kɛ bé wlɛ́ i ase’n, ɔ leman wunmiɛn. Sanngɛ kɛ be ko cɛn i’n, ɔ ɲan wunmiɛn.+ 44  Kɛ bé wlɛ́ i ase’n, ɔ ti klɔ sran. Sanngɛ kɛ bé cɛ́n i’n, ɔ ti aolia nun sran. Sɛ klɔ sran wunnɛn o lɛ’n, aolia nun liɛ’n kusu o lɛ wie. 45  Ɔ maan be klɛli i kɛ: “Sran klikli mɔ yɛle Adan’n ɔ ɲannin nguan.”+ Adan kasiɛn’n kacili aolia nun sran m’ɔ man nguan’n.+ 46  Sanngɛ nán aolia nun sran’n yɛ ɔ dun mmua-ɔ. Klɔ sran’n yɛ ɔ dun mmua-ɔ, i sin naan aolia nun sran’n w’a ba. 47  Sran klikli’n ti asiɛ’n su wafuɛ, yɛ fa yɛ be fa yili i-ɔ.+ Yɛ sran nɲɔn su’n fin ɲanmiɛn su.+ 48  Be nga be fali fa be yili be’n, be ti kɛ sran nga be fali fa be yili i’n sa. Yɛ be nga be ti ɲanmiɛn su lɔfuɛ’n, be ti kɛ sran ng’ɔ ti ɲanmiɛn su lɔfuɛ’n sa.+ 49  E fa sran nga be fali fa yili i’n,+ i wafa kunngba’n, é wá káci kɛ sran ng’ɔ ti ɲanmiɛn su lɔfuɛ’n sa.+ 50  Sanngɛ min niaan mun, ndɛ nga min waan ń kán klé amun’n yɛle kɛ klɔ sran wunnɛn’n nin mmoja’n be kwlá wluman Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun. Yɛ like ng’ɔ saci’n, ɔ kwlá kaciman like kun m’ɔ kwlá saciman’n. 51  Amun nian! Ń má kán Ɲanmiɛn i ndɛ kun m’ɔ ti fiawa’n ń klé amun. Yɛle kɛ e kwlaa e su wuman, sanngɛ e kwlaa é káci.+ 52  Kɛ be ko bo awɛ kasiɛn’n, be ɲinma bulɛ kunngba sa kplɛ, kpɛkun e kwlaa é ká lɛ é káci. Afin awɛ’n wá tɛ́,+ yɛ be nga be wuli’n bé cɛ́n, yɛ be wunnɛn’n su saciman kun. Kpɛkun é káci. 53  Afin like ng’ɔ kwlá saciman’n, ɔ́ sín ng’ɔ saci’n i osu.+ Yɛ like ng’ɔ kwlá wuman’n, ɔ́ sín ng’ɔ wu’n i osu.+ 54  Sanngɛ kɛ like ng’ɔ kwlá saciman’n ko sin ng’ɔ saci’n i osu’n, mɔ like ng’ɔ kwlá wuman’n ko sin ng’ɔ wu’n i osu’n, ndɛ ng’ɔ o yɛ’n wá kpɛ́n su: “Bé núnnún wie’n mlɔnmlɔnmlɔn.”+ 55  “?Wie, ɔ kwlalɛ’n wo nin? ?Wie, ɔ bɔyre’n wo nin?”+ 56  Bɔyre ng’ɔ kpɛ wie’n i ba’n yɛle sa tɛ’n.+ Yɛ like nga ti yɛ sa tɛ’n le wunmiɛn’n, yɛle Mmla’n.*+ 57  Sanngɛ é yó Ɲanmiɛn kwla. Afin e Min Zezi Klisi i dunman nun’n, e le kwlalɛ!+ 58  I sɔ’n ti’n min niaan kpa mun, an jran kekle,+ nán amun wun usu amun. Amun di e Min’n i junman’n i kpa titi.+ Afin amun si kɛ e Min’n i junman nga amun di’n, ɔ su kaman ngbɛn.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be flɛ i ekun kɛ Piɛli.
Glk., “b’a lafi wie’n nun.”
Glk., “be nun ninnge klikli nga be kpɛli be’n.”
Glk., “yɛ ɔ ti ninnge klikli nga be kpɛli be’n niɔn.”
Glɛki nun: paruzia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “blɛ kwlaa nun.”
Be kwla se ekun kɛ “Sɛ akunndan nga klɔ sran bu’n ti yɛ min nin nnɛn wlɛfuɛ mun e tuli ngondin Efɛzi lɔ’n.”
Glk., “w’a cɛn.”
Annzɛ “Mmla’n yɛ ɔ man sa tɛ’n i wunmiɛn-ɔn.”