Fluwa nɲɔn su nga Piɛli klɛli’n 2:1-22

  • Sran wie mɔ be tɔn be wun suɛn kɛ be ti like klefuɛ’n, bé wá bá (1-3)

  • Fɔ nga bé tú be mɔ be tɔn be wun suɛn kɛ be ti like klefuɛ’n ɔ su to fuanman be (4-10a)

    • Be fali anzi wie mun yili i Tartar’n nun (4)

    • Nzue dan’n, yɛ Sodɔmun nin Gomɔru (5-7)

  • Be mɔ be tɔn be wun suɛn kɛ be ti like klefuɛ’n be nzɔliɛ’n (10b-22)

2  Sanngɛ laa’n, sran wie mɔ be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, be wa trannin nvlefuɛ’m be afiɛn. I kunngba’n, sran wie mɔ be tɔn be wun suɛn kɛ be ti like klefuɛ’n, bé wá trán amun afiɛn wie.+ Blɛblɛblɛ, bé wá yó maan amún búbú amun wun nun. Asa ekun’n, be nin be min’n m’ɔ toli be’n+ bé bú. I sɔ’n ti’n, bé wá núnnún be ndɛndɛ kpa.  Asa kusu’n, sran kpanngban bé wá sú be su bé yó ɲin kekle ayeliɛ* mun.+ Yɛ be ti’n, sran’m bé kán nanwlɛ atin’n i wun ndɛ tɛ.+  Asa ekun’n, bé wá kán ndɛ bé fá láka amun naan bé fá amun kúnndɛ sika. Sanngɛ fɔ nga Ɲanmiɛn wá tú sran sɔ mun’n, ɔ dun mmua buli i akunndan lalaa kpa,+ yɛ ɔ su cɛman kun, saan bé núnnún.+  Afin Ɲanmiɛn w’a yaciman anzi nga be yoli sa tɛ’n be lɛ, ɔ tuli be fɔ.+ Ɔ fali be yili i Tartar* nun,+ ɔ fali jrɔkɔ cili be* aosin tuun kpa’n nun naan be minndɛ jɔlɛ dilɛ cɛn’n.+  W’a yaciman laa mɛn liɛ’n i nunfuɛ’m be lɛ, ɔ tuli be fɔ.+ Sanngɛ kɛ ɔ́ tɔ́ nzue dan’n ɔ́ fá núnnún be nga be sromɛn i’n,+ ɔ yacili Nowe m’ɔ boli sa nga be yo-ɔ ɔ ti su’n i ndolo’n,+ ɔ nin sran nso ekun+ be lɛ.  Ɔ yoli maan Sodɔmun klɔ’n nin Gomɔru klɔ’n be kacili nzuɛn ngunmin, ɔ buli be fɔ.+ I lɛ nun’n, ɔ kleli be nga be sromɛn i’n be kɛ sa sɔ’n ti sa nga bé wá jú be su’n be nzɔliɛ.+  Sanngɛ ɔ deli Lɔtu m’ɔ ti sran kpa’n,+ mɔ sa tɛ yofuɛ sɔ’m be ɲin kekle ayeliɛ’n* kleli i yalɛ dan’n.  Afin i nun mɔ sran kpa sɔ’n wo sa tɛ yofuɛ’m be afiɛn’n, kɛ ɔ wun sa nga be yo’n, m’ɔ ti ndɛ nga be kan’n, ɔ wunmɛn i wun fɛ mlɔnmlɔn.  I sɔ’n kle kɛ Zoova* si be nga be nin i o nun titi mɔ sa tɔ be su’n be de.+ Sanngɛ sa tɛ yofuɛ’m be liɛ’n, ɔ si wafa ng’ɔ́ núnnún be jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n.+ 10  Be nga be kunndɛ kɛ bé sáci be wiengu mun+ mɔ be ɲin yiman kpɛnngbɛn mun’n,+ be liɛ’n wá yó tɛ kpa. Ɲin keklefuɛ sɔ mɔ be bɔbɔ be klun sa yɛ be yo’n, kɛ bé kán Ɲanmiɛn i sran’m be ndɛ tɛ’n, be klun titiman be, 11  kusu nn anzi mun bɔbɔ mɔ be wunmiɛn’n nin be tinmin’n tra sran sɔ’m be liɛ’n, be kanman be ndɛ tɛ, Zoova* mɔ be ɲin yi i’n ti.*+ 12  Sran sɔ’m be ti kɛ nnɛn mɔ be buman akunndan mɔ be wuli be kɛ be tra be naan be kun be’n sa. Be kan ninnge nga be siman be’n be ndɛ tɛ.+ Atin tɛ nga be fali’n ti’n, bé wá núnnún be. 13  Ɔ maan bé wá ɲán sa tɛ mɔ be yoli’n i nuan akatua. Mɛn dilɛ’n yo be fɛ dan,+ yɛ be yo i sɔ wia nun bɔbɔ. Be ti kɛ fiɛn m’ɔ ta like wie nun’n sa. Kɛ amun nin be dí cɛn’n, be klo be ato ninnge nga be kle be’n be ndɛ kanlɛ.+ 14  Be konvi o bla m’ɔ timan be yi’n annzɛ bian m’ɔ timan be wun’n i kunndɛlɛ’n su,+ yɛ sa tɛ’n i ase wlalɛ’n ti kekle be sa nun. Be laka be nga be awlɛn sɔman’n, yɛ be ɲin yiman like. Nanwlɛ, Ɲanmiɛn wá tú be fɔ. 15  Be yacili atin kpa’n be ko fali tɛfuɛ’n. Like nga Beɔɔ i wa Balaamun yoli’n, i wie yɛ be yo-ɔ.+ I ɲin bloli sa tɛ yolɛ’n i nuan like ng’ɔ kwla ɲɛn i’n su.+ 16  Sa kpa mɔ w’a yoman’n, be tuli i ɲin be kleli i weiin.+ Yɛle kɛ nnɛn m’ɔ sua trɔ m’ɔ ijɔman’n, ɔ ijɔli kɛ klɔ sran sa. Ɔ tanndannin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sɔ’n i ɲrun, ɔ maan w’a kwlá yoman sa tɛ nga i waan ɔ́ yó’n.+ 17  Sran sɔ’m be ti kɛ nzue ti mɔ w’a wu kee’n sa, be ti kɛ ɲanmiɛn ble mɔ aunmuan dan wie fɛ i kɔ’n sa. Lika nga be fa sieli be’n ti aosin ble tuun kpa.+ 18  Ndɛ dandan nga be kan be’n be ti ngbɛn. Be fa ninnge nga sran i ɲin blo su’n+ ɔ nin ɲin kekle ayeliɛ mun* be fa laka be nga be ɲannin be ti sa tɛ yofuɛ’m be sa nun ɔ nin-a cɛman’n.+ 19  Be se sran sɔ’m be kɛ bé wá ɲán be ti, kusu nn be bɔbɔ mɔ be se sɔ’n, be ti sa tɛ’n i kanga.+ Afin sran nga i wiengu kwlɛ i’n, ɔ ti i wiengu sɔ’n i kanga.*+ 20  Be nga e Min Zezi Klisi m’ɔ ti e Defuɛ’n, mɔ be sili i kpa’n ti’n be yoman sa tɛ nga mɛn’n nunfuɛ’m be yo’n kun’n,+ sɛ be sa be sin be ko yo ninnge sɔ mun ekun naan be kaci be kanga’n, be ayeliɛ kasiɛn sɔ’n w’a yo tɛ w’a tra klikli liɛ’n.+ 21  Sɛ ɔ ti kɛ b’a siman sa kpa yolɛ’n i atin’n bɔbɔ’n, nn ɔ flunman. Afin Ɲanmiɛn ndɛ mɔ be kan kleli be’n, be yacili i lɛ be fali ndɛ uflɛ su.+ 22  Sa ng’ɔ juli be su’n kle kɛ ɲanndra nga ti nanwlɛ. Ɲanndra sɔ’n se kɛ: “Alua’n w’a sɛ i sin w’a ko di like ng’ɔ kpu guali’n, yɛ kɔkɔti mɔ be wunnzinnin i’n, w’a sɛ i sin w’a ko bo nnɔtiɛ ekun.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ɲannzuɛn sa mun.” Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ fali be jrɛli i kunman’n nun.”
Annzɛ “ɲannzuɛn sa mun.” Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “i ɲrun.”
Annzɛ “ɲannzuɛn sa mun.” Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “sran nga like wie kwlɛ i’n, ɔ ti like sɔ’n i kanga.”