Fluwa nɲɔn su nga Piɛli klɛli’n 3:1-18

  • Be nga be yo ninnge nga be ti kpa’n be finfin’n, be buman mɛn’n i nunnunlɛ’n i akunndan (1-7)

  • Like nga Zoova seli kɛ ɔ́ yó’n, ɔ cuɛncuɛnmɛn i ja ase i yolɛ’n nun (8-10)

  • An bu sran wafa ng’ɔ fata kɛ amun yo’n i akunndan (11-16)

    • Ɲanmiɛn su uflɛuflɛ kun nin asiɛ uflɛuflɛ kun (13)

  • An nian amun wun su naan amun a mlinman (17, 18)

3  Min sran kpa mun, fluwa’n i nɲɔn su mɔ ń klɛ́ ń blɛ́ amun’n yɛ. Kɛ n fa yoli i fluwa klikli nga n klɛli’n nun’n sa’n, ń kpɛ́n amun wla+ kɛ an bu sa sin titi.  Yɛle kɛ nán amun wla fi ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin be laa’n* be su. Yɛ nán amun wla fi e Min’n m’ɔ ti e Defuɛ’n i ndɛ ng’ɔ fa wlali amun akoto’m be nuan mɔ be kannin’n su.  Ɔ fata kɛ amun si kɛ mɛn’n i awieliɛ blɛ’n nun’n, sran wie’m bé wá bá, yɛ bé yó ninnge nga be ti kpa’n be finfin. Yɛ bé yó be bɔbɔ be klunklo sa,+  kpɛkun bé sé kɛ: “?B’a seman kɛ ɔ o lɛ?* ?Yɛ ɔ o nin?+ Afin kɛ ɔ fin cɛn mɔ e nannan’m be wuli’n lele m’ɔ́ fá jú andɛ yɛ’n, ninnge’m be kwlaa be te o be osu kunngba’n nun kɛ i nun nga bé yí mɛn’n sa.”+  Sanngɛ sa kun o lɛ’n, be ɲinfu be kloman kɛ bé bú i akunndan. Sa sɔ’n yɛle kɛ lalafuɛ nun’n, ɲanmiɛn su lɔ’n wo lɛ. Yɛ Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ kannin’n ti’n, asiɛ’n fin nzue’n nun fiteli, kpɛkun ɔ jrannin cinnjinnjin nzue’n i afiɛn.+  Yɛ ninnge sɔ’m be ti’n, blɛ sɔ’n nun mɛn liɛ’n nunnunnin. Afin nzue’n yili, kpɛkun ɔ katali mɛn sɔ’n su.+  Ɲanmiɛn i ndɛ kunngba sɔ’n ti’n, be sieli ɲanmiɛn nin asiɛ’n mɔ be o lɛ andɛ’n be kɛ sin di be. Yɛ bé síe be lɛ lele fá jú cɛn nga bé wá bú be mɔ be ɲin yiman Ɲanmiɛn’n be fɔ’n, mɔ bé núnnún be’n.+  Sanngɛ min sran kpa mun, nán amun wla fi ndɛ yɛ’n su. Yɛle kɛ Zoova* ɲrun’n, afuɛ akpi (1.000) ti cɛn ba kun. Yɛ cɛn ba kun ti afuɛ akpi (1.000).+  Like nga Zoova* seli kɛ ɔ́ yó’n, ɔ cuɛncuɛnmɛn i ja ase i yolɛ’n nun+ kɛ sran wie’m be bu i’n sa. Sanngɛ ɔ trɛ i awlɛn amun wun, afin ɔ kunndɛman kɛ sran kun sa nunnun. Sanngɛ ɔ kunndɛ kɛ sran kwlaa kaci i akunndan’n.+ 10  Zoova* i cɛn’n+ ɔ́ bá kɛ awiefuɛ sa.+ Cɛn sɔ’n nun’n, ɲanmiɛn su lɔ’n tú lɛ.+ Kɛ ɔ́ yó sɔ’n ɔ́ kplá wuu, kpɛkun ninnge nga bé ló kpa’n, bé kló. Yɛ bé yí asiɛ’n nin i su ninnge’n kwlaa be nglo.+ 11  Kɛ mɔ ninnge sɔ’m be kwlaa be su tranman lɛ kun’n ti’n, an bu sran wafa ng’ɔ fata kɛ amun yo’n i akunndan naan an yo ninnge nga Ɲanmiɛn klo be’n, yɛ an yo ninnge nga be kle kɛ amun a fa amun wun b’a mantan Ɲanmiɛn kpa’n. 12  Kɛ amún yó sɔ’n, maan amun tran minndɛ Zoova* i cɛn m’ɔ́ wá bá’n,+ yɛ maan amun ɲin tran cɛn sɔ’n su kpa.* Cɛn sɔ’n nun’n, sin dí ɲanmiɛn su lɔ’n,+ yɛ ninnge nga be loli dan’n, bé kló. 13  Sanngɛ kɛ m’ɔ tali nda’n ti’n, e su minndɛ ɲanmiɛn su uflɛuflɛ kun nin asiɛ uflɛuflɛ kun,+ yɛ bé yó sa kpa be su.+ 14  I sɔ’n ti’n, min sran kpa mun, kɛ mɔ amun su minndɛ ninnge sɔ mun’n, maan amun mian amun ɲin kpa naan ɔ wun kɛ fiɛn kaan sa nunman amun wun naan amun nzuɛn’n timan tɛ. Yɛ maan ɔ wun kɛ amun nin i be di anuansɛ.+ 15  Asa ekun’n, maan amun wun i wlɛ kɛ amun ti ɲanlɛ ti yɛ e Min’n trɛ i awlɛn amun wun-ɔn. Ndɛ kunngba’n yɛ Pɔlu m’ɔ ti e niaan kpa’n ɔ klɛ blɛli amun-ɔn. Ɲanmiɛn yɛ ɔ mɛnnin i ngwlɛlɛ yɛ ɔ klɛli ndɛ sɔ’n niɔn.+ 16  Ɔ kannin ninnge sɔ’m be ndɛ i fluwa’m be kwlaa be nun. Sanngɛ be nun wie’m be wlɛ wunlɛ ti kekle. I sɔ’n ti’n, be nga be siman sa’n,* ɔ nin be nga be akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn’n be kpɛ ndɛ sɔ’m be wun kɛ nga be fa kpɛ Ɲanmiɛn Ndɛ onga’n i wun’n sa. I sɔ mɔ be yo’n ti’n, bé núnnún. 17  I sɔ’n ti’n, min sran kpa mun, kɛ mɔ amun si sa sɔ mun laa’n ti’n, an nian amun wun su naan amun nin be b’a mlinman. I liɛ’n, sran sɔ mɔ be nantiman mmla’n su’n be ato like nga be kle’n su faman amun siemɛn i atin tɛ su, yɛ amun su yaciman kekle jranlɛ.+ 18  Maan Zezi Klisi m’ɔ ti e Min nin e Defuɛ’n, ɔ yo amun ye titi, yɛ maan amun si i kpa titi. Maan aɲrunɲan’n yo i liɛ blɛ nga nun, yɛ maan ɔ yo i liɛ tititi. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “sa nga be kannin be ndɛ kɛ bé wá jú’n.”
Glɛki nun: paruzia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “an mian amun ɲin yo maan ɔ ju ndɛndɛ.”
Annzɛ “b’a kleman be like’n.”