Zɔbu 27:1-23

  • Zɔbu fuali kpa kɛ ɔ́ nánti seiin titi (1-23)

    • “N su yaciman seiin nantilɛ le” (5)

    • Sran nga i ndɛ nunman Ɲanmiɛn ndɛ nun’n ɔ leman like m’ɔ́ fɛ́ i wla gúa su-ɔ (8)

    • ‘?Ngue ti yɛ ndɛ ngbɛnngbɛn ngunmin yɛ amun kan-ɔn?’ (12)

    • Klunwifuɛ’n ɲanman like fi (13-23)

27  Zɔbu guɛli i ndɛ’n* su ekun. Ɔ seli kɛ:   “N kan Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n m’ɔ buli min lufle’n,+n kan Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n m’ɔ lafiman’n, i m’ɔ wlali min klunngbɔ,+   sɛ n te lo wunmiɛnnaan Ɲanmiɛn i wawɛ’n te o min bue’n nun’n,+   ndɛ ng’ɔ timan su’n, ɔ su finman min nuan nun fiteman.Gblɛ ndɛ su finman min nuan nun fiteman.   N su seman le kɛ amun ti sran kpa.N su yaciman seiin nantilɛ le naan m’an fa wu.+   Ń yó sa i nuan su titi, n su yacimɛn i sɔ yolɛ.+Min awlɛn’n su buman min fɔ lele ń fá wú.*   Maan min kpɔfuɛ’m be agualiɛ’n yo kɛ klunwifuɛ’m be liɛ’n sa,maan be nga be fa be ɲin ci min’n be agualiɛ’n yo kɛ sran tɛ’m be liɛ’n sa.   ?Afin sran nga i ndɛ nunman Ɲanmiɛn ndɛ nun’n,* kɛ Ɲanmiɛn ko yi nguan ng’ɔ o i nun’n,m’ɔ ko nunnun’n, ngue su yɛ ɔ kwla fɛ i wla’n gua-ɔ?+   ?Kɛ i wla’n wá bó i wun’n,Ɲanmiɛn tí i kpanlɛ’n?+ 10  ?Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i wun yó sran sɔ’n i fɛ??Ɔ́ kpán flɛ́ Ɲanmiɛn blɛ kwlaa nun? 11  Ń má kán Ɲanmiɛn i tinmin’n i su ndɛ ń klé amun.*N su faman Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i su ndɛ wie fi n fiaman amun wun. 12  ?Sɛ amun kwlakwla amun wunnin aolia nun like’n,ngue ti yɛ ndɛ ngbɛnngbɛn ngunmin yɛ amun kan kle min-ɔn? 13  Like nga Ɲanmiɛn w’a fa sie klunwifuɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ,+aja like nga sran wlɛfuɛ’m be ɲɛn i Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i sa nun’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 14  Sɛ i mma’m be sɔn kpanngban kpa’n, tokofi’nkún be,+yɛ aliɛ nga i osu’n nunfuɛ’m bé ɲɛ́n i’n, ɔ su juman be. 15  I osu’n nunfuɛ nga be ka lɛ’n, tukpacɛ m’ɔ kun sran’n yɛ ɔ́ síe be-ɔ,be angbeti’m be su sunman be. 16  Sɛ ɔ tian sika nuan kɛ ndutre sa’n,naan ɔ tiantian tralɛ kpakpa’m be nuan kɛ ufa sa’n, 17  kannzɛ bɔbɔ ɔ tiantian be nuan’n,sanngɛ sran kpa’n yɛ ɔ́ wlá be-ɔ,+yɛ sran nga w’a yoman sa tɛ’n yɛ ɔ́ cɛ́cɛ́ i sika’n nun-ɔn. 18  Sua ng’ɔ kplan’n, ɔ́ sáci ndɛndɛ kɛ siwlisawla i sua’n sa,kɛ gladi difuɛ’n i kpata+ ng’ɔ boli’n sa. 19  Kɛ ɔ́ kó lá’n, ɔ ti aɲanbeunfuɛ, sanngɛ ɔ su ɲanman nun like fi.Kɛ́ ɔ́ tíke i ɲinma’n, like fi nunman lɛ. 20  Ɲrɛnnɛn’n fu i nun kɛ nzue dan wie m’ɔ su di lika’n sa.Kɔnguɛ’n, aunmuan dan kun fɛ i kɔ.+ 21  Aunmuan ng’ɔ fin wia afiliɛ lɔ’n fɛ́ i kɔ́, kpɛkun ɔ su tranman lɛ kun.Ɔ́ fɛ́ i kɔ́ lika uflɛ.+ 22  Ɔ́ tɔ́ i su, ɔ su simɛn i aunnvɔɛ.+Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn ɔ́ kplí kpa naan ɔ́ wánndi i wunmiɛn’n i ɲrun.+ 23  Ɔ bo i su ndɛ,ɔ kɛ i lika’n nun lɔ ɔ bo i su feliman.*+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “ɲanndra’n.”
Annzɛ “min cɛn’m be wie fi nun.”
Annzɛ “sran ng’ɔ nin Ɲanmiɛn b’a bu’n.”
Be kwla se ekun kɛ “Ń má kán ndɛ ń klé wɔ Ɲanmiɛn fanngan nun.”
Be kwla se ekun kɛ “Be bo i su ndɛ yɛ be ka be lika’n nun lɔ be bo i su feliman.”