Zɔbu 24:1-25

  • Zɔbu te tɛ su (1-25)

    • ‘?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn sieman cɛn kun-ɔn?’ (1)

    • I waan Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ be yo klunwi (12)

    • Sa tɛ yofuɛ’m be klo aosin’n (13-17)

24  “?Ngue ti yɛ Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n sieman cɛn kun-ɔn?+?Ngue ti yɛ be nga be si i’n, be wunmɛn i cɛn’n* niɔn?   Sran’m be tu awɛ mun sie i lika uflɛ.+Be wua nnɛn mun fa kɔ be tuin’n nun.   Be fa ba nga be leman si’n be aflunmun’n be kɔ,yɛ be fa angbeti bla’n i nannin tola’n be wla aowa.+   Be kan yalɛfuɛ’n i bo atin’n su lɛ.Maan be nga be leman ukafuɛ mɛn’n nun’n, be fia i sɔfuɛ’m be wun.+   Yalɛfuɛ’n kunndɛ aliɛ kɛ blo aflunmun+ nga be o aawlɛ flɛnnɛn’n nun’n sa.Aawlɛ flɛnnɛn’n nun yɛ be ko kunndɛ aliɛ fa man be mma mun-ɔn.   Sran’m be fie’n su ninnge mun yɛ be kpɛ-ɔ,*yɛ klunwifuɛ’n i viɲin mma kunngunngun ng’ɔ kɛ i fie’n nun’n yɛ be isa-ɔ.   Kɔnguɛ’n, be fa be wun kplɛn yɛ be la-ɔ, tralɛ fi nunman be wun.+Kɛ ayrɛ kun be’n, be leman like naan b’a fa kata be wun.   Nzue ng’ɔ tɔ oka’m be su’n, ɔ lua be pɔtɔɔ.Kɛ mɔ be leman fiawlɛ’n ti’n, be ko talo yɔbuɛ tanda mun.   Ba ng’ɔ leman si m’ɔ o i nin i wunflɛn’n su’n, be ti i kekle nun.+Kpɛkun be fa yalɛfuɛ’n i wun tralɛ mun aowa,+ 10  ɔ maan be fa be wun kplɛn’n be kɔ, tralɛ fi nunman be wun,yɛ be fa be klun awe’n yɛ be sua fie su ninnge nga be cicili be sɔlɛsɔlɛ’n niɔn. 11  Be fɛ kpa talɛ nga be fali yɔbuɛ’m be yoli’n be afiɛn’n nun wia klakla kpa’n nun.*Be tiatia viɲin mma’m be su duvɛn yiwlɛ’n nun, sanngɛ nzuewe kun be.+ 12  Sran ng’ɔ su wu’n, ɔ kplin klɔ’n nun lelele.Sran nga be yoli i like yaya m’ɔ o wie bɛ su’n, ɔ kpan kɛ be de i,+ɔ nin i sɔ ngba’n, Ɲanmiɛn wunman kɛ i sɔ’ntiman su.* 13  Sran wie’m be yo ɲin kekle kannin’n i su.+Be siemɛn i atin’m be nzɔliɛ,yɛ be nantimɛn i atin’m be su. 14  Sran kunfuɛ’n ɔ jaso nglɛmun ndɛ kpa’n.Ɔ kun sran ng’ɔ leman ukafuɛ’n ɔ nin yalɛfuɛ’n,+yɛ kɔnguɛ’n, ɔ wua. 15  Sran ng’ɔ kunndɛ i wiengu yi’n, ɔ minndɛ kɛsɛnzɛ’n tɔ,+ɔ se kɛ: ‘Sran fi su wunman min!’+Kpɛkun ɔ kɛtɛ i ɲrun’n. 16  Kɛ lika’n lu’n, be wlu* sua’m be nun kekle nun.Nglɛmun nun’n, be to be sin anuan.Be siman lika ng’ɔ ti kpajawa’n.+ 17  Be liɛ’n, be bu i kɛ nglɛmun nin aosin tritri’n be ti kun.Lika tritritri m’ɔ yo sro’n yɛ be si i-ɔ. 18  Sanngɛ nzue’m be fali be ɔli ndɛndɛ kpa.*Nvle’n i bue ng’ɔ ti be liɛ’n, bé bó i sannzan.+Be su saman be sin be viɲin fie’m be su lɔ kun. 19  Kɛ nga wawa nin aunyɛyɛ’n be fa laglasi m’ɔ fin nglo lɔ gua munkɛnmunkɛn m’ɔ kloli’n be kɔ’n sa’n,be nga be yoli sa tɛ’n, Ndia’n* kusu fa be kɔ!+ 20  Be nin’n* i wla fí be su. Kakaa mma’m bé dí be lele be klun jɔ́.Be wla su kpɛnman besu kun.+Bé bú sa tɛ yolɛ’n i bo kɛ waka sa. 21  Be bu bla nga i klun ti kpan’n i lufle,be yo angbeti bla’n i finfin. 22  Ɲanmiɛn* wá fɛ́ i wunmiɛn’n núnnún be nga be le kwlalɛ’n.Kannzɛ be jaso’n, be lafiman su kɛ bé kánguan nun. 23  Ɲanmiɛn* yaci be nun naan be bu i kɛ sa fi su ɲanman be,+sanngɛ i ɲin ta like kwlakwla nga be yo’n.+ 24  Be ɲan kɔmin le nɲɔn kun, kpɛkun á nían-ɔn, be nunman lɛ kun.+Be kan be ase+ yɛ be wu kɛ sran onga mun sa.Be kpɛ be kɛ fie su ninnge mun sa. 25  ?Yɛ siɛn’n, wan yɛ ɔ kwla kle kɛ n ti gblɛfuɛ-ɔ??Wan yɛ ɔ kwla kle kɛ min ndɛ’n timan su-ɔ?”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, i jɔlɛ dilɛ cɛn’n.
Be kwla se ekun kɛ “nnɛn’m be aliɛ’n yɛ be isɛ i fie su lɔ-ɔ.”
Be kwla se ekun kɛ “Be cuɛn ngo’n talɛ nga be fali yɔbuɛ be yoli’n, be afiɛn.”
Be kwla se ekun kɛ “Ɲanmiɛn buman sran fi fɔ.”
Ebr., “be kpɛ toklo.”
Ebr., “Kɛ ɔ o nzue’m be ɲin su’n, ɔ kɔ ndɛndɛ kpa.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Ebr., “Ku sɛ’n.”
Ebr., “Ɔ.”
Ebr., “Ɔ.”