Zɔbu 13:1-28

  • Zɔbu te tɛ su (1-28)

    • ‘Ɲanmiɛn yɛ ń kán ndɛ ń klé i-ɔ’ (3)

    • “Amun ti ayre yofuɛ mɔ be siman like fi’n” (4)

    • “N si kɛ min ndɛ yo fɛ” (18)

    • Ɔ usa sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn bu i i kpɔfuɛ’n (24)

13  “Min ɲinma wunnin i kwlaa sɔ’n,ɔ guali min su’n nun, yɛ n wunnin i wlɛ.   Like nga amun si i’n, n si i wie.Amun timan kpa traman min.   Min liɛ’n, Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n yɛ n kunndɛ kɛ ń kán ndɛ ń klé i-ɔ.N klo kɛ ń kókó min ndɛ’n Ɲanmiɛn ɲrun lɔ.+   Sanngɛ amun bua ato fa saci min wun.Amun kwlaa amun ti ayre yofuɛ mɔ be siman like fi’n.+   Sɛ ɔ ti kɛ amun kwla muan amun nuan’n,nn amún klé kɛ amun ti ngwlɛlɛfuɛ.+   Amun yaci, amun sie amun su tie min ndɛ mun,yɛ amun fa amun ɲin sie ndɛ ng’ɔ fin min nuan fite’n su.   ?Amún kán ndɛ ng’ɔ timan su’n Ɲanmiɛn dunman nun??I dunman nun’n, amún kpɛ́ gblɛ?   ?Amún jrɛ́n i sin??Amun kunndɛ kɛ amún kplí Ɲanmiɛn Kpli i ti?   ?Sɛ ɔ niannian amun kpa’n, i bo gúa kpa mán amun?+?Amun kwla lɛkɛ i kɛ be fa laka klɔ sran sa? 10  Sɛ amun waan amún kplí i ti naan amún bú min ndɛ kwlɛ’n,+ naan amún káta su’n,saan ɔ́ tú amun fɔ. 11  ?I aɲrunɲan’n ti’n, amun su usuman sa tututu??I sro m’ɔ yo’n ti’n, srɛ dan kpa su kunman amun? 12  Amun ngwlɛlɛ ndɛ’m be timan like fi, be ti kɛ ndutre* sa.Like nga amun fa sasa amun wun’n, i bubulɛ ti pɔpɔ kɛ fa sa. 13  Amun muan amun nuan min ɲrun lɛ naan n ijɔ.I liɛ’n, sɛ sa wie yɛ ɔ fata kɛ ɔ ju min su’n, maan ɔ ju. 14  ?Ngue ti yɛ ń kó kúkú min wun yí i ɲrɛnnɛn’n nun*mɔ ń fá min sa’n ń trá min nguan’n nun-ɔn? 15  Kannzɛ bɔbɔ ɔ́ kún min-o, ń mínndɛ i titi.+Ń kókó min ndɛ liɛ’n i ɲrun lɔ. 16  I yɛ ɔ́ yó min defuɛ-ɔ,+afin sran nga i ndɛ nunman Ɲanmiɛn i ndɛ nun’n,* ɔ kwlá ko jrɛnmɛn i ɲrun.+ 17  Amun sie amun su kpa tie min ndɛ’n.Amun fa amun ɲin sie ndɛ nga n kan’n su kpa. 18  Amun nian, m’an siesie min ndɛ liɛ’n.N si kɛ min ndɛ yo fɛ. 19  ?Wan li yɛ ɔ nin min kún-ɔn?Sɛ n ka kɛ nga sa naan n kanman ndɛ’n, ń wú.* 20  Ɲanmiɛn, ɔ li man min like nɲɔn cɛ,i liɛ’n, n su fiaman ɔ ɲrun. 21  Yi ɔ sa nɔnninnɔnnin’n min su naan fa sie i mmua lɔ,nán yo naan srolɛ mɔ n sro wɔ’n, ɔ yo maan n usu sa tututu.+ 22  Ijɔ, ń tɛ́ su,annzɛ man min atin maan n ijɔ naan tɛ min su. 23  ?Min sa tɛ’n nin fɔnlɛ nga n fɔnnin’n yɛle benin?Min sa tɛ’n nin fɔnlɛ nga n fɔnnin’n, kan maan n ti. 24  ?Ngue ti yɛ a fa ɔ ɲrun’n fia+mɔ a fa min yo ɔ kpɔfuɛ-ɔ?+ 25  ?A kunndɛ kɛ á kpíti nɲa mɔ aunmuan’n su fɛ i kɔ’n??Annzɛ á wánndi sú ijre kee wie su? 26  Afin a klɛ ndɛ mun titi fa tɔn min suɛn,yɛ sa tɛ nga n yoli be min kaan nun’n, a te fa te usa min nun. 27  A fali min ja mun wlɛli i kpanwun nun,a bo ɔ ɲin ase nian atin kwlaa nga n fa’n,kpɛkun a sie min ja osu kwlakwla nzɔliɛ. 28  Klɔ sran’n* saci kɛ like kplɔwa wie sa,kɛ tralɛ mɔ siwlisawla’m b’a di’n sa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “nzuɛn.”
Ebr., “?Ngue ti yɛ ń súa min wunnɛn ba’n min je’n nun-ɔn?”
Annzɛ “sran ng’ɔ nin Ɲanmiɛn b’a bu’n.”
Be kwla se ekun kɛ “Sɛ sran kun kwla yo sɔ’n, n su ijɔman, kpɛkun ń wú.”
Ebr., “Ɔ,” atrɛkpa’n, Zɔbu i ndɛ yɛ be kan-ɔn.