Zɔbu 14:1-22

 • Zɔbu te tɛ su (1-22)

  • Klɔ sran’n i nguan’n ti tika yɛ ɔ wun i ɲrun (1)

  • “Waka bɔbɔ’n, be kwla lafi su” (7)

  • “Fa min fia Ndia’n nun lɔ” (13)

  • “?Sɛ sran kun wu’n, ɔ kwla ɲan nguan ekun?” (14)

  • Ɲanmiɛn i ɲin trán i sa nuan like’n i sin kpa (15)

14  “Klɔ sran mɔ bla yɛ ɔ wuli i’n,i nguan’n ti tika,+ yɛ ɔ wun i ɲrun sa trilili.+   Ɔ kpuke kɛ ijre nɲrɛ sa, yɛ i sin’n ɔ glɔ.*+Ɔ sin ndɛndɛ kɛ fɔnvɔ sa, kpɛkun be wunmɛn i kun.+   A fali ɔ ɲin sieli i su,kpɛkun a fɛli i* naan amun nɲɔn’n amun wɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su.+   ?Wan cɛ yɛ ɔ kwla yo maan sran kun m’ɔ ti fiɛn’n ɔ wu sran kun m’ɔ ti sanwun-ɔn?+Sran fi kwlá yoman sɔ!   Sɛ ɔ ti kɛ be kleli cɛn ng’ɔ́ dí’n,nn anglo ng’ɔ ko di’n i nuan’n wo ɔ sa nun.A kleli i awɛ kun, ɔ kwlá traman su.+   Kpɛ ɔ ɲin lika uflɛ naan ɔ lo wunmiɛn kan,lele naan ɔ wie junman ng’ɔ fata kɛ ɔ di i cɛn kun nun’n i di, kɛ junman difuɛ wie mɔ be tuɛ i kalɛ’n sa.+   Afin waka bɔbɔ’n, be kwla lafi su.Sɛ be kpɛ i bo’n, ɔ́ fɛ́fɛ́ ekun,yɛ nga be fɛfɛli i wun’n bé ɲín ekun.   Sɛ i bo olui’n cɛ asiɛ’n nun bɔbɔnaan i losin’n wu kee lele ju asiɛ’n bo lɔ’n,   kɛ nzue kɛn i cɛ’n, ɔ́ fífí.I sa mma’m bé fɛ́fɛ́ ekun kɛ waka nɔnman wie sa. 10  Sanngɛ klɔ sran liɛ’n, kɛ ɔ wu’n, ɔ nannan lɛ, ɔ kwlá yoman like fi kun.?Kɛ sran wu’n, ɔ o nin?+ 11  Jenvie’n nun nzue’n wie,nzue ba’m be nun nzue’m be wie yɛ be wu kee. 12  Klɔ sran’n kusu kɛ ɔ la lɛ’n yɛ ɔ la-ɔ, ɔ jasoman kun.+Be su tinngeman, ɔ́ yó sɔ lele saan ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nunman lɛ kun,be su tinngeman be, bé láfi sa tititi.+ 13  ?Sɛ a fa min fia Ndia’n* nun lɔ,+naan a fa min fia lele ɔ ya’n sin’n,yɛ sɛ a sie blɛ kun naan ɔ wla kpɛn min su’n nin?+ 14  ?Sɛ sran kun wu’n, ɔ kwla ɲan nguan ekun?+Ń mínndɛ naan cɛn nga be miannin min kɛ n di junman’n i kwlaa wielele naan min ti ɲanlɛblɛ’n ju.+ 15  Á wá flɛ́ min, yɛ ń sró.+Ɔ ɲin trán ɔ sa nuan like’n i sin kpa.* 16  Sanngɛ dɔ nga su liɛ’n, a ka min ja kwlaa nga n tu’n.Min sa tɛ’n i ngunmin su yɛ a fa ɔ ɲin sie-ɔ. 17  Min sa tɛ’n wo bajɛ kun mɔ be cicili i ti’n nun,a fali amantan’n fa trali min fɔnlɛ’n i ase naan ɔ ka lɛ titi. 18  Kɛ nga oka kun tɔ m’ɔ bubu’n sa’n,yɛ kɛ nga be tu yɔbuɛ tanda kun i osu’n nun be sie i lika uflɛ sa’n, 19  kɛ nga nzue’n didi yɔbuɛ mun sa’n,kpɛkun ɔ fa asiɛ ba’n kɔ’n sa’n,i wafa kunngba’n, a sacili like nga klɔ sran ngbɛn sa’n fɛ i wla gua su’n. 20  A tin i su lele ɔ nunnun.+A kaci wafa ng’ɔ ti’n, kpɛkun a kɛn i bo. 21  Be yi i mma’m be ayɛ, sanngɛ ɔ siman sɔ.Be ɲin gua ase, sanngɛ ɔ siemɛn i nzɔliɛ.+ 22  Kɛ ɔ te o nguan nun’n yɛ ɔ wun i ɲrun-ɔn.Kɛ i ɲin te o su’n yɛ ɔ sun-ɔn.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be kpɛ.”
Ebr., “a fali min.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “Ɔ wla ló ɔ sa nuan like’n i kpa.”