Zɔbu 22:1-30

  • Elifazi i ndɛ nsan su’n (1-30)

    • ‘?Sran kun kwla yo Ɲanmiɛn i ye?’ (2, 3)

    • I waan Zɔbu i ɲin ti kpli naan ɔ yoman sa i nuan su (6-9)

    • ‘Sa ɔ sin Ɲanmiɛn i wun, á yó kpa kɛ laa’n sa’ (23)

22  Elifazi+ m’ɔ ti Temanfuɛ’n tɛli su kɛ:   “?Sran kun kwla yo like kpa kun sa man Ɲanmiɛn??Sran ng’ɔ ti akunndanfuɛ’n kwla yo i ye?+   ?Sɛ a ti sran kpa’n, Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i ndɛ o nun?*?Kɛ a nanti seiin’n, ɔ ɲan nun like?+   ?Ɔ́ tú ɔ fɔ,kpɛkun ɔ nin wɔ bé kɔ́ jɔlɛ difuɛ’m be ja su ɔ ɲin m’ɔ yi i’n ti?   ?Nán ɔ klunwi beblebe’n,nin sa tɛ mɔ a yacimɛn i yolɛ’n ti-ɔ?+   Afin a deli ɔ niaan’m be aowa sa ngbɛn,yɛ a yi sran’m be wun tralɛ mun, ɔ maan be wun ka kplɛn.*+   Sran nga w’a fɛ’n a mɛnmɛn i nzue,yɛ sran nga awe kun i’n a mɛnmɛn i aliɛ.+   Nvle’n ti sran ng’ɔ le kwlalɛ’n i liɛ,+yɛ sran ng’ɔ le ɲrun’n yɛ ɔ tran nun-ɔn.   Sanngɛ a kannin angbeti bla’m be bo, be fa be sa ngbɛn be kɔ,yɛ a tinnin ba nga be leman si’n* be sa’n su kplɔlɔlɔ. 10  I sɔ’n ti yɛ aya’m* be bo sin yia wɔ-ɔ,+yɛ sa sroesroe’m be fu ɔ nun, kpɛkun a usu sa tututu. 11  I sɔ’n ti’n, lika’n w’a lu ɔ su dan, ɔ maan a kwlá wunman ase,yɛ nzue dan kun kata ɔ su. 12  ?Ɲanmiɛn nunman ɲanmiɛn su lɔ nglo mmua kpa?Nian kɛ nzraama’m be kwlaa be o mmuammua lɔ-ɔ. 13  Sanngɛ a seli kɛ: ‘?Ngue bɔbɔ li yɛ Ɲanmiɛn si i-ɔ??Ɔ kwla nian aosin tritri’n nun di jɔlɛ? 14  Kɛ ɔ́ nánti sín ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n i ti* su lɔ’n,ɲanmiɛn ble’n kɛtɛ i ɲrun ti’n, ɔ wunman ase.’ 15  ?Klunwifuɛ’m be atin m’ɔ ti lalafuɛ atin’ni su yɛ á fá-ɔ? 16  Sran sɔ’m be blɛ’n w’a juman yɛ be fali be-ɔ,*be bo ase nga be wlali’n, nzue dan* kun fa ɔli.+ 17  Be se Ɲanmiɛn Kpli kɛ: ‘Yaci e diin ke!’Yɛ ‘?Ngue yɛ Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n kwla yo e-ɔ?’ 18  Sanngɛ nn i yɛ ɔ fali ninnge kpakpa mun yili be sua mun piɛ-ɔ.(Akunndan tɛ kɛ ngalɛ’n sa’n, ɔ timan min liɛ’n su mlɔnmlɔn.) 19  Kɛ sran kpa’n wún i sɔ liɛ’n, i klun jɔ́,yɛ sran mɔ w’a yoman sa’n srí be. Ɔ́ sé kɛ: 20  ‘B’a nunnun be nga be tanndan e ɲrun’n,yɛ sin kun wá yrá be osu’n sekeseke.’ 21  Mian ɔ ɲin naan si Ɲanmiɛn, yɛ ɔ wun jɔ́ ɔ fɔuun.Kpɛkun á ɲán ninnge kpakpa mun. 22  Ndɛ ng’ɔ fin i nuan fite’n, fa su,yɛ fɛ i nuan ndɛ’n sie ɔ klun kpa.+ 23  Sɛ a sa ɔ sin Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i wun’n, á yó kpa kɛ laa’n sa.+Sɛ a yi sa ng’ɔ timan su’n ɔ tannin sua’n nun’n, 24  sɛ a fa ɔ sika ɔkwlɛ’n* guɛ i ndutre’n nun’n,yɛ sɛ a fa sika ɔkwlɛ m’ɔ fin Ofii’n+ guɛ i kongo’m be nun lɔ yɔbuɛ’m be nun’n, 25  Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n, ɔ́ káci ɔ sika ɔkwlɛ,*yɛ ɔ́ káci ɔ sika ng’ɔ le ɲrun kpa’n. 26  I liɛ’n, Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n ti’n, á dí aklunjɔɛ,yɛ á mán ɔ ti’n su nían Ɲanmiɛn. 27  Á kpɛ́tɛ i, yɛ i kusu síe i su tíe.Yɛ á yía nda nga a tali be’n be nuan. 28  Like kwlaa nga a klo kɛ á yó’n, ɔ́ yó ye,yɛ ɔ atin’n su kpája weiin. 29  Afin kɛ á wá íjɔ dandan’n, bé gúa ɔ ɲin ase,Sanngɛ ɔ́ dé sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n.* 30  Ɔ́ dé sran nga w’a yoman sa’n.Ɔ maan sɛ w’a yoman sa tɛ’n,* saan ɔ́ dé wɔ.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ɔ yo Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i fɛ.”
Ebr., “a yi be nga be wun ti kplɛn’n be tralɛ mun.”
Annzɛ “aika ba mun.”
Ebr., “anunman’m be wun aya mun.”
Annzɛ “i kukluku’n.”
Annzɛ “be kpɛli be nguan ɲanman’n i sin-ɔn.”
Ebr., “nzue ba.”
Annzɛ “sika ɔkwlɛ kpɔlɛ’n.”
Annzɛ “ɔ sika ɔkwlɛ kpɔlɛ.”
Annzɛ “sran ng’ɔ nian asiɛ’n wun’n.”
Ebr., “sɛ ɔ sa nun ti yɛiin’n.”