Zɔbu 19:1-29

  • Zɔbu tɛli i su (1-29)

    • I waan ɔ faman fɔ nga i “janvuɛ mun” be tu i’n (1-6)

    • I waan b’a yi i ase (13-19)

    • “Min defuɛ’n i ɲin o su” (25)

19  Zɔbu tɛli su kɛ:  “?Cɛn onin ko naan amun a yaci min klɔklɔlɛ,+nin min awlɛn kpɛlɛ?+   I kpɛ blu yɛ amún tú min fɔ* yɛ.Amun kle min yalɛ, yɛ i sɔ’n kunman amun ɲannzuɛn.+   Sɛ n yoli sa tɛ sakpasakpa’n,ɔ ti min bɔbɔ min ndɛ.   Sɛ amun waan saan fii amún yó amun wun kpakpa min su’n,naan amun se kɛ kuakualɛ nga m’an kuakua yɛ’n,ɔ ti su’n,   maan amun wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn ti yɛ m’an mlin-ɔn,i yɛ ɔ fɛli i tɛ ng’ɔ fa di koniɛn’n trali min-ɔn.   Amun nian! N kpan n se kɛ: ‘B’a yo min tɛ-o!’ Sanngɛ sran fi tɛman min su.+N kpan naan be uka min, sanngɛ sran fi deman min.+   Ɔ fali yɔbuɛ kplannin talɛ kun min atin’n su, ɔ maan n kwlá sinman.Ɔ fali aosin tritri’n katali min akpɔ’m be su.+   Ɔ yoli maan m’an ɲanman ɲrun kun,yɛ ɔ tuli famiɛn kle ng’ɔ o min ti’n. 10  Ɔ bubu min likalika’m be kwlakwla naan n wu.Like nga min wla o su’n, ɔ tu i bo kɛ waka sa. 11  Ɔ fa min wun ya dan kpa,yɛ ɔ bu min i kpɔfuɛ.+ 12  I sonja’m be kwlaa be ba, kpɛkun be bo sin yia min,yɛ be bo sin yia min tannin sua’n. 13  Ɔ yoli maan min bɔbɔ min niaan’m be wanndili min,yɛ be nga be si min’n, be kacili be sin sili min.+ 14  Min janvuɛ kpa’m* be wanndi ɔli,yɛ be nga n si be kpa’n be wla w’a fi min.+ 15  Aofuɛ nga be o min awlo lɛ’n,+ nin min sufuɛ bla’m be yo kɛ be siman min sa.M’an kaci aofuɛ be ɲrun. 16  N flɛ min sufuɛ’n, sanngɛ ɔ tɛman min su.N uke min nuan n kpɛtɛ i naan ɔ si min aunnvɔɛ. 17  Min nuan nun bɔn min yi i bue’n nun,+yɛ min bɔbɔ min niaan’m* be waan min wun bɔn. 18  Ba kanngan mun bɔbɔ’n be yo min finfin.Kɛ n jaso sa’n, nzowa yɛ be kpɛ min-ɔn. 19  Min janvuɛ kpa’m be kwlaa be kpɔ min,+yɛ be nga n kloli be’n b’a kaci be sin b’a si min.+ 20  Min owie’m be mantan min kplo’n nin min nnɛn ba’n,*+ɔ ka kan naan m’an wu.* 21  Min janvuɛ mun, amun si min aunnvɔɛ, amun si min aunnvɔɛ,afin Ɲanmiɛn bɔbɔ i sa’n yɛ ɔ kannin min-ɔn.+ 22  ?Ngue ti yɛ amun kle min ɲrɛnnɛn sa trilili kɛ Ɲanmiɛn fa yo’n sa+mɔ amun jin min su sa trilili-ɔ?*+ 23  ?Sɛ ɔ ti kɛ be klɛli min ndɛ’n nin??Sɛ ɔ ti kɛ be kwla klɛ i fluwa kun nun’n nin? 24  Ɔo! ?Sɛ ɔ ti kɛ be fali blalɛ nin sumunbe klɛli i yɔbuɛ kun su naan ɔ ka lɛ tititi’n nin? 25  Afin n si kpa kɛ min defuɛ’n*+ i ɲin o su.Cɛn wie lele’n ɔ́ bá, kpɛkun ɔ́ jáso jrán asiɛ’n su.* 26  Kɛ min wunnɛn kplo’n ko saci mlɔnmlɔn’n,mɔ min wunnɛn ba’n te o min wun’n, ń wún Ɲanmiɛn. 27  N bɔbɔ ń wún i,min ɲinma’n gúɛ i wun, nán sran uflɛ ɲinma-ɔ.+Sanngɛ min klun lɔ’n, n wunman min wun fɛ kaan sa. 28  Afin amun se kɛ: ‘?Wafa sɛ yɛ e kle i yalɛ-ɔ?’+Afin ndɛ’n fin min bɔbɔ. 29  Amun bɔbɔ amun liɛ ti’n amun sro tokofi’n,+afin tokofi’n yɛ ɔ faɲrɛnnɛn’n yi sa tɛyofuɛ’n i su-ɔ.Maan amun wun i wlɛ kɛ jɔlɛ difuɛ kun o lɛ.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “amún kpɛ́ min nzowa.”
Annzɛ “min osufuɛ mun.”
Ebr., “min ku sɛ’n nun ba yasua mun,” yɛle kɛ, ku sɛ nga n fin nun’n (min nin’n i ku sɛ’n).
Ebr., “Min owie’m be mantan min kplo’n nin min wunnɛn ba’n.”
Ebr., “Min je’n i kplo’n yɛ n fa fite nun-ɔn.”
Ebr., “?Min nnɛn ba’n juman amun?”
Annzɛ “min ti kpɔfuɛ’n.”
Ebr., “ndutre’n su.”