Zɔbu 42:1-17

  • Zɔbu tɛli Zoova su (1-6)

  • Be buli i janvuɛ nsan’m be fɔ (7-9)

  • Zoova yoli maan Zɔbu sinnin i osu laa’n nun (10-17)

    • Zɔbu i mma yasua mun nin i mma bla mun (13-15)

42  Yɛ Zɔbu tɛli Zoova su kɛ:   “Siɛn’n, n si kɛ a kwla like kwlaa yo.Ɔ leman like kun mɔ a klo kɛ á yó mɔ a kwlá yoman-ɔn.+   A seli kɛ: ‘?Wan yɛ ɔ siman like fi mɔ sanngɛ ɔ sanngan ajalɛ nga n fali’n nun-ɔn?’+Nanwlɛ, n ijɔli sanngɛ m’an wunmansa wie’m be wlɛ, be tra min kpɛn. N siman nun ndɛ.+   A seli kɛ: ‘Yaci, sie ɔ su maan n kan ndɛ.Ń má úsa ɔ sa, nga n simɛn i’n, kan kle min.’+   Ɔ su ndɛ’n guali min su’n nun,sanngɛ siɛn’n, min ɲinma’n wun wɔ.   I sɔ’n ti’n, n su kanman sɔ kun.+Maan n tran ndutre’n nin nzuɛn’n nun, ndɛ nga n kannin’n yo min nsisɔ.”+  Kɛ Zoova kannin ndɛ sɔ mun kleli Zɔbu’n, Zoova wa seli Elifazi m’ɔ ti Temanfuɛ’n kɛ: “M’an fa wɔ nin ɔ janvuɛ nɲɔn mun amun wun ya dan kpa.+ Afin min su ndɛ nga amun kannin’n timan nanwlɛ+ kɛ Zɔbu m’ɔ ti min sufuɛ’n i liɛ’n sa.  I sɔ’n ti, amun fa nannin tola nso nin bua ɲin nso naan amun ko to min sufuɛ Zɔbu lɔ. Amun fa yi tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n amun fa kpata amun ti. Kpɛkun min sufuɛ Zɔbu srɛ́ amun ti.+ Saan ń tɛ́ i srɛlɛ sɔ’n su.* Ɔ maan amun sinnzin nga amun dili’n, n su nianman su n yoman amun like. Afin min su ndɛ nga amun kannin’n, ɔ timan nanwlɛ kɛ Zɔbu liɛ’n sa.”  Yɛ Elifazi m’ɔ ti Temanfuɛ’n, nin Bildadi m’ɔ ti Sua i osu’n nunfuɛ’n, ɔ nin Zofaa m’ɔ ti Naamafuɛ’n be ɔli-ɔ. Be ko yoli like nga Zoova seli be kɛ be yo’n. Yɛ Zoova tɛli Zɔbu i srɛlɛ’n su-ɔ. 10  Kɛ Zɔbu srɛli i janvuɛ’m be ti’n,+ Zoova yili ɲrɛnnɛn ng’ɔ o Zɔbu su’n.+ Kpɛkun ɔ yoli maan ɔ kacili aɲanbeunfuɛ kɛ laa’n sa.* Ninnge nga Zoova wa mɛnnin i’n, ɔ tra laa liɛ’n kpɛ nɲɔn.+ 11  I niaan bian nin i niaan bla’m be kwlaa, nin i janvuɛ ng’ɔ le be laa’n+ be kwlaa be wa toli i. Be nin i be dili like i awlo lɛ, be yoli i yako, kpɛkun be fɔnvɔli i sa kwlaa nga Zoova kplinnin su mɔ be tɔli i su’n ti. Be tinuntinun be mɛnnin i sika mma kun nin sika ɔkwlɛ nga kun. 12  Zɔbu i agualiɛ su’n, Zoova wa yrɛli i su dan trɛli i bo bolɛ’n nun’n.+ Zɔbu wa ɲannin bua akpiakpi blu-nin-nnan (14.000), nin ɲɔnngɔnmin akpi nsiɛn (6.000), nin nannin nɲɔnnɲɔn sɔ akpi kun (1.000), ɔ nin aflunmun bla akpi kun (1.000).+ 13  Asa ekun’n, ɔ wa wuli ba yasua nso ekun nin ba bla nsan ekun.+ 14  Ɔ flɛli i wa bla klikli’n kɛ Zeminma, i nɲɔn su’n kɛ Kezia, yɛ i nsan su’n kɛ Kerɛnin-Apiki. 15  Be mɛn’n nun lɔ bla fi timan klanman kɛ Zɔbu i wa bla mun sa. Be si mannin be aja like kɛ be niaan bian’m be liɛ’n sa. 16  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zɔbu dili afuɛ ya kun afuɛ ablanan (140) ekun. Ɔ wunnin i mma mun, nin i anunman mun, nin i anunman siansian mun. 17  I sin’n, Zɔbu wuli. Ɔ cɛli kpa, yɛ ɔ dili ye lele naan w’a wu.*

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Saan ń mɛ́n i ɲrun’n su.”
Ebr., “Zoova yoli maan tralɛ nga be trali Zɔbu’n, ɔ kacili.”
Ebr., “Ɔ yoli oke, yɛ i cɛn’m be juli i.”