Zɔbu 31:1-40

 • Zɔbu waan ɔ nanti seiin (1-40)

  • “E nin min ɲinma’n e trali aenguɛ” (1)

  • I waan Ɲanmiɛn sunnzun i (6)

  • W’a kunndɛman bla i yi bo (9-12)

  • W’a yoman sika klofuɛ (24, 25)

  • W’a sɔman amuin (26-28)

31  “E nin min ɲinma’n e trali aenguɛ.+?Yɛ nn ngue ti yɛ ń kó kpɛ́ talua ng’ɔ nin-a siman bian’n i kannglɛ yɛ?+   ?Afin sɛ n yo sɔ’n, like nga ń ɲɛ́n i Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n i sa nun’n yɛle benin??Aja like nga ń ɲɛ́n i Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n m’ɔ o nglo lɔ’n, i sa nun’n yɛle benin?   ?Nán ɲrɛnnɛn’n yɛ ɔ́ tɔ́ sa tɛ yofuɛ’n i su-ɔ??Nán afɛ’n yɛ ɔ́ tɔ́ be nga be yo sa tɛ’n be su-ɔ?+   ?Ɔ wunman min ayeliɛ’n?+?Ɔ kaman n ja kwlaa nga n tu’n?   ?M’an nanti gblɛ nun le?*?Min ja’n kpli kɔ sran lakalɛ?+   Maan Ɲanmiɛn fa toe ng’ɔ diman ndrunmun’n fa sunnzun min.+I liɛ’n, ɔ́ wún kɛ n nanti seiin sakpa.+   Sɛ min ja’m b’a nantiman atin’n su seiin’n,+sɛ min ɲinma’n yɛ min awlɛn’n suli i su’n,+annzɛ sɛ fiɛn kannin min sa’n,   maan sran uflɛ di like nga n lua’n,+yɛ maan be tu waka nga n ta’n i bo.*   Sɛ min awlɛn’n trannin bla kun su’n,+yɛ sɛ n ko sali+ min wiengu kun i anuan’n i sin’n, 10  maan min yi’n ko si yasua uflɛ i ble’n,*yɛ maan yasua uflɛ nin i be la.*+ 11  Afin i sɔ’n ti ɲannzuɛn ayeliɛ,ɔ ti sa tɛ kun mɔ jɔlɛ difuɛ’m be yaci cɛman-ɔn.+ 12  Ɔ́ yó kɛ sin kun m’ɔ didi lele m’ɔ saci like’n sa,+ɔ́ yrá like kwlaa nga n ɲɛnnin i’n, be olui mun bɔbɔ be su kaman lɛ.* 13  ?Sɛ m’an buaman min sufuɛ yasua nin bla’m be klanman’n,kusu nn be waan n yoli be sa’n, 14  kɛ Ɲanmiɛn wá dí min jɔlɛ’n,* ń yó i sɛ??Kɛ ɔ́ wá úsa min sa’n, ń tɛ́ i su sɛ?+ 15  ?Sran ng’ɔ siesieli min min nin i ku sɛ’n nun’n, nɛ́n i yɛ ɔ siesieli be wie-ɔ?+?Nán Sran kunngba’n yɛ ɔ yili e ka naan b’a wu e-ɔ?*+ 16  Sɛ m’an faman like nga yalɛfuɛ’n i awlɛn o su’n m’an mɛnmɛn i’n,+annzɛ sɛ min ti’n, angbeti bla’n i ɲinma blobloli i ti nun’n,*+ 17  sɛ min ngunmin yɛ n dili min aliɛ’n,naan m’an manman aika ba’m be wie’n,+ 18  (afin kɛ ɔ fɛ i min gbanflɛn nun lele’n, aika ba’n ɲinnin min sa nun kɛ i si’n yɛle min sa,yɛ kɛ ɔ fɛ i min bakan nun lele’n,* min yɛ n kleli angbeti bla’n i atin’n niɔn.) 19  sɛ n wunnin sran kun m’ɔ su wu, tralɛ m’ɔ lemɛn i’n ti’n,annzɛ yalɛfuɛ kun m’ɔ leman like fi fa kɛtɛmɛn i wun’n,+ 20  sɛ m’an faman min bua’m be wun ndrɛ’n m’an mɛnmɛn i kɛ ɔ fa yo i wun yrɛyrɛ’n,naan i sɔ’n ti’n, w’a* boman muae w’a manman min’n,+ 21  sɛ aika ba’n bali klɔ’n i anuan’n+ nun lɛ kɛ n ukɛ i’n,naan acɔliɛ yɛ n ɲɔnɲɔn n kleli i’n,*+ 22  maan min sa’n* flo min wati naan ɔ tɔ,yɛ maan min sa sin kpɔlɛ’n nun lɛ bu sɛsɛsɛ.* 23  Afin ɲrɛnnɛn nga Ɲanmiɛn kle sran’n ti’n, srɛ kunnin min,yɛ n kwlá jrɛnmɛn i aɲrunɲan’n i ɲrun. 24  sɛ n fali min wla n guɛli i sika ɔkwlɛ su’n,annzɛ sɛ n seli sika ɔkwlɛ jrɛiin’n kɛ: ‘Wɔ yɛ a sasa min’n,’+ 25  sɛ aɲanbeun ninnge kpanngban nga n ɲɛnnin i’n ti yɛ min klun jɔ’n+afin n ɲannin ninnge kpanngban kpa,+ 26  sɛ n wunnin kɛ wia’n* su kpanannzɛ anglo ba m’ɔ yo ɲɛnmɛn’n ɔ su sin kɔ’n,+ 27  naan min awlɛn’n lakali min blɛlɛlɛ’n,kpɛkun n fali min nuan’n n boli min sa’n su kɛ n su sɔ ninnge sɔ mun sa’n,+ 28  i sɔ sa tɛ liɛ’n jɔlɛ difuɛ’m be su yaci cɛman min,afin ɔ ti kɛ m’an kaci min sin m’an si Ɲanmiɛn Kpli m’ɔ o nglo lɔ’n sa. 29  ?Min klun w’a jɔ min kpɔfuɛ’n i nunnunlɛ’n su le?+?Annzɛ kɛ sa yalɛ tɔli i su’n, m’an sri i le? 30  M’an boman min kpɔfuɛ’n i sannzan le kɛ ɔ wu,+i sɔ sa tɛ liɛ’n, m’an yomɛn i le. 31  Be nga be trannin min tannin sua’n i bo’n, be seli kɛ:‘?Amun si sran kun m’ɔ dili i aliɛ* mɔ i ku w’a yiman-ɔn?’+ 32  Aofuɛ ba kun sa w’a laman gua su kɔnguɛ.+N sikeli lika kɔfuɛ mun. 33  ?N katali min sa tɛ’m be su kɛ sran onga’m be fayo’n sa?+?N fali min sa tɛ’n n fiali min tralɛ’n i pɔsu’n nun? 34  ?N sroli sran kpanngban be nuan’n??Annzɛ finfin nga awlobo onga’m be kwla yo min’n ti’n, min wun usuli min??Ɔ maan n muannin min nuan? ?Srɛ kunnin min gua su fitelɛ? 35  Sɛ ɔ ti kɛ sran kun kwla sie i su min nuan bo sa’n,+nn ń fá min dunman’n ń síe i ndɛ nga n kannin’n su.*Maan Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n tɛ min su.+Sɛ ɔ ti kɛ sran ng’ɔ mannin min ndɛ’n, ɔ klɛli i ndɛ’n fluwa kun nun’n, 36  nn ń fá bó min wati,yɛ ń fá wlá min ti kɛ kle wie sa. 37  Ń kán ajalɛ kwlaa nga ń tú’n i su ndɛ ń klé i.Ń wúnnge i wun lɔ juejue su kɛ wlengbi kun sa. 38  Sɛ min bɔbɔ min asiɛ’n plannin min su’n,yɛ sɛ i nun mmuɛ’m be sunnin likawlɛ’n, 39  sɛ m’an yiman sika naan m’an di i su like’n,+annzɛ sɛ min dunman nun ti’n, i fuɛ’m be wla boli be wun’n,+ 40  maan owieowie’m be fifi ble’n i osu’n nun,yɛ maan ijre ng’ɔ bɔn fiaan’n, ɔ fifi ɔɔzu’n i osu’n nun.”Zɔbu i ndɛ’m be atabo’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “?E nin be nga be ti gblɛfuɛ’n e nanti?”
Annzɛ “maan be tu min osu’n nunfuɛ’m be bo kɛ waka sa.”
Annzɛ “i ɔɔzu’n.”
Ebr., “maan yasua wie’m be koto i su.”
Annzɛ “ɔ́ tú i olui’n bo.”
Ebr., “wá jáso’n.”
Ebr., “ku sɛ’n nun-ɔn.”
Ebr., “n yoli maan angbeti bla’n i ɲinma’m be fɛli’n.”
Ebr., “kɛ ɔ fɛ i min nin i ku sɛ’n nun lele’n.”
Ebr., “i aklɛnzia mun b’a.”
Be kwla se ekun kɛ “sɛ n wun kɛ n le sin jranfuɛ klɔ’n i anuan’n nun lɛ’n ti’n, n nɲɔnɲɔn acɔliɛ n kle aika ba’n.”
Annzɛ “min walɛ nun owie’n.”
Annzɛ “ɔ flo nun naan ɔ tɔ.”
Ebr., “kannin’n.”
Ebr., “nnɛn’n.”
Annzɛ “min sa ti nzɔliɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.”