Zɔbu 33:1-33

  • Elii ijɔli Zɔbu afin ɔ bu i wun sran kpa dan (1-33)

    • Ɔ ɲannin like nga bé fá kpɔ́ i ti’n (24)

    • Ɔ́ sɛ́ i sin yó kɛ i gbanflɛn nun’n sa (25)

33  “Sanngɛ siɛn’n, Zɔbu, yaci, sie ɔ su tie min ndɛ’n.Tie ndɛ kwlaa nga ń kán’n.   Yaci, sie ɔ su! Ɔ fata kɛ n uke min nuan.Ɔ fata kɛ ndɛ fin min nuan* fite.   Min ndɛ’m be kle kɛ min awlɛn ti kpa+yɛ like nga n si i’n yɛ ɔ fin min nuan fite-ɔ.   Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n yili min,+Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i aunmuan’n ti yɛ n wo nguan nun-ɔn.+   Sɛ a kwla tɛ min su’n, tɛ su.Yiyi ɔ ndɛ’n nun kle min. Buabua ɔ wun sie.   Nian, Ɲanmiɛn Kpli i ɲrun’n, n ti kɛ ɔ sa.Fa yɛ ɔ fa yili min wie-ɔ.+   Ɔ maan min dunman nun ti’n, nán usu sa tututu,yɛ nán maan min ndɛ’m be bo ɔ wla.   Sanngɛ a kannin ndɛ wie mun min ɲrun,nanwlɛ, n tili ndɛ nga mun kpɛ sunman:   ‘N ti sanwun, m’an yoman sa tɛ.+Fiɛn nunman min wun, m’an fɔnman sa fi nun.+ 10  Sanngɛ Ɲanmiɛn waan saan ɔ nin min kún.Ɔ bu min kɛ i kpɔfuɛ sa.+ 11  Ɔ fali min ja mun wlɛli i kpanwun nun.Yɛ ɔ bo i ɲin ase nian atin kwlaa nga n fa’n.’+ 12  Sanngɛ i sɔ ndɛ liɛ mɔ a kan’n, ɔ timan su. I sɔ’n ti’n, ń má tɛ́ ɔ su:Ɲanmiɛn ti dan tra klɔ sran lelele.+ 13  ?Ngue ti yɛ a kɛn i kɛ w’a yo wɔ sa-ɔ?+?Kɛ mɔ w’a tɛman ɔ ndɛ’m be wie fi su’n ti-ɔ?+ 14  Afin Ɲanmiɛn ijɔ kpɛ kun, kpɛ nɲɔn,sanngɛ sran fi siemɛn i nzɔliɛ, 15  ɔ yo sɔ laliɛ nun, kɛ be wun aolia nun ninnge mun kɔnguɛ’n,+kɛ lafilɛ’n ko fa sran’m be kpa pɔɔ’n,kɛ bé láfi be bɛ’m be su’n. 16  Kpɛkun ɔ tike be sukpɔ’n,+yɛ ɔ klɛ i ndɛ’n gua* be akunndan’n nun, 17  kɛ ɔ ko yo naan sran kun w’a yoman sa tɛ’n ti,+yɛ kɛ ɔ ko yo naan sran kun w’a tumɛn i wun’n ti.+ 18  Ɲanmiɛn sasa sran’n naan w’a ɔman kunman’n* nun.+Ɔ sɛsɛ i nguan’n, be su faman tokofi* kunmɛn i. 19  Kɛ sran kun lɛ i bɛ’n su m’ɔ́ wún i ɲrun’n,mɔ i owie’m be nun yo i ya sa fiaan trilili’n, ɔ fɛ i sɔ’n tu i wun fɔ, 20  ɔ maan kpanwun’n su yomɛn i nuan nun fɛ,yɛ i konvi’n tú aliɛ kpakpa’m be su bɔbɔ.+ 21  I bɔbɔ ba’n wiewie lele,yɛ i owie mɔ be ti fiawa laa’n, be gua su ɲɛnglɛɛn.* 22  I bɔbɔ ba’n w’a mantan kunman’n* koko.I nguan’n w’a mantan be nga be yo maan sran wu’n be koko. 23  Sɛ ngaliɛ kanfuɛ* kun bɛ i sin’n,sɛ sran akpi (1.000) nga be kpli sran’m be ti’n be nun kun ba’n,naan ɔ kan sa ng’ɔ ti su’n i ndɛ kle i’n, 24  Ɲanmiɛn si i aunnvɔɛ, yɛ ɔ se kɛ:‘Nán kplin su naan ɔ jra kunman’n* nun!+N ɲannin like nga bé fá kpɔ́ i ti’n!+ 25  Maan i wunnɛn ba’n yo mɔnnɛn* trɛ i gbanflɛn nun’n.+Maan ɔ sɛ i sin yo kpinndinkpinndin kɛ i gbanflɛn nun’n sa.’+ 26  Ɔ́ kpáta Ɲanmiɛn,+ yɛ i kusu tɛ́ i su klanman,yɛ ɔ́ wún Ɲanmiɛn i ɲrun’n, kpɛkun ɔ́ bó sró,yɛ Ɲanmiɛn wá yó naan klɔ sran yo sa i nuan su sɛsɛ i bɔbɔ i ɲrun. 27  Sran sɔ’n wá sé* i wiengu mun kɛ:‘N fɔnnin.+ M’an yoman sa ng’ɔ ti su’n,sanngɛ b’a faman like nga n yoli’n i nuan su sa b’a yoman min.* 28  Ɔ kpɔli min ti, kɛ ɔ ko yo naan m’an jraman kunman’n* nun lɔ’n+ ti,yɛ min nguan’n wún kannin’n.’ 29  Ɔ maan Ɲanmiɛn yo sa kwlaa sɔ muni kpɛ nɲɔn, i kpɛ nsan fa man sran kun, 30  naan ɔ́ yí i kunman’n* nun fíte,i liɛ’n, nguan’n i kannin’n kpɛ́jɛ i su.+ 31  Zɔbu, sie ɔ su kpa. Tie min ndɛ’n.Muan ɔ nuan naan n kan wie n gua su ekun. 32  Sɛ a le ndɛ wie kan’n, kan kle min.Kan, afin n kunndɛ kɛ ń klé kɛ ɔ ndɛ yo fɛ. 33  Sɛ kusu a leman wie kanman’n, sie ɔ su min nuan bo.Muan ɔ nuan naan n kle wɔ ngwlɛlɛ.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Min taaman’n nin min lalolalo’n.”
Ebr., “ɔ fa nzɔliɛ kun sie i.”
Annzɛ “alɛ kunlɛ like.”
Annzɛ “ndia’n.”
Annzɛ “b’a fite su.”
Annzɛ “ndia’n.”
Annzɛ “anzi.”
Annzɛ “ndia’n.”
Annzɛ “juejue.”
Ebr., “tó jue.”
Be kwla se ekun kɛ “yɛ m’an ɲanman nun like fi.”
Annzɛ “ndia’n.”
Annzɛ “ndia’n.”