Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zɔbu fluwa’n

Ndɛ tre

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Zɔbu i seiin nantilɛ’n nin i aɲanbeun’n (1-5)

  • Satan tɔnnin Zɔbu i suɛn (6-12)

  • Zɔbu i ninnge mun nin i mma’m be fili i sa (13-19)

  • Zɔbu w’a seman kɛ Ɲanmiɛn ti yɛ ɔ su fɛ-ɔ (20-22)

 • 2

  • Satan tɔnnin Zɔbu i suɛn ekun (1-5)

  • Ɲanmiɛn yacili Satan nun naan ɔ yo Zɔbu i like yaya (6-8)

  • Zɔbu i yi’n seli kɛ: “Bo Ɲanmiɛn i sannzan naan wu!” (9, 10)

  • Zɔbu i janvuɛ nsan’m b’a ba (11-13)

 • 3

  • Zɔbu boli i awuliɛ cɛn’n i sannzan (1-26)

   • Ɔ usali sa nga ti yɛ ɔ o afɛ nun’n (20, 21)

 • 4

  • Elifazi i ndɛ klikli’n (1-21)

   • Ɔ buman seiin mɔ Zɔbu nanti’n i like fi (7, 8)

   • Ɔ boli aolia nun sran kun i ndɛ’n su (12-17)

   • ‘Ɲanmiɛn lafimɛn i sufuɛ’m be su’ (18)

 • 5

  • Elifazi te ijɔ (1-27)

   • ‘Ɲanmiɛn fa ngwlɛlɛfuɛ’m be bɔbɔ be gblɛ’n fa tra be’ (13)

   • ‘Kɛ Ɲanmiɛn kle Zɔbu i ngwlɛlɛ’n, nán ɔ kpalo i’ (17)

 • 6

  • Zɔbu tɛli su (1-30)

   • Zɔbu waan i ndɛ yo fɛ (2-6)

   • I fɔnvɔfuɛ’m be ti gblɛfuɛ (15-18)

   • “Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n, ɔ yoman ya.” (25)

 • 7

  • Zɔbu te tɛ su (1-21)

   • Nguan’n ti afɛ ngunmin (1, 2)

   • “?Ngue ti yɛ a tu ɔ ɲin wɔ min sɔ-ɔ?” (20)

 • 8

  • Bildadi i ndɛ klikli’n (1-22)

   • I waan Zɔbu i mma’m be yoli sa tɛ (4)

   • ‘Sɛ a ti sanwun sakpasakpa’n, Ɲanmiɛn nían ɔ su’ (6)

   • I waan Zɔbu i ɲin yiman Ɲanmiɛn (13)

 • 9

  • Zɔbu tɛli su (1-35)

   • Klɔ sran nin Ɲanmiɛn be kwlá siman akplowa (2-4)

   • ‘Ninnge dandan nga Ɲanmiɛn yo be’n, be tra klɔ sran kpɛn’ (10)

   • Be nin Ɲanmiɛn kwlá kanman ndɛ (32)

 • 10

  • Zɔbu te tɛ su (1-22)

   • ‘Sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn nin min kun’n’ (2)

   • Ɲanmiɛn timan kɛ Zɔbu m’ɔ ti klɔ sran’n sa (4-12)

   • ‘Maan n ɲan min ti kan’ (20)

 • 11

  • Zofaa i ndɛ klikli’n (1-20)

   • I waan Zɔbu kan ndɛ ngbɛnngbɛn mun (2, 3)

   • I waan Zɔbu yaci klunwi yolɛ’n (14)

 • 12

  • Zɔbu tɛli su (1-25)

   • “Amun timan kpa traman min” (3)

   • ‘Min yɛ be sri min-ɔn’ (4)

   • ‘Ngwlɛlɛ’n wo Ɲanmiɛn i wun lɔ’ (13)

   • Ɲanmiɛn o jɔlɛ difuɛ mun nin famiɛn’m be ti su (17, 18)

 • 13

  • Zɔbu te tɛ su (1-28)

   • ‘Ɲanmiɛn yɛ ń kán ndɛ ń klé i-ɔ’ (3)

   • “Amun ti ayre yofuɛ mɔ be siman like fi’n” (4)

   • “N si kɛ min ndɛ yo fɛ” (18)

   • Ɔ usa sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn bu i i kpɔfuɛ’n (24)

 • 14

  • Zɔbu te tɛ su (1-22)

   • Klɔ sran’n i nguan’n ti tika yɛ ɔ wun i ɲrun (1)

   • “Waka bɔbɔ’n, be kwla lafi su” (7)

   • “Fa min fia Ndia’n nun lɔ” (13)

   • “?Sɛ sran kun wu’n, ɔ kwla ɲan nguan ekun?” (14)

   • Ɲanmiɛn i ɲin trán i sa nuan like’n i sin kpa (15)

 • 15

  • Elifazi i ndɛ nɲɔn su’n (1-35)

   • I waan Zɔbu sroman Ɲanmiɛn (4)

   • I waan Zɔbu tu i wun (7-9)

   • ‘Ɲanmiɛn lafimɛn i anzi’m be su’ (15)

   • ‘Klunwifuɛ’n wun i ɲrun’ (20-24)

 • 16

  • Zɔbu tɛli su (1-22)

   • “Amun sran fɔnvɔlɛ’n be awlɛn-o!” (2)

   • Min wun yɛ Ɲanmiɛn to i ta mma mun-ɔn (12)

 • 17

  • Zɔbu te tɛ su (1-16)

   • “Sran finfin yofuɛ’m be bo sin yia min” (2)

   • ‘Ɔ yoli maan be yoli min finfin’ (6)

   • “Ndia’n káci min sua” (13)

 • 18

  • Bildadi i ndɛ nɲɔn su’n (1-21)

   • Ɔ kannin sa ng’ɔ ju sa tɛ yofuɛ’m be su’n i ndɛ (5-20)

   • I waan Zɔbu siman Ɲanmiɛn (21)

 • 19

  • Zɔbu tɛli i su (1-29)

   • I waan ɔ faman fɔ nga i “janvuɛ mun” be tu i’n (1-6)

   • I waan b’a yi i ase (13-19)

   • “Min defuɛ’n i ɲin o su” (25)

 • 20

  • Zofaa i ndɛ nɲɔn su’n (1-29)

   • I waan Zɔbu w’a kpɛ i nzowa (2, 3)

   • I waan Zɔbu i klun yo wi (5)

   • I waan Zɔbu klo sa tɛ yolɛ (12, 13)

 • 21

  • Zɔbu tɛli su (1-34)

   • ‘?Ngue ti yɛ klunwifuɛ’n ɲɛn i wun-ɔn?’ (7-13)

   • Ɔ yiyili i “fɔnvɔfuɛ mun” be bo (27-34)

 • 22

  • Elifazi i ndɛ nsan su’n (1-30)

   • ‘?Sran kun kwla yo Ɲanmiɛn i ye?’ (2, 3)

   • I waan Zɔbu i ɲin ti kpli naan ɔ yoman sa i nuan su (6-9)

   • ‘Sa ɔ sin Ɲanmiɛn i wun, á yó kpa kɛ laa’n sa’ (23)

 • 23

  • Zɔbu tɛli su (1-17)

   • Ɔ́ fɛ́ i ndɛ liɛ’n kɔ́ Ɲanmiɛn ja su (1-7)

   • I waan ɔ kwlá wunman Ɲanmiɛn (8, 9)

   • “M’an yacimɛn i atin’n lɛ, n fali su titi” (11)

 • 24

  • Zɔbu te tɛ su (1-25)

   • ‘?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn sieman cɛn kun-ɔn?’ (1)

   • I waan Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ be yo klunwi (12)

   • Sa tɛ yofuɛ’m be klo aosin’n (13-17)

 • 25

  • Bildadi i ndɛ nsan su’n (1-6)

   • ‘?Klɔ sran kwla yo ndɛnmanfuɛ Ɲanmiɛn ɲrun?’ (4)

   • I waan sran ng’ɔ nanti seiin’n kle i wun yalɛ ngbɛn (5, 6)

 • 26

  • Zɔbu tɛli su (1-14)

   • “W’a uka sran ng’ɔ leman wunmiɛn’n nin-o!” (1-4)

   • ‘Ɲanmiɛn fa asiɛ’n sende i lika m’ɔ o lɛ ngbɛn’n nun’ (7)

   • ‘Ninnge nga Ɲanmiɛn yo be’n, i bue kaan sa yɛ ɔ o lɛ-ɔ’ (14)

 • 27

  • Zɔbu fuali kpa kɛ ɔ́ nánti seiin titi (1-23)

   • “N su yaciman seiin nantilɛ le” (5)

   • Sran nga i ndɛ nunman Ɲanmiɛn ndɛ nun’n ɔ leman like m’ɔ́ fɛ́ i wla gúa su-ɔ (8)

   • ‘?Ngue ti yɛ ndɛ ngbɛnngbɛn ngunmin yɛ amun kan-ɔn?’ (12)

   • Klunwifuɛ’n ɲanman like fi (13-23)

 • 28

  • Zɔbu kannin ngbaciɛ ng’ɔ o aɲanbeun ninnge mun nin ngwlɛlɛ’n be afiɛn’n i ndɛ (1-28)

   • Sika tufuɛ’n i afɛ’n (1-11)

   • Ngwlɛlɛ’n ti kpa tra nɛnnglɛnman’n lelele (18)

   • Zoova srolɛ’n yɛ ɔ ti ngwlɛlɛ kpafuɛ’n niɔn (28)

 • 29

  • Zɔbu i wla kpɛn i laa nun (1-25)

   • Be ɲin yili i klɔ’n i anuan’n nun (7-10)

   • Sa nuan su sɛsɛ ng’ɔ yo i laa’n (11-17)

   • Be kwlaa be fɛ i afɔtuɛ’n su (21-23)

 • 30

  • Zɔbu kan sa nga w’a tɔ i su’n i ndɛ (1-31)

   • Finfinfuɛ’m be sri i (1-15)

   • Ɔ yo i kɛ Ɲanmiɛn ukɛmɛn i sa (20, 21)

   • “Min wunnɛn kplo’n w’a lu sa tuun” (30)

 • 31

  • Zɔbu waan ɔ nanti seiin (1-40)

   • “E nin min ɲinma’n e trali aenguɛ” (1)

   • I waan Ɲanmiɛn sunnzun i (6)

   • W’a kunndɛman bla i yi bo (9-12)

   • W’a yoman sika klofuɛ (24, 25)

   • W’a sɔman amuin (26-28)

 • 32

  • Gbanflɛn nga be flɛ i Elii’n fɛ i nuan wlali ndɛ’n nun (1-22)

   • Ɔ fali Zɔbu nin i janvuɛ’m be wun ya (2, 3)

   • Aɲinyiɛ su’n, ɔ minndɛli ka naan w’a ijɔ (6, 7)

   • Nán sran kun i afuɛ’n i ngunmin ti yɛ maan ɔ́ yó ngwlɛlɛfuɛ-ɔ (9)

   • Elii kunndɛ kɛ ɔ́ íjɔ (18-20)

 • 33

  • Elii ijɔli Zɔbu afin ɔ bu i wun sran kpa dan (1-33)

   • Ɔ ɲannin like nga bé fá kpɔ́ i ti’n (24)

   • Ɔ́ sɛ́ i sin yó kɛ i gbanflɛn nun’n sa (25)

 • 34

  • Elii kleli kɛ Ɲanmiɛn yo sa i nuan su naan i atin’m be ti kpa (1-37)

   • Zɔbu waan Ɲanmiɛn buli i lufle (5)

   • Ɲanmiɛn Kpli kwlá yoman klunwi sa mlɔnmlɔn (10)

   • Zɔbu siman sa (35)

 • 35

  • Elii kleli kɛ Zɔbu i ndɛ’n timan su (1-16)

   • Zɔbu waan ɔ ti sran kpa tra Ɲanmiɛn (2)

   • Ɲanmiɛn o mmua dan, fɔ nunmɛn i nun (5, 6)

   • Maan Zɔbu minndɛ Ɲanmiɛn (14)

 • 36

  • Elii kannin Ɲanmiɛn i dan mɔ be kwlá wunmɛn i bo’n i ndɛ (1-33)

   • Be nga be ɲin yi Ɲanmiɛn’n be liɛ yó ye, yɛ be nga be ɲin yimɛn i’n bé yí be ase (11-13)

   • ‘?Like klefuɛ benin yɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sa-ɔ?’ (22)

   • Ɔ fata kɛ Zɔbu manman Ɲanmiɛn (24)

   • “Ɲanmiɛn i dan m’ɔ ti’n e kwlá wunmɛn i wlɛ” (26)

   • Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunman nzue’n nin ɲanmiɛn m’ɔ kpa sin piapia’n niɔn (27-33)

 • 37

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be yi i dan m’ɔ ti’n i nglo (1-24)

   • Ɲanmiɛn kwla jran sran’m be junman mun (7)

   • “Fa ɔ ɲin sie i Ɲanmiɛn i abonuan sa’m be su” (14)

   • Ɲanmiɛn i ajalɛ’m be wlɛ wunlɛ’n tra klɔ sran’m be kpɛn (23)

   • Nán sran fi bu i kɛ ɔ si ngwlɛlɛ (24)

 • 38

  • Zoova kleli kɛ klɔ sran ti kaan dan (1-41)

   • “?Kɛ ń yí asiɛ’n, nn a o nin?” (4-6)

   • Ɲanmiɛn i mma’m be bo sroli (7)

   • Abonuan sa’m be su kosan mun (8-32)

   • “Mmla nga ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nanti be su’n” (33)

 • 39

  • Sran’m be siman nnɛn mun (1-30)

   • Blo boli nga be o oka’m be su’n nin flete mun (1-4)

   • Blo aflunmun’n (5-8)

   • Blo nanninʼn (9-12)

   • Klɔnsoklo’n (13-18)

   • Nnɛn kpanngɔ’n (19-25)

   • Asri’n nin anunman ɲin’n (26-30)

 • 40

  • Zoova i kosan wie mun ekun (1-24)

   • Zɔbu waan ɔ leman ndɛ kanman (3-5)

   • ‘?Ɔ waan á sé kɛ sa nga n yo’n timɛn i nuan su?’ (8)

   • Ɲanmiɛn kannin Beemɔtu i wunmiɛn m’ɔ le i’n i ndɛ (15-24)

 • 41

  • Ɲanmiɛn su kan Leviatan i ndɛ (1-34)

 • 42

  • Zɔbu tɛli Zoova su (1-6)

  • Be buli i janvuɛ nsan’m be fɔ (7-9)

  • Zoova yoli maan Zɔbu sinnin i osu laa’n nun (10-17)

   • Zɔbu i mma yasua mun nin i mma bla mun (13-15)