Zɔbu 21:1-34

  • Zɔbu tɛli su (1-34)

    • ‘?Ngue ti yɛ klunwifuɛ’n ɲɛn i wun-ɔn?’ (7-13)

    • Ɔ yiyili i “fɔnvɔfuɛ mun” be bo (27-34)

21  Zɔbu tɛli su kɛ:  “Amun sie amun su kpa be tie ndɛ nga n kan’n.Fɔnvɔlɛ nga amun ko fɔnvɔ min’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.   Kɛ ń íjɔ’n, amun tra amun awlɛn min wun.Sɛ n wie ijɔ’n, amun kwla sri min.+   ?Sran kun su yɛ n plan-ɔn??Sɛ ɔ ti sɔ bɔbɔ’n, n tra min awlɛn-ɔn ɔ yo ye?   Amun nian min naan amun nuan bo amun wun.Amun fa amun sa’n sie i amun nuan’n su.   Kɛ n bu i akunndan’n, n wunman min wun fɛ,min wunnɛn wunmuan’n usuusu min.   ?Ngue ti yɛ klunwifuɛ’n wo nguan nun,+m’ɔ yo oke, kpɛkun ɔ ɲɛn i wun-ɔn?*+   Be mma’m be o be wun lɛ tititi,yɛ be wun be osu’n nunfuɛ mun.   Be awlo’m be nun ti fɔuun, srɛ kunman be,+Ɲanmiɛn kusu fɛmɛn i ɲantiaan’n tuman be fɔ. 10  Be nannin tola’m be ɲan like be di i titi.Be nannin bla’m be wu ba, be kpɔman ba. 11  Be mma yasua’m be wanndi gua su lɔ, kɛ bua mun sa,be mma’m be tu be kpɛn. 12  Kɛ bé tó jue’n, nn bé bó su klɛn nin jruyɛ kɛ be ti blo’n i tɛlɛ’n, be di su aklunjɔɛ.+ 13  Aklunjɔɛ yɛ be di i sa trilili-ɔyɛ be jra Ndia’n* nun fɔuun,* be wunman be ɲrun. 14  Sanngɛ be se Ɲanmiɛn Kpli kɛ: ‘Yaci e diin!E kloman kɛ é sí ɔ atin mun.+ 15  ?Wan yɛle Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n mɔ é kó sú i-ɔ?+?Sɛ e si i’n, nzu yɛ é ɲɛ́n i-ɔ?’+ 16  Sanngɛ n si kɛ be kwlá yoman naan b’a ɲan alaje’n tititi.+E nin klunwifuɛ’n i akunndan’n* e afiɛn ti nun dan.+ 17  ?Klunwifuɛ’m be kannin’n nuan kpɛ nɲɛ?+?Ɲrɛnnɛn’n tɔ be su kpɛ nɲɛ??Kɛ Ɲanmiɛn fa ya’n, ɔ nunnun be kpɛ nɲɛ? 18  ?Be kaci kɛ ijre kee mɔ aunmuan’n fɛ i kɔ’n sa??Be kaci kɛ wla wie mɔ aunmuan dan’n fɛ i kɔ’n sa? 19  Fɔ nga Ɲanmiɛn ko tu sran’n, ɔ́ fá mínndɛ i mma mun.Sanngɛ maan Ɲanmiɛn tuɛ i bɔbɔ i kalɛ naan ɔ si sɔ.+ 20  Maan ɲrɛnnɛn tɔ i su naan ɔ wun nun,yɛ maan ɔ nɔn Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i ya’n kɛ nzue sa.+ 21  ?Afin sɛ be kpɛ i anglo’m be sin*m’ɔ nunman lɛ kun’n, sa ng’ɔ́ wá tɔ́ i awlo’n su’n, i ndɛ o nun?+ 22  ?Sran kun kwla kle Ɲanmiɛn like?*+Afin i yɛ ɔ di be nga be le ɲrun kpa bɔbɔ’n be jɔlɛ-ɔ.+ 23  Kɛ sran wie wú’n, nn ɔ te le wunmiɛn kpa+kusu nn ɔ kokoman, yɛ ɔ tran fɔundi nun,+ 24  kusu nn i sɔwa’n ti lui ngunminYɛ i owie’m be ti kekleke kpa.* 25  Sanngɛ sran wie liɛ’n, i wla bo i wun lele ɔ fa wu,i nuan w’a kanman ninnge kpakpa mun wie le. 26  Bé lá ndutre’n nun likawlɛ,+yɛ kakaa’m bé fɔ́ be nɲɔn’n be su.+ 27  Nanwlɛ, n si akunndan nga amun bu’n,ɔ nin abɔlɛ* nga amun a gugu kɛ amún yó min’n.+ 28  Afin amun se kɛ: ‘?Sran dan’n i sua’n wo nin??Yɛ tannin sua nga klunwifuɛ’n tran nun’n wo nin?’+ 29  ?Amun a usaman ajalɛ tufuɛ’m be kosan??Amun boman amun ɲin ase suanman ndɛ nga be kan’n* i su like? 30  ?Be seman amun kɛ cɛn nga sa kekle tɔ’n, klunwifuɛ’n fite nunnaan kɛ ɲrɛnnɛn tɔ’n, be de i? 31  ?Wan yɛ ɔ́ jrɛ́n i ɲrun sé kɛ w’a yoman sa kpa-ɔ??Sa ng’ɔ yoli’n, wan yɛ ɔ́ yí mɛ́n i-ɔ? 32  Kɛ bé wá súɛ i kɔ́ asieliɛ su’n,sran kun níɛn i ndia’n su. 33  Kongo’n* nun asiɛ nga bé fá kɛ́tɛ́ i su’n, ɔ́ yó fokofoko i su,+yɛ sran’m be kwlaa bésú i su*+kɛ sran nga be siman be nuan’n be fa dunnin i ɲrun mmua’n sa. 34  ?Ngue ti yɛ amun waan amún fɔ́nvɔ min mɔ amun yomɛn i kpa-ɔ?+Ato ndɛ’n ngunmin yɛ amun fa tɛ min su-ɔ.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ɔ ɲan kwlalɛ-ɔ.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “kpe,” yɛle kɛ be wu blɛlɛlɛ, be fɛman naan b’a wu.
Annzɛ “afɔtuɛ’n”, “akunndan tɛ ng’ɔ bu’n.”
Annzɛ “nun nɲɔn.”
Annzɛ “kle Ɲanmiɛn like kwlakwla.”
Ebr., “i owie’m be nun lui’n ti nzuenzue.”
Be kwla se ekun kɛ “like yaya.”
Ebr., “nzɔliɛ’n.”
Annzɛ “Nzue ba’n.”
Ebr., “yɛ ɔ́ fá sran’m be kwlakwla.”