Fluwa nga Zidi klɛli’n 1:1-25

  • Aniaan’m be like yolɛ (1, 2)

  • Bé wá bú be nga be kle like ng’ɔ timan su’n be fɔ sakpa (3-16)

    • Akplowa tɔli Misɛli nin Suɛn Tɔnfuɛ’n be afiɛn (9)

    • Ndɛ nga Enɔku kannin’n (14, 15)

  • Maan e yo like kwlaa nga e kwla yo naan Ɲanmiɛn w’a klo e’n (17-23)

  • Maan manmanlɛ’n yo Ɲanmiɛn liɛ (24, 25)

 Amun mɔ be flɛli amun’n,+ mɔ e Si Ɲanmiɛn klo amun’n, mɔ be kpali amun kɛ an yo Zezi Klisi i liɛ’n,+ min Zidi mɔ n ti Zezi Klisi i kanga’n, mɔ n ti Zaki i niaan bian’n,+ ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun.  Maan Ɲanmiɛn si amun aunnvɔɛ, maan ɔ yo naan amun wun jɔ amun fɔuun, yɛ maan ɔ klo amun kpa titi.  Min sran kpa mun, min waan ń klɛ́ fluwa ń blɛ́ amun naan ń kán e ti ɲanlɛ mɔ e nin amun é ɲɛ́n i’n i ndɛ ń klé amun.+ Sanngɛ n wunnin kɛ ɔ ti cinnjin kɛ n klɛ fluwa n blɛ amun, naan n wla amun fanngan kɛ amun mian amun ɲin be kpli Ɲanmiɛn sulafilɛ+ mɔ be fa mannin Ɲanmiɛn i sran mun kpɛ kunngba m’ɔ́ ká sɔ tititi’n i ti.  Like nga ti yɛ n kan sɔ’n, yɛle kɛ sran wie’m b’a wlu amun afiɛn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kannin kɛ bé wá tú sran sɔ’m be fɔ i osu w’a cɛ kpa. Be sroman Ɲanmiɛn, yɛ be fa ye nga e Ɲanmiɛn’n yo e’n be fa kata be ɲin be yo ɲin kekle ayeliɛ mun.*+ Kpɛkun be kaci be sin be si sran kunngba cɛ mɔ e ti i liɛ’n, m’ɔ ti e Min’n, mɔ yɛle Zezi Klisi’n.+  Kannzɛ amun si ndɛ nga’m be kpa’n, sanngɛ min waan ń kpɛ́n amun wla kɛ Zoova* deli i nvle’n nunfuɛ mun Ezipti mɛn’n nun lɔ.+ Sanngɛ i sin’n, ɔ nunnunnin be nga b’a lafimɛn i su’n.+  Anzi nga b’a kaman be osu’n nun mɔ be jasoli be tranwlɛ’n nun’n, ɔ cili be.+ Yɛ ɔ su ɲannjiman be. Ɔ fali be sieli aosin tuun kpa nun naan be minndɛ jɔlɛ dilɛ cɛn dan’n.+  I wafa kunngba’n, Sodɔmun nin Gomɔru nin klɔ nga be mantan be’n, be nunfuɛ’m be fa be wun wlali bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m* be yolɛ’n nun. Kpɛkun like ng’ɔ timan su mɔ klɔ sran konvi sɔ i’n, be fɛli i yolɛ’n cicili be ti wie.+ Be fali sin m’ɔ nuanman le’n be tuli be fɔ. E kwla fa sa ng’ɔ juli be su’n e tu e wun fɔ.+  Asa ekun’n, sran sɔ’m be bu ninnge tɛtɛ’m be akunndan, be saci be wiengu mun, be ɲin yiman sran ng’ɔ sie be’n, yɛ be kan Ɲanmiɛn i sran’m be ndɛ tɛtɛ.+  Kɛ Moizi i saka’n+ ti’n akplowa tɔli Misɛli+ m’ɔ ti anzi’m be su kpɛn’n+ nin Suɛn Tɔnfuɛ’n be afiɛn’n, w’a bumɛn i kɛ ɔ le atin bu i fɔ, yɛ w’a kɛnmɛn i ndɛ tɛtɛ.+ Sanngɛ ɔ seli kɛ: “Maan Zoova* tu wɔ fɔ.”+ 10  Sanngɛ sran sɔ’m be liɛ’n, ninnge nga be wunman be wlɛ kpa’n, be kan be ndɛ tɛtɛ.+ Be ti kɛ nnɛn mɔ be buman akunndan’n sa,+ like kwlaa nga be yo’n, ɔ fa nnɛn’m be liɛ’n, ɔ maan be nzuɛn’n yo tɛ kɔ i ɲrun titi. 11  Sran sɔ’m be yako! Afin atin nga Kaɛn fali’n yɛ be kusu be fali-ɔ.+ Aɲanbeun ninnge’m be ti’n, be kpli fali atin tɛ nga Balaamun fali’n wie.+ Asa ekun’n, be kannin kpɛnngbɛn’m be wun ndɛ be fa wlawlali sran mun,+ kɛ nga Kore fa yoli’n sa.+ I sɔ’n ti’n, bé núnnún be kɛ i sa. 12  Kɛ amun nin amun niaan mun amun ti ko yia mɔ amún dí cɛn’n, sran sɔ’m be o amun afiɛn kɛ yɔbuɛ m’ɔ fia nzue bo’n sa.+ Be ti kɛ nnɛn tafuɛ mɔ be ku sɛ liɛ’n yɛ ɔ lo be’n sa.+ Be ti kɛ ɲanmiɛn ble mɔ aunmuan’n fɛ i kɔ wa kɔ wa mɔ nzue tɔman’n sa.+ Be ti kɛ waka mɔ be sulɛ blɛ ju-ɔ, be suman’n sa, b’a wu kee mlɔnmlɔn,* yɛ b’a tu be bo. 13  Be ti kɛ jenvie’n m’ɔ kwlá jranman diin’n sa. Be ɲannzuɛn sa nga be yo’n ɔ ti kɛ i ɲin su nglo m’ɔ kpalo guɛ i cenje’n su’n sa.+ Be ti kɛ nzraama mɔ be leman atin trele’n sa, lika nga be fa sieli be’n ti aosin ble tuun kpa, yɛ bé ká lɔ tititi.+ 14  Enɔku+ m’ɔ ti Adan i osuosu’n nso su’n ɔ kannin sran sɔ’m be ndɛ. Ɔ seli kɛ: “An nian! Zoova* nin i anzi akpiakpi kpanngban kpa be bali+ 15  naan ɔ́ tú sran’m be kwlaa be fɔ,+ naan ɔ́ bú be nga be sroman Ɲanmiɛn mɔ be fali ɲin kekle be yoli sa tɛtɛ’n, mɔ be kannin Ɲanmiɛn i ndɛ tɛtɛ’n, be fɔ.”+ 16  Sran sɔ’m be ijɔ be konviabo,+ be klun jɔman like nga be le i’n su, be yo like nga be konvi sɔ be’n,+ be di be nuan. Kɛ bé yó sɔ’n, nn bé láka be wiengu mun* naan be man be like.+ 17  Min sran kpa mun, amun liɛ’n, maan amun wla kpɛn ndɛ nga e Min Zezi Klisi i akoto’m be kɛnnin i laa’n su. 18  Be seli amun titi kɛ: “Blɛ kasiɛn’n nun’n, sran wie’m bé wá bá, bé yó ninnge nga be ti kpa’n be finfin. Yɛ ninnge nga be konvi sɔ be mɔ be timan Ɲanmiɛn liɛ su’n yɛ bé yó-ɔ.”+ 19  Sran sɔ’m be yo maan sran’m be bubu be wun nun,+ be yo ninnge mun kɛ nnɛn mun sa,* yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n sieman be. 20  Sanngɛ min sran kpa mun, amun liɛ’n, maan Ɲanmiɛn mɔ an lafi i su kpa’n ti’n, an yo kpa. Yɛ kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, maan Ɲanmiɛn wawɛ’n uka amun+ 21  naan an yo like kwlaa nga an kwla yo naan Ɲanmiɛn w’a klo amun titi’n.+ Kɛ amún yó sɔ’n, nn amún mínndɛ kɛ e Min Zezi Klisi si amun aunnvɔɛ naan an ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ 22  Asa ekun’n, maan an si be nga be akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn’n+ be aunnvɔɛ titi.+ 23  An de be+ sin mɔ bé fá núnnún be’n i nun fite. Yɛ an si sran onga’m be kusu be aunnvɔɛ titi. Kɛ amún yó sɔ’n, an nian amun wun su. Afin be yoli klɔ sran ninnge mun. Ɔ maan ɔ ti kɛ be yoli be tralɛ’n i fiɛn sa. I sɔ’n ti’n, maan tralɛ fiɛn sɔ’n ɔ tran amun wun mmua kpa.+ 24  Ɲanmiɛn kwla sasa amun, ɔ kwla yo naan amun a tɔman, yɛ ɔ kwla yo naan fiɛn kaan sa w’a tranman amun wun+ i ɲrun ɲanɲanɲan’n i ɲrun. I sɔ’n yó maan amun klun jɔ́ dan. 25  I sɔ’n ti’n, maan manmanlɛ’n nin famiɛn dilɛ’n, ɔ nin tinmin’n nin kwlalɛ’n be yo Ɲanmiɛn kunngba cɛ mɔ e Min Zezi Klisi ti’n ɔ ti e Defuɛ’n, i liɛ. Kɛ ɔ fɛ i laa lele’n ɔ ti sɔ, andɛ bɔbɔ’n ɔ ti sɔ, yɛ ɔ́ ká sɔ tititi. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ɲannzuɛn sa mun.” Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Nd. A5 nun.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “b’a wu kpɛ nɲɔn.”
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “be manman sran mun.”
Annzɛ “be bu klɔ sran akunndan.”