Sa nga Akoto’m be yoli’n 2:1-47

  • Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin sran mun Pantekɔtu nun (1-13)

  • Ndɛ nga Piɛli kannin’n (14-36)

  • Kɛ Piɛli kannin ndɛ’n like nga sran kpanngban be yoli’n (37-41)

    • Be yoli sran 3.000 be batɛmun (41)

  • Klisifuɛ’m be trannin aniaan tranlɛ (42-47)

2  Kɛ bé dí Pantekɔtu’n,+ be kwlaa be o lika kunngba’n nun.  Kpɛkun be tili like kun ngan ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ kpla kɛ aunmuan dan wie sa. Be tili i ngan sua wunmuan’n nun.+  Kpɛkun be wunnin ninnge wie mun, be ti kɛ sin taaman sa, be kpacikpacili be wun nun be trantrannin be tinuntinun be su.  Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n wluli be nun,+ yɛ be kannin aniɛn wafawafa. Aniɛn nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa wla be nuan’n, yɛ be kan-ɔn.+  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zifu nga be ti Ɲanmiɛn sufuɛ kpa mɔ be tran asiɛ’n i bue kwlaa su’n, b’a ba Zerizalɛmun lɛ.+  Ɔ maan kɛ like’n kplali’n, sran kpanngban kpa be yiali lɛ. Kɛ be tili ndɛ nga be kan’n be klɔ aniɛn’n nun’n, b’a wunman like nga bé fá yó be wun-ɔn.  Nanwlɛ, ɔ boli be nuan dan. I sɔ’n ti’n, be seli kɛ: “?Amun nian, be kwlaa nga be su ijɔ yɛ’n, nán Galilefuɛ+ mun-ɔn?  ?Yɛ ngue ti yɛ e ti ndɛ nga be kan’n e klɔ aniɛn’m be nun-ɔn?  E nun wie mun e ti Patifuɛ, wie’m be ti Medifuɛ,+ wie’m be ti Elamunfuɛ,+ wie mun ekun be tran Mezopotamin, wie’m be tran Zide, wie’m be tran Kapadɔsu, wie mun kusu be tran Pɔn nin Azi mɛn’n nun.+ 10  Asa kusu, wie’m be fin Frizi nin Panfili. Wie mun ekun be fin Ezipti nin Libi i akpasua nga be mantan Sirɛnin’n su. Wie mun kusu be fin Rɔmun. Zifu mun nin be nga be timan Zifu mɔ siɛn’n be su Ɲanmiɛn kɛ Zifu mun sa’n, be kwlaa be o wa wie.+ 11  Klɛtifuɛ mun nin Arabu mun be o e nun wie. E ngba e ti ninnge ɲɛnmɛn nga Ɲanmiɛn yo be’n mɔ be kan be ndɛ’n, e klɔ aniɛn’m be nun.” 12  Nanwlɛ, sa sɔ’n boli be kwlaa be nuan. Yɛ be seli be wiengu kɛ: “?Ngue sa yɛle nga?” 13  Sanngɛ sran wie’m be yoli be finfin, yɛ be seli kɛ: “B’a nɔn duvɛn mɔ b’a yi i uflɛuflɛ’n be ku w’a yi.” 14  Yɛ Piɛli nin i wiengu blu-nin-kun (11) mun+ be jasoli-ɔ. Kpɛkun Piɛli mɛnnin i nɛn’n su seli be kɛ: “Zidefuɛ mun, ɔ nin amun kwlaa nga amun tran Zerizalɛmun’n, amun sie amun su be tie min ndɛ’n i kpa. 15  Sran nga be o yɛ’n, b’a nɔnman nzan kɛ nga amun fa bu i’n sa. Afin blɛ li yɛ nglɛmun nun dɔ ngwlan su’n* su w’a ju-ɔ. 16  Sanngɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn maan i nuan ijɔfuɛ Zoɛli klɛli’n yɛ ɔ o yɛ: 17  ‘Ɲanmiɛn waan: “Mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, ń fá min wawɛ’n ń mán sran wafawafa kwlaa. Amun mma yasua nin amun mma bla’m bé íjɔ min nuan. Amun gbanflɛn’m bé wún sa wie mun aolia nun, yɛ amun sran oke’m bé wún sa wie mun laliɛ nun.+ 18  Min sufuɛ yasua mun nin min sufuɛ bla mun bɔbɔ’n, ń fá min wawɛ’n ń mán be blɛ sɔ’n nun. Ɔ maan bé íjɔ min nuan.+ 19  Kpɛkun ń yó abonuan sa mun ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ sa wie’m bé jú asiɛ’n su wa. Bé wún mmoja nin sin, ɔ nin wunsrɛn m’ɔ́ fíte lukuu’n. 20  Wia’n káci tuun yɛ anglo ba’n káci mmoja i sin naan Zoova* i cɛn dan m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n w’a ju. 21  Yɛ sran kwlaa ng’ɔ bo Zoova* i dunman’n, ɔ́ fíte nun.”’+ 22  “Izraɛlifuɛ mun, amun sie amun su be tie ndɛ nga: Ɲanmiɛn yoli sa kekleekle mun nin abonuan sa mun kleli amun. Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n, m’ɔ fɛli i kleli amun’n, i lika yɛ ɔ sinnin yoli ninnge sɔ mun amun afiɛn-ɔn.+ Amun bɔbɔ amun si sɔ kpa. 23  Be fali bian sɔ’n mannin naan be kun i. Ɲanmiɛn siesieli sa sɔ’n, yɛ ɔ si nun laa.+ Ɔ maan amun fɛ i mannin be nga be nantiman mmla’n su’n. Amun boboli i waka kun su, kpɛkun amun kunnin i.+ 24  Sanngɛ Ɲanmiɛn deli i wie’n i sa nun.* Yɛle kɛ ɔ cɛnnin i.+ Afin ɔ kwlá kaman wie’n i sa nun trilili.+ 25  Afin Davidi kɛnnin i ndɛ seli kɛ: ‘N fa Zoova* n sie min ɲrun titi. Afin ɔ o min sa fama su, ɔ maan n su usuman le. 26  I sɔ’n ti’n, min klun jɔli tratrali su. Kpɛkun aklunjɔɛ ndɛ yɛ ɔ fin min nuan fiteli-ɔ. Ɔ maan ń trán ń mínndɛ. 27  Afin a su yaciman min Ndia’n* nun lɔ, yɛ a su kplinman su kɛ ɔ sufuɛ kpa’n ɔ kplɔ.+ 28  A yoli maan n sili nguan’n i atin mun. Á yó maan min klun jɔ́ dan ɔ ɲrun.’+ 29  “Nja mun, aniaan mun, maan n kan Davidi m’ɔ yoli awlobo kpɛn’n i ndɛ n kle amun weinwein. Ɔ wuli, be sieli i.+ Yɛ andɛ nin andɛ’n, i asieliɛ’n te o wa. 30  Kɛ m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, m’ɔ si kɛ Ɲanmiɛn tɛli i nda kɛ ɔ́ fɛ́ i mma’m be nun kun síe i i famiɛn bia’n su’n ti’n,+ 31  ɔ dun mmua wunnin Klisi i cɛnlɛ’n, kpɛkun ɔ kɛnnin i ndɛ seli kɛ be wla su fimɛn i su Ndia’n* nun naan se kɛ i wunnɛn’n kplɔ́.+ 32  Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi sɔ’n. Yɛ e kwlaa e wunnin sa sɔ’n nun.+ 33  Ɔ ɔli ɲanmiɛn su ko trannin Ɲanmiɛn i sa fama su,+ yɛ ɔ ɲannin ɲrun. Kpɛkun kɛ nga Siɛ’n fa kannin’n sa’n, ɔ fɛli i wawɛ’n mɛnnin i.+ Ɔ maan like nga amun wun i yɛ’n nin ndɛ nga amun ti i yɛ’n be fin i. 34  Davidi w’a fuman ɲanmiɛn su lɔ, sanngɛ i bɔbɔ seli kɛ: ‘Zoova* seli min Min’n kɛ: “Tran ase min sa fama su 35  lele maan n fa ɔ kpɔfuɛ mun n sie ɔ ja bo kɛ like mɔ be fa be ja takataka su’n sa.”’+ 36  I sɔ’n ti’n, maan Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be si kpa kɛ Zezi mɔ amun kunnin i waka kun su’n,+ Ɲanmiɛn sieli i kɛ ɔ yo e Min+ nin Klisi.” 37  Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, ɔ yoli be ya dan. Yɛ be seli Piɛli nin akoto onga’m be kɛ: “?Nja mun, aniaan mun, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?” 38  Piɛli seli be kɛ: “Maan amun kaci amun akunndan’n,+ yɛ maan be yo amun kwlakwla amun batɛmun+ Zezi Klisi i dunman nun naan be yaci amun sa tɛ mun be cɛ amun.+ I liɛ’n, Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mán amun. 39  Afin nda nga be tali’n,+ ɔ ti amun nin amun mma’m be liɛ. Ɔ ti be kwlaa nga be fin mmuammua kpa’n ɔ nin be nga e Ɲanmiɛn Zoova* flɛ be’n, be liɛ wie.”+ 40  I sin’n, ɔ kannin ndɛ wie mun ekun fa yiyili i ndɛ’n nun. Kpɛkun ɔ wlali be fanngan kɛ be fin ajulisu sran tɛtɛ nga’m be nun fite.+ 41  Ɔ maan be nga be sɔli i ndɛ’n nun aklunjɔɛ su’n, be yoli be batɛmun.+ Cɛn sɔ’n nun’n, sran ko ju akpi nsan (3.000) be ukali be su.+ 42  Be fa be su sie i akoto’m be ndɛ’n i bo kpa titi. Be tran aniaan tranlɛ,* be di like likawlɛ,+ yɛ be srɛ Ɲanmiɛn likawlɛ titi.+ 43  Akoto’m be yoli sa kekleekle mun nin abonuan sa kpanngban kpa.+ Ɔ maan srɛ kunnin sran’m be kwlaa. 44  Be kwlaa nga be fali ndɛ’n su’n, be trannin likawlɛ, yɛ like nga be nun kun le i’n, ɔ ti be kwlaa be liɛ. 45  Be yoli be sa nun ninnge’m be kwlaa be atɛ.+ Kpɛkun sika nga be ɲɛnnin i’n, be fa cɛcɛli be kwlaa. Like ng’ɔ mian sran kun sa’n, i su yɛ be nian be mɛn i-ɔ.+ 46  Yɛ cɛn kwlaa’n, be yia Ɲanmiɛn sua’n nun, be akunndan’n ti kun. Be kɔ nga awlo be ko di like, be kɔ nga awlo be ko di like. Be cɛcɛ be aliɛ’n nun aklunjɔɛ su nin klun ufue su. 47  Be manman Ɲanmiɛn, yɛ be wun yo sran’m be fɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zoova* fá be nga bé wá ɲán be ti’n ɔ́ úka be su cɛn kwlakwla.+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glk., “dɔ 3 su’n w’a ju-ɔ.”
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “wie’n i afɛ’n nun.” Be kwla se ekun kɛ “wie’n i ɲanman’m be nun.”
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “Adɛsi.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “Adɛsi.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “Be man be wiengu like.”
Nian Nd. A5 nun.