Ezipti Lɔ Tulɛ 3:1-22

  • Moizi nin susrɛ m’ɔ su jue’n (1-12)

  • Zoova tuli i dunman’n i bo (13-15)

  • Zoova kleli Moizi like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n (16-22)

3  Moizi kacili i sia Zetro m’ɔ ti Madian lɔ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n, i nnɛn kankanfuɛ.+ Cɛn kun m’ɔ́ fɛ́ i nnɛn mun kɔ́ aawlɛ flɛnnɛn’n i wia atɔliɛ lɔ’n, ɔ juli Ɲanmiɛn Kpli i oka m’ɔ o Orɛbu+ lɔ’n i wun lɛ.  Zoova i anzi’n yili i wun nglo kleli i sin taaman kun nun, susrɛ kun m’ɔ ti owieowie’n i afiɛn.+ Kɛ ɔ niannin lɔ’n, ɔ wunnin kɛ susrɛ’n jue, sanngɛ ɔ yraman.  Moizi seli kɛ: “Ń má mántan lɔ naan ń nían abonuan sa sɔ’n kpa, naan ń wún sa nga ti yɛ susrɛ’n yraman’n.”  Kɛ Zoova wunnin kɛ ɔ su mantan lɔ naan ɔ́ kó nían’n, kpɛkun ɔ o susrɛ’n nun lɔ w’a flɛ i. I waan: “Moizi, Moizi!” Ɔ tɛli su kɛ: “Min yɛ n wo yɛ.”  Ɔ seli i kɛ: “Nán mantan wa. Yi ɔ ja ngbabua’n, afin lika nga a o nun yɛ’n, ɔ ti Ɲanmiɛn i liɛ klonglo.”  Ɔ seli ekun kɛ: “N ti ɔ si i Ɲanmiɛn, nin Abraamun i Ɲanmiɛn,+ ɔ nin Izaaki i Ɲanmiɛn,+ nin Zakɔbu i Ɲanmiɛn.”+ Moizi kɛtɛli i ɲrun. Srɛ m’ɔ kun i’n ti’n, ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ nían Ɲanmiɛn Kpli.  Zoova kan guali su kɛ: “N wunnin afɛ ng’ɔ o min sran’m be su Ezipti lɔ’n, yɛ kɛ bé mían be kɛ be di junman’n, kpanlɛ nga be kpan’n n ti. N si afɛ ng’ɔ o be su’n i kpa.+  Ń má jrá, ń kó dé be Eziptifuɛ’m be sa nun.+ Kpɛkun ń fá be ń kɔ́ mɛn kun m’ɔ ti kpa’n, m’ɔ cɛnnin’n i nun. Nɔnnɔn nin awɛma nzue be sonji mɛn sɔ’n nun.+ Ɔ ti Kanaanfuɛ mun, nin Ɛtifuɛ mun, nin Amɔɔfuɛ mun, nin Perizifuɛ mun, nin Ivifuɛ mun, ɔ nin Zebisifuɛ’m be mɛn.+  Nian! Izraɛlifuɛ’m be kpanlɛ’n toli min wa. Yɛ n wunnin wafa nga Eziptifuɛ’m be yo be tɛtɛ’n.+ 10  Nian, ń má súnman wɔ Faraɔn sin, naan ko fa Izraɛlifuɛ mɔ be ti min sran mun’n Ezipti lɔ fite.”+ 11  Sanngɛ Moizi seli Ɲanmiɛn Kpli kɛ: “?Wan yɛle min mɔ ń kó tó Faraɔn lɔ naan m’an fa Izraɛlifuɛ mun Ezipti lɔ m’an fite-ɔ?” 12  Ɔ tɛli su kɛ: “Ń má jrán ɔ sin.+ Nzɔliɛ ng’ɔ kle kɛ min yɛ n sunmannin wɔ’n yɛ: Kɛ a ko fa sran mun Ezipti lɔ ko fite’n, amún wá sú Ɲanmiɛn Kpli oka nga su.”+ 13  Sanngɛ Moizi seli Ɲanmiɛn Kpli kɛ: “Sɛ n to Izraɛlifuɛ’m be lɔ naan n se be kɛ: ‘Amun nannan’m be Ɲanmiɛn’n sunmannin min amun sin,’ naan be usa min kɛ: ‘?Be flɛ i sɛ?’+ ?Ń tɛ́ be su sɛ?” 14  Ɔ maan Ɲanmiɛn tɛli Moizi su kɛ: “Nga n klo kɛ ń káci’n yɛ ń káci-ɔ.”*+ Ɔ kan guali su ekun kɛ: “Ndɛ ng’ɔ fata kɛ a kan kle Izraɛlifuɛ mun’n yɛ: ‘Ń Káci sunmannin min amun sin.’”+ 15  Ɲanmiɛn seli Moizi ekun kɛ: “Ndɛ ng’ɔ fata kɛ a kan kle Izraɛlifuɛ mun’n yɛ: ‘Zoova m’ɔ ti amun nannan’m be Ɲanmiɛn’n, Abraamun i Ɲanmiɛn’n,+ nin Izaaki i Ɲanmiɛn’n,+ nin Zakɔbu i Ɲanmiɛn’n+ sunmannin min amun sin.’ Min dunman m’ɔ o lɛ tititi’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ Dunman sɔ’n yɛ n klo kɛ ɔ ka sran’m be klun tititi-ɔ. 16  Siɛn’n, kɔ ko yiayia Izraɛli kpɛnngbɛn mun naan se be kɛ: ‘Zoova m’ɔ ti amun nannan’m be Ɲanmiɛn’n, nin Abraamun i Ɲanmiɛn’n, nin Izaaki i Ɲanmiɛn’n, nin Zakɔbu i Ɲanmiɛn’n, ɔ yili i wun nglo kleli min, yɛ ɔ seli kɛ: “N fali min ɲin n sieli amun su,+ yɛ n wunnin sa nga be su fa yo amun Ezipti mɛn’n nun’n. 17  I sɔ’n ti’n, min waan ń dé amun ɲrɛnnɛn nun+ Eziptifuɛ’m be sa nun, naan ń fá amun ń kɔ́ Kanaanfuɛ mun, nin Ɛtifuɛ mun, ɔ nin Amɔɔfuɛ mun,+ nin Perizifuɛ mun, nin Ivifuɛ mun, yɛ Zebisifuɛ’m+ be mɛn’n nun lɔ. Nɔnnɔn nin awɛma nzue be sonji mɛn sɔ’n nun.”’+ 18  “Saan bé síe be su ɔ nuan bo,+ kpɛkun a nin Izraɛli kpɛnngbɛn mun amún kó wún Ezipti famiɛn’n i wun. Yɛ ɔ fata kɛ amun se i kɛ: ‘Zoova m’ɔ ti Ebre’m be Ɲanmiɛn’n+ kannin ndɛ kleli e. I sɔ’n ti’n, yaci, man e atin naan e nanti cɛn ba nsan e wɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ naan e ko yi tɛ e man e Ɲanmiɛn Zoova.’+ 19  Sanngɛ n bɔbɔ n si kpa kɛ Ezipti famiɛn’n su manman amun atin kɛ amun wɔ, saan ń fá min tinmin’n ń míɛn i yɛ ɔ́ mán amun atin-ɔn.+ 20  Ɔ maan ń má tínngɛ min sa’n nun, yɛ ń yó abonuan sa wie mun Ezipti mɛn’n nun. I sin’n, ɔ́ mán amun atin kɛ amun wɔ.+ 21  Ń má yó maan Eziptifuɛ’m bé wá kló amun sa. Ɔ maan kɛ amún kɔ́’n, amun su faman amun sa ngbɛn kɔman.+ 22  Maan bla’m be tinuntinun be se be nga be tran be wun koko lɛ’n nin be nga be nin be tran awlo kun’n, naan be man be sika nin sika ɔkwlɛ ninnge mun, ɔ nin tralɛ. Yɛ amún fá wlá amun mma yasua nin amun mma bla mun. Amún fɛ́n Eziptifuɛ’m be bo ninnge mun.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A4 nun.