Akunndanfuɛ’n 5:1-20

  • Sro Ɲanmiɛn kɛ ɔ nin i fata’n sa (1-7)

  • Ɔ le sran kun nin i su kpɛn (8, 9)

  • Aɲanbeun’n ti ngbɛn (10-20)

    • Sika klofuɛ’m be ɲin yiman sika (10)

    • Sran ng’ɔ su sran’n ɔ lafi kpa (12)

5  Sɛ a kɔ Ɲanmiɛn Kpli i sua’n nun lɔ’n, nian ɔ wun su.+ Sɛ a kɔ lɔ ko tie ndɛ’n, ɔ ti kpa+ tra kɛ a wɔ lɔ ko yi tɛ, kɛ sinnglinfuɛ’m be fa yo’n sa.+ Afin be siman kɛ sa nga be yo’n ɔ ti tɛ.  Nán kpli kan ndɛ, yɛ nán yaci ɔ awlɛn’n i lɛ naan ɔ kan ndɛ ndɛndɛ Ɲanmiɛn Kpli i ɲrun.+ Afin Ɲanmiɛn Kpli o ɲanmiɛn su lɔ, sanngɛ ɔ liɛ’n, a o asiɛ’n su wa. I sɔ’n ti yɛ ɔ fataman kɛ a kan ndɛ kpanngban’n niɔn.+  Afin ninnge kpanngban su akunndan bulɛ’n yɛ maan be cɛn laliɛ’n niɔn.+ Yɛ sinnglinfuɛ’n i ijɔlɛ beblebe’n ɔ fin ndɛ kpanngban kanlɛ’n.+  Sɛ a ta Ɲanmiɛn i nda’n, nán sisi ɔ bo naan w’a yiɛ i nuan.+ Afin ɔ kloman sinnglinfuɛ’m be sa.+ Nda nga a ta’n, yiɛ i nuan.+  Sɛ w’a taman nda’n, ɔ ti kpa tra kɛ w’a ta nda naan w’a yiɛmɛn i nuan.+  Nán yaci ɔ nuan’n i lɛ naan ɔ fa wɔ yi sa tɛ nun,+ yɛ nán se anzi’n i ɲrun kɛ a fɔnnin.+ Nán yo naan ndɛ nga a kan’n ti’n, Ɲanmiɛn Kpli fa ya naan ɔ saci ɔ sa nuan like’n.+  Kɛ nga ninnge kpanngban su akunndan bulɛ’n yo maan be cɛn laliɛ’n sa’n,+ i kunngba’n, ndɛ kpanngban kanlɛ’n, ɔ ti afɛ ngbɛn. Sanngɛ sro Ɲanmiɛn Kpli.+  Sɛ a wun kɛ be kle yalɛfuɛ’n i ɲrɛnnɛn naan be yoman sa i nuan su’n, naan be yoman sa kpa ɔ asa’n su’n, nán maan i sɔ’n bo ɔ nuan.+ Afin kɛ sran dan kun o lɛ’n, sran uflɛ o lɛ mɔ i dan trɛ i m’ɔ niɛn i su-ɔ, yɛ sran uflɛ wie’m be o lɛ mɔ be o be ti su-ɔ.  Asa ekun’n, asiɛ’n su like nga be ɲɛn i’n, be kwlaa be cɛcɛ nun be afiɛn. Famiɛn’n bɔbɔ’n, fie su ninnge’m be ti yɛ ɔ di like-ɔ.+ 10  Sran ng’ɔ klo sika’n i ɲin yiman sika le, yɛ sran ng’ɔ klo aɲanbeun’n i ɲin yimɛn i akatua’n le.+ I sɔ’n kusu ti afɛ ngbɛn.+ 11  Kɛ ninnge kpakpa’m be sɔn’n, be difuɛ’m be kusu be sɔn.+ ?Sɛ w’a yoman kɛ ninnge sɔ’m be nianlɛ sa ngbɛn’n, ngue yɛ sran ng’ɔ le be’n ɔ ɲɛn i nun-ɔn?+ 12  Sran ng’ɔ su sran’n, sɛ like ng’ɔ di’n ti kaan-o, annzɛ ɔ ti dan-o, ɔ lafi kpa. Sanngɛ aɲanbeunfuɛ’n i ninnge kpanngban’m be ti’n, ɔ kwlá lafiman. 13  N wunnin sa kun wia’n i bo wa m’ɔ ti ɲrɛnnɛn sa dan-ɔn: Sran kun i aɲanbeun ninnge ng’ɔ tiantiannin be nuan’n, be yo i bɔbɔ tɛ. 14  Ajalɛ wie m’ɔ fali mɔ i bo’n w’a guaman kpa’n ti’n, i aɲanbeun ninnge sɔ’m be fili i sa. Kpɛkun kɛ ɔ ko wu ba’n, ɔ leman like fi fa mɛnmɛn i.+ 15  Kɛ sran kun fín i nin ku sɛ’n nun fíte’n, like fi nunmɛn i wun, i wafa kunngba’n, ɔ́ sɛ́ i sin kɛ ɔ fa bali’n sa.+ Yɛ ɔ su kwlá fɛmɛn i junman kekle kwlaa ng’ɔ dili’n i nuan like fi kɔman.+ 16  Nga kusu ti ɲrɛnnɛn sa dan: Kɛ ɔ fa bali’n, i wafa kunngba’n yɛ ɔ́ fá kɔ́-ɔ. ?Mmlusuɛ benin yɛ sran ng’ɔ loman wunmiɛn m’ɔ di junman kekle ngbɛn’n, ɔ ɲɛn i-ɔ?+ 17  Asa ekun’n, cɛn kwlakwla’n ɔ di like aosin nun, i wla bo i wun dan, ɔ tɔ tukpacɛ yɛ i awlɛn be i klun.+ 18  Like nga n wunnin kɛ ɔ ti kpa naan ɔ ti su’n yɛ: Yɛle kɛ ɔ fata kɛ sran di like, ɔ nɔn nzan, yɛ ɔ di junman kwlaa ng’ɔ miɛn i ɲin di i wia’n i bo wa’n i su aklunjɔɛ,+ i nguan blɛ kpe kan nga Ɲanmiɛn Kpli mɛnnin i’n nun. Afin ɔ ti i akatua.*+ 19  Asa ekun’n, kɛ Ɲanmiɛn Kpli man sran kun aɲanbeun+ m’ɔ mɛn i atin kɛ ɔ di su aklunjɔɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ sɔ i akatua’n* nun, naan ɔ di junman kekle ng’ɔ di’n i su aklunjɔɛ. I sɔ’n ti like mɔ Ɲanmiɛn fa cɛ i-ɔ.+ 20  Yɛ i nguan blɛ’n sín-ɔn, ɔ wunman nun, afin Ɲanmiɛn Kpli yo maan aklunjɔɛ yɛ ɔ di i sa trilili-ɔ.+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “i like liɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.”
Annzɛ “i like liɛ’n.”