Zonasi 2:1-10

  • Kɛ Zonasi o jue’n i klun lɔ’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn (1-9)

  • Jue’n fili Zonasi yili i asiɛ ba’n su (10)

2  Kɛ Zonasi o jue’n i klun lɔ’n, ɔ srɛli i Ɲanmiɛn Zoova.+  Ɔ seli kɛ: “Kɛ ɲrɛnnɛn tɔli min su’n, n kpan flɛli Zoova, yɛ ɔ tɛli min su.+ Kɛ n wo Ndia’n* i klun lɔ’n, n kpan flɛli ɔ kɛ a de min.+ A tili min nɛn’n.   Kɛ a fali min yili bunman’n nun’n, jenvie’n i bo mmua kpa lɔ’n,nzue’n mɛnnin min.+ Kɛ a yoli maan nzue’n mɛnnin i wun su’n, ɔ katali min su kplu.+   N seli kɛ: ‘A kannin min bo ɔ ɲrun lɛ. Ń yó sɛ naan m’an nian ɔ sua m’ɔ ti ɔ liɛ klonglo’n i ekun.’   Nzue’n mɛnnin min yɛ ɔ ka kan naan m’an wu,+jenvie’n katali min su kplu. Ɲanman’m be blablali min ti’n i wun.   N mlɔn juli oka’m be bo’n i wun lɔ. Asiɛ’n i anuan’m be ɲinnin min su mlɔnmlɔn. Sanngɛ min Ɲanmiɛn Zoova, a yili min kunman dan sɔ’n nun fiteli.+   Kɛ n wieli wu mlɔnmlɔn’n, Zoova yɛ min wla kpɛnnin i su-ɔ.+ Kɛ a o ɔ sua m’ɔ ti ɔ liɛ klonglo’n nun lɔ’n, a tili min srɛlɛ’n.+   Be nga be fa be wla gua amuin mɔ be kwlá yoman like fi’n be su’n, be kaci be sin si sran m’ɔ klo be dan’n.*   Sanngɛ min liɛ’n, ń yí tɛ ń mán wɔ, yɛ ń mánmán wɔ. Nda nga n tali’n, ń yíɛ i nuan.+ Zoova yɛ ɔ de sran-ɔn.”+ 10  I sin’n, Zoova yoli maan jue’n wa fili Zonasi yili i asiɛ ba’n su.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “be seiin nantilɛ’n.”