Zonasi 3:1-10

  • Zonasi fali Ɲanmiɛn i ndɛ’n su yɛ ɔ ɔli Ninivu (1-4)

  • Kɛ Zonasi kannin ndɛ’n, Ninivifuɛ’m be kacili be nzuɛn’n (5-9)

  • Ɲanmiɛn waan ɔ nunnunman Ninivu kun (10)

3  Zoova kannin ndɛ kleli Zonasi ekun. Ɔ seli i kɛ:+  “Jaso, kɔ Ninivu+ m’ɔ ti klɔ dan’n su lɔ. Kpɛkun ndɛ nga n kan kle wɔ’n, kan kle be.”  Zonasi fali Zoova i ndɛ’n su.+ Ɔ jaso ɔli Ninivu.+ Ninivu klɔ’n cɛnnin kpa.* Kɛ a fɛ i klɔ’n i bue kun su mɔ á fá jú i bue kun lɔ’n, a nanti cɛn ba nsan.  Zonasi wluli klɔ’n nun. Ɔ fali cɛn ba kun wlanwlannin nun. Ndɛ nga ɔ kan’n yɛ: “Ɔ ka cɛn ba ablanan (40) cɛ, Ninivu klɔ’n núnnún.”  Ninivufuɛ’m be lafili Ɲanmiɛn su.+ Be seli kɛ maan sran’m be kwlaa, be nga be le ɲrun-o, be nga be leman ɲrun-o be ci nglɛmun, yɛ be wla bajɛ tralɛ.  Kɛ Ninivu famiɛn’n tili ndɛ’n nun’n, ɔ jasoli i famiɛn bia’n su, ɔ yili i famiɛn tralɛ’n, kpɛkun ɔ wlali bajɛ tralɛ yɛ ɔ trannin nzuɛn nun.  Asa ekun’n, ɔ yoli maan be kan sinnin Ninivu klɔ’n nun kɛ:“Famiɛn’n nin i sran dandan’m be waan: I sran-o, i nnɛn-o, nán maan be nuan kan like mlɔnmlɔn. Nán be di like, yɛ nán be nɔn nzue.  Maan i sran-o, i nnɛn-o, be kwlaa be wla bajɛ tralɛ, be kpan flɛ Ɲanmiɛn, yɛ be yaci be sa tɛtɛ’n nin sa kekleekle’m be yolɛ.  E siman sɛ Ɲanmiɛn Kpli káci akunndan,* yɛ ɔ́ gúɛ i ya dan’n i ase-o, sɛ like ng’ɔ sunnzunnin kɛ ɔ́ yó’n, ɔ su yomɛn i kun, naan e su wuman-o.” 10  Kɛ Ɲanmiɛn wunnin like nga be yoli’n, m’ɔ wunnin kɛ be yacili be sa tɛtɛ’m be yolɛ’n,+ ɔ kacili akunndan.* Ɔ maan sa kekle nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá yí be su’n, w’a fa yiman be su kun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “ti klɔ dan Ɲanmiɛn ɲrun.”
Annzɛ “ɔ́ yó i nsisɔ.”
Annzɛ “ɔ yoli i nsisɔ.”