Fluwa nɲɔn su nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n 9:1-15

  • Be wlali aniaan’m be fanngan naan be fa be sa nun like be man (1-15)

    • Ɲanmiɛn klo sran ng’ɔ man like aklunjɔɛ su’n (7)

9  Like ng’ɔ fata kɛ amun yo fa uka Ɲanmiɛn i sran mun’n+ i liɛ’n, ɔ timan cinnjin kɛ n klɛ amun i su fluwa.  Afin n si kɛ amun klo kpa kɛ amún úka be. N dili min nuan n kleli Maseduaninfuɛ mun kɛ Akaifuɛ’m be siesieli be wun i afuɛ kun yɛ. Amun ninnge yolɛ juejue su’n, ɔ wlali be nun sunman be fanngan.  Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan e nuan nga e dili’n w’a yoman ngbɛn naan amun a wie amun wun buabua kɛ nga n seli kɛ amún yó’n sa’n ti’n, n sunmannin aniaan mun amun sin.  Sɛ e nin Maseduaninfuɛ mun e to amun lɔ naan be wun kɛ amun a wieman amun wun buabua’n, ɔ cɛman naan e wla nga e fa guali amun su’n, w’a yo ngbɛn naan e ɲin w’a gua ase, naan amun kusu amun ɲin w’a gua ase wie.  I sɔ’n ti’n, n buli i kɛ ɔ ti cinnjin kɛ n wla aniaan’m be fanngan naan be dun mmua to amun lɔ naan like dan nga amun seli kɛ amún fá mán’n, be sɔ nun be sie. I liɛ’n, like nga amún fá mán’n, amun su fa manman klunngbɔ su, sanngɛ klun ufue su yɛ amún fá mán-ɔn.  Sran ng’ɔ́ lúa like-ɔ, ɔ luɛ i kaan sa’n, like kaan sa yɛ ɔ́ títí-ɔ. Sanngɛ sran ng’ɔ́ lúa like-ɔ, ɔ luɛ i kpanngban’n, ɔ́ títí like kpanngban.+  Like nga sran kun buli i akunndan kɛ ɔ́ fá mán’n, maan ɔ fa man. Nán maan ɔ yo i klunngbɔ su annzɛ mianlɛ su.+ Afin Ɲanmiɛn klo sran ng’ɔ man like aklunjɔɛ su’n.+  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn kwla yi i aklunye dan’n i nglo amun kwlaa amun lika. I liɛ’n, amun sa su mianman like fi wun le, kpɛkun amún ɲán like kwlaa ng’ɔ fata kɛ amun ɲɛn i naan amun a di junman kwlaa nga be ti kpa’n.+  (I sɔ yɛ be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun-ɔn. Be klɛli i kɛ: “Ɔ cɛli sran’m be like klun ufue su. Ɔ mannin yalɛfuɛ’n i like. Sa kpa ng’ɔ yo’n, ɔ́ ká lɛ titi.”+ 10  Ɔ maan Sran ng’ɔ man fie difuɛ’n i ninnge kpanngban kɛ ɔ lua’n, m’ɔ mɛn i kpanwun kɛ ɔ di’n, ɔ́ mán amun ninnge kpanngban kɛ amun lua. Kpɛkun sa kpa nga amun yo’n, ɔ́ yó maan amún ɲɛ́n i nuan like kpanngban.) 11  Ɲanmiɛn yrali amun su dan kpa, i ti’n amun kwla man sran like kpanngban. Yɛ kɛ é wá fá like nga amun mannin’n é fá mán’n, sran’m bé lá Ɲanmiɛn ase. 12  Afin like nga é yó i yɛ’n, nán Ɲanmiɛn i sran’m be ye yolɛ ngunmin ti yɛ e yo-ɔ.+ Sanngɛ e yo sɔ naan sran kpanngban be la Ɲanmiɛn ase. 13  Junman sɔ’n, ɔ yi sran wafa nga amun ti’n i nglo. I sɔ’n ti’n, sran’m be manman Ɲanmiɛn. Afin amun lo amun wun fa Klisi i su jasin fɛ mɔ amun bɔbɔ amun bo’n su. Kpɛkun amun man sran’m be kwlaa be like klun ufue su.+ 14  Be srɛ Ɲanmiɛn tankaan kpa be man amun, yɛ be klo amun. Afin Ɲanmiɛn yili i aklunye dan m’ɔ leman wunsu’n i nglo amun lika. 15  Maan e la Ɲanmiɛn ase. Afin like ng’ɔ man’n, ɔ leman wunsu.

Ja ngua lɔ ndɛ mun