Fluwa klikli nga Pɔlu klɛli Timote’n 3:1-16

  • Sran nga be kwla sie i asɔnun sunianfuɛ’n (1-7)

  • Sran nga be kwla sie i asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ’n (8-13)

  • Ndɛ nanwlɛ m’ɔ ti fiawa mɔ yɛle be wun mɔ be fa mantan Ɲanmiɛn kpa titi’n (14-16)

3  Ndɛ ng’ɔ o yɛ’n ti nanwlɛ: Sɛ sran kun kunndɛ kɛ ɔ́ dí asɔnun sunianfuɛ junman’n,+ nn junman kpa yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ dí-ɔ.  I sɔ’n ti’n, maan asɔnun sunianfuɛ’n ɔ yo sran mɔ be kwlá sacimɛn i wun kaan sa’n. Maan ɔ yo sran mɔ i yi’n ti kunngba’n, maan ɔ yo ninnge mun be nuan su sɛsɛ sa’n kwlaa nun, maan ɔ yo ngwlɛlɛfuɛ,+ nán maan ɔ yo ninnge mun sukusuku, maan ɔ yo sran m’ɔ sɔ sran nun klanman’n,+ yɛ maan ɔ si like kle,+  nán maan ɔ yo nzanbɔɛfuɛ,+ nán maan ɔ yo i wiengu’m be kpokokpoko,* nán maan i like yolɛ yo ya,+ nán maan ɔ yo ndɛnngan klofuɛ,+ yɛ nán maan ɔ yo sika klofuɛ,+  maan ɔ si i bɔbɔ i awlobo’n i su nian kpa, maan ɔ fa ngwlɛlɛ sie i mma mun.+  (?Afin sɛ sran kun simɛn i bɔbɔ i awlobo’n su nian’n, ɔ́ yó sɛ naan w’a kwla nian Ɲanmiɛn i asɔnun’n i lika?)  Asa ekun’n, nán maan ɔ yo sran mɔ blɛ li yɛ w’a kaci Klisifuɛ-ɔ.+ Afin ɔ cɛman naan w’a tu i wun naan fɔ nga be buli Suɛn Tɔnfuɛ’n, b’a bu i wie.  Asa ekun’n, maan gua su lɔfuɛ’m be bo i dunman kpa.+ I liɛ’n, ɔ su wunman ɲannzuɛn, yɛ ɔ su tɔman Suɛn Tɔnfuɛ’n i aya’n nun.  Maan asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ’m be kusu be yo sran mɔ be nin aɲinyiɛ fata’n, nán maan be nuan nun yo nɲɔnnɲɔn, nán maan be nɔn nzan* ngboko, nán maan be yo sran mɔ be ɲin ti kpli mɔ be klo lufle’n.+  E Min’n i su lafilɛ ndɛ m’ɔ ti fiawa’n, maan be tra nun kpa. Yɛ maan be akunndan’n yo sanwun.+ 10  Maan be dun mmua sa be nian, sɛ be nin junman sɔ’n i dilɛ fata-o. I sin’n, sɛ b’a wunman sa tɛ fi be wun’n,+ maan be di asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ junman’n. 11  Maan bla’m be kusu be yo sran mɔ be nin aɲinyiɛ fata’n, nán maan be yo sran wun sacifuɛ,+ maan be yo ninnge mun i nuan su sɛsɛ sa’n kwlaa nun, maan be kle kɛ be lafi Ɲanmiɛn su sa’n kwlaa nun.+ 12  Maan asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ’n ɔ yo sran mɔ i yi’n ti kunngba, m’ɔ si i mma mun nin i awlobo’n be su nian kpa’n. 13  Afin be nga be di junman kpa’n, be le ɲrun. Yɛ be kan Klisi Zezi mɔ e lafi i su’n i ndɛ weinwein. 14  Kannzɛ n sunnzun kɛ ń kɔ́ ɔ wun lɔ koko nga nun’n, sanngɛ ń klɛ́ ndɛ sɔ mun ń blɛ́ wɔ. 15  I liɛ’n, sɛ a wun kɛ n su cɛ’n, á sí like ng’ɔ fata kɛ a yo i Ɲanmiɛn i awlo’n nun’n.+ Awlo sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i asɔnun’n. Sɛ ndɛ nanwlɛ’n ti sua’n, nn é sé kɛ asɔnun’n ti i ja mlomlo, yɛ ɔ suɛn i bo. 16  Nanwlɛ, be wun mɔ be fa mantan Ɲanmiɛn kpa titi’n, ɔ ti cinnjin kpa. Ndɛ sɔ’n yɛle kɛ: ‘Ɔ kacili klɔ sran,+ yɛ Ɲanmiɛn maan ɔ kacili aolia nun sran+ ekun fa kleli kɛ ɔ bu i sran kpa, ɔ yili i wun nglo kleli anzi mun,+ be kɛnnin i ndɛ nvlenvle’m be nun,+ yɛ mɛn’n nunfuɛ’m be lafili i su,+ be sɔli i nun ɲanmiɛn su lɔ, yɛ ɔ ɲannin ɲrun.’

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be fa ndɛ mma sɔ’n be fa kan be wiengu ndɛ tɛtɛ kanlɛ’n i ndɛ wie.
Glk., “duvɛn.”