Fluwa klikli nga Pɔlu klɛli Timote’n 4:1-16

  • Like nga mmusu’m be kle’n i su afɔtuɛ manlɛ (1-5)

  • Wafa nga be kaci Klisi i junman difuɛ kpa’n (6-10)

    • Be wun kpinngbinlɛ’n ɔ nin be wun mɔ be fa mantan Ɲanmiɛn’n (8)

  • Fa ɔ ɲin sie i like nga a kle’n su kpa (11-16)

4  Sanngɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn maan be kannin’n ɔ kle weiin kɛ blɛ kasiɛn’n nun’n, sran wie’m be su lafiman Ɲanmiɛn su kun. Afin bé fá be ɲin síe i gblɛ ndɛ nga mmusu’m be kan’n,+ ɔ nin like nga be kle’n su.  Bé síe be su bé tíe ato ndɛ+ nga gblɛfuɛ’m be kan’n. Gblɛfuɛ sɔ’m be akunndan’n w’a tri. W’a yo kɛ blalɛ nglɛ mɔ be fa yra sran’n i kannvuɛn’n sa.  Be waan ɔ fataman kɛ be ja bla annzɛ be ja bian.+ Asa kusu’n, be waan nán maan sran’m be di aliɛ wie mun.+ Kusu nn Ɲanmiɛn yili aliɛ sɔ mun naan kɛ be nga be lafi i su’n mɔ be si ndɛ nanwlɛ’n i kpa’n+ be di’n,+ be lɛ i ase.  Afin ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be kwlaa be ti kpa.+ Sɛ e sɔ like kun nun naan e lɛ i ase’n, ɔ nunman nun kɛ e kpalo like sɔ’n.+  Afin Ɲanmiɛn i ndɛ’n ɔ nin Ɲanmiɛn srɛlɛ’n be yo maan like sɔ’n yo sanwun.  Sɛ a kan ndɛ sɔ’n kle aniaan mun’n, á káci Klisi Zezi i junman difuɛ kpa. Á klé kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ ndɛ’n, ɔ nin like kpa mɔ be kleli wɔ’n mɔ a niannin su sɛsɛsɛ’n,+ be kacili kɛ ɔ aliɛ sa.  Ato ndɛ mɔ be timan Ɲanmiɛn liɛ+ mɔ be ti kɛ bla oke ndɛ sa’n, nán fa be su. Sanngɛ mian ɔ ɲin naan a nin Ɲanmiɛn be afiɛn mantan kpa.  Afin be wun kpinngbinlɛ’n ɔ yo sa ye kan. Sanngɛ be wun mɔ be fa mantan Ɲanmiɛn’n, ɔ yo sa kwlaa ye. Ɔ yo e ye andɛ, yɛ ɔ́ yó sɔ ainman.+  Ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ, yɛ sɛ be fa su-ɔ, ɔ ti kpa. 10  I sɔ’n ti yɛ e di junman kekle mɔ kusu e mian e ɲin’n niɔn.+ Afin e fali e wla e guɛli i Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n su. Ɔ de+ sran wafawafa kwlaa,+ i li be nga be kpɔcimɛn i’n. 11  Kan ndɛ sɔ mun titi, yɛ jran be su kle like titi. 12  Asa ekun’n, nán man sran wie atin naan ɔ yo ɔ finfin gbanflɛn mɔ a ti’n ti. Sanngɛ ɔ ijɔlɛ’n nun-o, ɔ ayeliɛ’n nun-o, klolɛ’n i nglo yilɛ nun-o, Ɲanmiɛn sulafilɛ’n nun-o, ɔ nin sa tɛ mɔ a yoman’n* nun-o, kle be nga be tu be klun be su Ɲanmiɛn’n be ajalɛ kpa. 13  Ka naan m’an ju lɔ’n, mian ɔ ɲin kanngan fluwa nun nzra nun titi,+ man sran’m be afɔtuɛ* titi, yɛ kle sran’m be like titi. 14  Nán maan ɔ ɲin kpa like nga Ɲanmiɛn fa mannin wɔ’n su. Kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin ɔ su ndɛ mɔ asɔnun kpɛnngbɛn’m be fali be sa fuali ɔ su’n, yɛ a ɲannin like sɔ’n niɔn.+ 15  Bu ninnge sɔ’m be akunndan kpa, fa ɔ wun wla ninnge sɔ’m be yolɛ’n nun mlɔnmlɔn. Sɛ a yo sɔ’n, sran’m be kwlaa bé wún kɛ a su kɔ ɔ ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun. 16  Asa kusu’n, nian ɔ bɔbɔ ɔ wun su kpa, yɛ fa ɔ ɲin sie i like nga a kle’n su kpa.+ Fa ninnge sɔ’m be yolɛ’n cici ɔ ti. Afin sɛ a yo sɔ’n, á dé ɔ bɔbɔ ɔ wun, yɛ á dé be nga be tie ɔ ndɛ’n.+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “ɔ sanwun mɔ a ti’n.”
Annzɛ “wla sran’m be fanngan.”