Fluwa klikli nga Pɔlu klɛli Timote’n 6:1-21

  • Maan kanga’m be ɲin yi be min mun kpa (1, 2)

  • Sran mɔ be kle like uflɛ’n, ɔ nin sika klolɛ’n (3-10)

  • Like ng’ɔ fata kɛ sran m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ yo’n (11-16)

  • Maan be yo sa kpa kpɛ sunman (17-19)

  • Like nga be fa wlali ɔ sa nun’n, tra nun kpa (20, 21)

6  Maan be nga be ti kanga’n be ɲin yi be min mun kpa titi.+ I liɛ’n, sran wie su saciman Ɲanmiɛn dunman, yɛ ɔ su kanman like nga e kle’n i wun ndɛ tɛ.+  Asa ekun’n, nán maan be nga be min’n ti Klisifuɛ’n be nian kɛ, kɛ m’ɔ ti be niaan ti’n, bé yó ɲin kekle i su. Sanngɛ i lɛ’n nun bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ be tu be klun kpa be di junman-ɔn. Afin sran nga bé ɲán be junman’n i su ye’n be ti Klisifuɛ, yɛ be ti be niaan kpa. Kan ndɛ sɔ’n kle be titi naan be nanti su.  Sɛ sran kun kle like uflɛ’n, m’ɔ nin like kpakpa nga e Min Zezi Klisi kleli’n be kɔman likawlɛ’n,+ mɔ kusu i ndɛ ng’ɔ kan’n ɔ nin wafa nga be kleli e kɛ e su Ɲanmiɛn’n be timan kun’n,+  i sɔ sran liɛ’n, ɔ ti wun tufuɛ, yɛ ɔ wunman sa fi wlɛ.+ Akplowa silɛ’n nin ndɛ ngbɛnngbɛn’m be su utre dilɛ’n yɛ ɔ lo i-ɔ.+ I kwlaa sɔ’n yo maan sran’m be fa be ɲin blo be wiengu wun, be bubu be wun nun, be saci be wiengu wun,* yɛ be lafiman be wiengu su.  Ɔ maan sran nga be akunndan’n w’a saci’n,+ be si sa kanngan wie’m be su akplowa. Afin be lafiman ndɛ nanwlɛ’n su kun, yɛ be bu i kɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n ti’n bé ɲán be wun.+  Nanwlɛ, sɛ sran kun tu i klun su Ɲanmiɛn naan i ɲin yi like ng’ɔ le i’n, i sɔ’n ti i aɲanbeun like dan.+  Afin y’a faman like fi y’a baman mɛn’n nun, yɛ e su faman like fi e kɔman.+  I sɔ’n ti’n, sɛ e ɲan like e di’n, yɛ sɛ e ɲan tralɛ e wla’n,* maan ɔ ju e.+  Sanngɛ be nga b’a fua kpa kɛ bé ɲán be wun’n, be laka be, yɛ be tɔ aya nun.+ Asa ekun’n, be konvi sɔ ninnge finfin mun nin ninnge tɛtɛ mɔ be ti’n sran mlin yɛ ɔ saci’n.+ 10  Afin sika klolɛ’n yɛ ɔ ti sa nga be saci sran’n be kwlaa be bo’n niɔn. Sika klolɛ sɔ’n ti’n, wie’m b’a lafiman Ɲanmiɛn su kun, yɛ be kpɛli saɛ mannin be bɔbɔ be wun.+ 11  Wɔ mɔ a ti Ɲanmiɛn i sran’n, wanndi ninnge sɔ mun. Mian ɔ ɲin yo sa ng’ɔ ti kpa’n, fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn, lafi i su, yi klolɛ’n i nglo, tra ɔ awlɛn, yɛ yo wɛtɛɛfuɛ.+ 12  Kun alɛ kpafuɛ’n fa kpli like nga Klisifuɛ’m be lafi su’n i ti. Tra nguan m’ɔ leman awieliɛ’n nun kpa. Nguan sɔ’n ti yɛ be flɛli wɔ-ɔ. Asa kusu’n, i ti yɛ a kannin ndɛ’n i klanman nzra nun sran kpanngban be ɲrun’n niɔn. 13  Ɲanmiɛn mɔ maan like kwlaa o nguan nun’n, ɔ nin Klisi Zezi m’ɔ kannin ndɛ weinwein kleli Pɔnsu Pilati’n,+ be ɲrun’n n se ɔ kɛ yoo: 14  Nian mmla sɔ’n su kpa, nán fa tratra ɔ sa bɛ nun. Yo sɔ lele naan e Min Zezi Klisi w’a yi i wun nglo.+ 15  Kɛ i blɛ ko ju’n, sran mɔ i kunngba yɛ ɔ le kwlalɛ dan’n, m’ɔ di aklunjɔɛ’n, ɔ́ wá yí i wun nglo. Ɔ ti famiɛn’m be Famiɛn, yɛ ɔ ti miɛn’m be Miɛn.+ 16  I kunngba yɛ ɔ kwlá wuman le-ɔ.+ Kɛ mɔ i tranwlɛ’n kpaja dan’n ti’n, sran fi kwlá mɛntɛnmɛn i.+ Sran fi nin-a wunmɛn i le, yɛ sran fi kwlá wunmɛn i le.+ Maan manmanlɛ’n nin kwlalɛ’n be yo i liɛ titi. Maan ɔ yo sɔ. 17  Se be nga be ti aɲanbeunfuɛ mɛn* nga nun’n be kɛ nán be tu be wun, nán be fa be wla gua aɲanbeun ninnge mɔ be saci’n be su,+ sanngɛ maan be fa be wla gua Ɲanmiɛn su. Afin ɔ fa like kwlaa ng’ɔ ti kpa’n man e klun ufue su.+ 18  Se be kɛ be yo sa kpa, be yo i sɔ kpɛ sunman, be yo klun ufuefuɛ, yɛ nán maan be sa yo tankaan.+ 19  Sɛ be yo sɔ’n, ɔ ti kɛ be su tian like kpa mɔ i ti yɛ bé ɲán ye ainman’n i nuan sa.+ Ɔ maan bé kwlá ɲán nguan kpafuɛ’n.+ 20  Timote, like nga be fa wlali ɔ sa nun’n, tra nun kpa.+ Kpalo ndɛ ngbɛnngbɛn nga be nin Ɲanmiɛn ndɛ’n be timan kun’n. Kpɛkun be nga be se be wun kɛ be si sa’n be ndɛ mɔ be kan m’ɔ timan su’n, kpalo i.+ 21  Sa sɔ mɔ be waan be si i’n, be fa tuli be wun. I sɔ’n ti’n, be yacili like nga Klisifuɛ’m be lafi su’n. Maan Ɲanmiɛn m’ɔ ti aklunyefuɛ dan’n ɔ yo ɔ ye titi.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “be kpɛ be wiengu nzowa.”
Be kwla se ekun kɛ “fiawlɛ’n.” Glk., “e wun katalɛ like’n.”