Ezipti Lɔ Tulɛ 16:1-36

  • Aliɛ ti’n nvlefuɛ’m be plannin (1-3)

  • Zoova tili be planlɛ’n (4-12)

  • Be mannin be aoko nin manin (13-21)

  • Wunmiɛn-lolɛ-cɛn nun’n be wunman manin asiɛ’n su (22-30)

  • Be fali manin’n wie be sieli naan be fa kpɛn be wun wla (31-36)

16  Kɛ Izraɛlifuɛ’m be tuli be bo Elimun lɛ’n, be kwlaa be ɔli Sinin aawlɛ flɛnnɛn’n nun+ lɔ. Lika sɔ’n o Elimun nin Sinai be afiɛn’n nun. Kɛ be tuli be bo Ezipti mɛn’n nun lɔ’n, i anglo nɲɔn’n i cɛn ba blu-nin-nnun (15) su’n yɛ be juli lɔ-ɔ.  Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be plannin Moizi nin Aarɔn be su aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.+  Izraɛlifuɛ’m be seli be kɛ: “I nun mɔ e titi nnɛn sɛ’m be sin Ezipti lɔ’n,+ mɔ e di kpanwun lele e ku yi’n, sɛ ɔ ti kɛ Zoova kunnin e mɛn sɔ’n nun lɔ’n, nn ɔ yoli kpa. Kpɛkun amun fali e bali aawlɛ flɛnnɛn’n nga nun wa kɛ awe’n nunnun e kwlaa.”+  I sin’n, Zoova seli Moizi kɛ: “Ń má yó maan aliɛ* wá fín nglo lɔ ɔ́ gúa mán amun.+ Maan sran kun fite naan ɔ ko isa ng’ɔ kwla ju i cɛn ba kun nun’n.+ Ń yó sɔ naan ń sá be ń nían, sɛ bé nánti min mmla’m be su-o.+  Sanngɛ cɛn nsiɛn’n su liɛ’n,+ kɛ bé wá tɔ́n nga be isali’n, maan ɔ yo nga be isɛ i cɛn onga’m be nun’n i sɔ kpɛ nɲɔn.”+  Moizi nin Aarɔn be seli Izraɛlifuɛ’m be kwlaa kɛ: “Andɛ nnɔsua’n amún wá sí jrɛiin kɛ Zoova yɛ ɔ fali amun Ezipti mɛn’n nun fiteli-ɔ.+  Ainman nglɛmun’n, amún wá wún Zoova i aɲrunɲan’n. Afin Zoova tili i wun ndɛ nga amun kannin’n. ?Wan yɛle e mɔ amun kan e wun ndɛ-ɔ?”  Moizi kan guali su kɛ: “Kɛ Zoova wá mán amun nnɛn nnɔsua mɔ amún dí’n, mɔ nglɛmun’n, amún dí kpanwun lele amun ku yí’n, amún wá wún kɛ Zoova tili i wun ndɛ nga amun kannin’n. ?Wan yɛle e? Nán e bɔbɔ e wun ndɛ tɛ yɛ amun kan-ɔn, sanngɛ Zoova yɛ amun kɛn i wun ndɛ tɛ-ɔ.”+  I sin’n, Moizi seli Aarɔn kɛ: “Se Izraɛlifuɛ’m be kwlaa kɛ: ‘Amun bla Zoova i ɲrun wa, afin ɔ tili i wun ndɛ nga amun kannin’n.’”+ 10  Kɛ Aarɔn kannin ndɛ’n kleli Izraɛlifuɛ’m be kwlaa wieli’n, be kpɛli be ɲin aawlɛ flɛnnɛn’n su lɔ. Kpɛkun bé nían-ɔn, Zoova i aɲrunɲan’n w’a fite ɲanmiɛn ble’n nun lɔ.+ 11  Zoova kannin ndɛ kleli Moizi ekun. Ɔ seli i kɛ: 12  “N tili Izraɛlifuɛ’m be ndɛ nga be kannin’n.+ Se be kɛ: ‘Kɛ sɛnzɛ’n ko tɔ’n,* amún wá dí nnɛn, kpɛkun nglɛmun’n amún dí kpanwun lele amun ku yí.+ Yɛ amún wá si jrɛiin kɛ n ti amun Ɲanmiɛn Zoova.’”+ 13  Ɔ maan nnɔsua sɔ’n nun’n, aoko’m be wa fali nanmue’n mlɔnmlɔn.+ Kpɛkun nglɛmun’n, bɔlɛ ufue guali. Ɔ sin yiali be nanmue’n. 14  Kɛ bɔlɛ ufue’n nɔnnɔnnin’n, like wie m’ɔ ti kɛ sukwla ufue sa’n,+ ɔ fiteli asiɛ’n su aawlɛ flɛnnɛn’n nun. 15  Kɛ Izraɛlifuɛ’m be wunnin i’n, be usali be wiengu kɛ: “?Ngue like yɛle nga?” Afin be siman like sɔ’n. Moizi seli be kɛ: “Aliɛ* nga Zoova fa man amun kɛ amun di’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ 16  Ndɛ nga Zoova kannin’n yɛ: ‘Maan sran kun isa ng’ɔ kwla di’n. Maan sran kun fa omɛɛ kun.*+ Yɛ amun nian sran nga be o amun tannin sua’m be nun’n be nuan su naan amun a isa.’” 17  Izraɛlifuɛ’m be niannin su be isali. Sran wie’m be isɛli i kaka, wie’m be isɛli i kaan. 18  Kɛ be fali omɛɛ’n be sunnzunnin’n, be nga be isɛli i kaka’n b’a ɲanman wie b’a traman su, yɛ be nga be isɛli i kaan’n b’a mianman wie wun.+ Nga be kwla di’n yɛ be isali-ɔ. 19  Moizi seli be kɛ: “Nán sran fi yaci wie lɛ lele naan aliɛ cɛn su.”+ 20  Sanngɛ b’a faman Moizi i ndɛ’n su. Kɛ sran wie’m be yacili wie lɛ mɔ aliɛ cɛnnin su’n, sɔnniɛn’m be loli nun kpɛkun ɔ bɔnnin sa fiaan. Ɔ maan Moizi fali be wun ya. 21  Be isɛ i nglɛmun kwlaa. Sran kun isa ng’ɔ kwla di’n. Kɛ wia’n bo’n ɔ klo. 22  Cɛn nsiɛn’n su’n, be isa nga be isɛ i titi’n i sɔ kpɛ nɲɔn,+ sran kun isa omɛɛ nɲɔn. Ɔ maan Izraɛlifuɛ’m be su kpɛn’m be kwlaa be ko kan kleli Moizi. 23  Moizi seli be kɛ: “Ndɛ nga Zoova kannin’n yɛ: Ainman ti wunmiɛn lolɛ cɛn ngunmin kun,* ɔ ti Zoova i wunmiɛn-lolɛ-cɛn klonglo kun.+ Nga amun kunndɛ kɛ amún ɲíntɔn’n amun ɲintɔn, yɛ nga amun kunndɛ kɛ amún tɔ́n’n amun tɔn.+ Yɛ i ng’ɔ ka’n, amun sie i lɛ lele nglɛmun.” 24  Ɔ maan kɛ nga Moizi fa kannin’n sa’n, be yacili i lɛ lele lika’n cɛnnin, sanngɛ w’a bɔnman yɛ sɔnniɛn’m b’a loman nun. 25  Moizi seli be kɛ: “Amun di i andɛ, afin andɛ ti Zoova i wunmiɛn-lolɛ-cɛn. Andɛ’n, amun su wunman wie asiɛ wun. 26  Amún ísɛ i cɛn nsiɛn, sanngɛ cɛn nso’n su’n, m’ɔ ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n+ amun su wunman wie.” 27  Cɛn nso’n su’n, sran wie’m be fiteli be ɔli wie isalɛ, sanngɛ b’a wunman wie. 28  Ɔ maan Zoova seli Moizi kɛ: “?Ngue ti yɛ amun nantiman ndɛ nga n kan’n nin min mmla’m be su-ɔ? ?Amún yó i sɔ lele cɛn onin?+ 29  Maan ɔ tran amun klun titi kɛ Zoova fali Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n mannin amun.+ I sɔ’n ti yɛ cɛn nsiɛn’n su’n ɔ man amun aliɛ* cɛn ba nɲɔn liɛ’n niɔn. Maan sran kun ka kan ɔ o lɛ’n. Cɛn nso’n su’n, nán sran kun tu i bo kan ɔ tran lɛ’n.” 30  Ɔ maan cɛn nso’n su’n, nvlefuɛ’m be dili Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n.*+ 31  Izraɛlifuɛ’m be flɛli aliɛ* sɔ’n kɛ “manin.”* Ɔ ti ufue kɛ koriandri mma sa. I fɛ’n ti kɛ gato paplapa mɔ be gua nun awɛma nzue’n sa.+ 32  Moizi seli kɛ: “Ndɛ nga Zoova kannin’n yɛ: ‘Maan amun fa manin omɛɛ kun be sie naan ɔ ka lɛ tititi.+ I liɛ’n, amun mma’m bé kwlá wún aliɛ* nga kɛ n fali amun Ezipti mɛn’n nun n fiteli’n, n fa mannin amun aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ kɛ amun di’n.’” 33  Ɔ maan Moizi seli Aarɔn kɛ: “Fa sɛ kun, kpɛkun gua nun manin omɛɛ kun naan fa ko jin i Zoova i ɲrun. Maan ɔ yo like kun m’ɔ́ ká lɛ tititi-ɔ.”+ 34  Kɛ nga Zoova kan kleli Moizi’n sa’n, Aarɔn sieli i alaka m’ɔ ti Lalofuɛ’n*+ i ɲrun lɛ naan ɔ ka lɛ tititi. 35  Izraɛlifuɛ’m be dili manin’n afuɛ ablanan (40)+ ka naan b’a ju mɛn kun mɔ sran tran nun’n i nun.+ Be dili manin’n lele be juli Kanaan mɛn’n i aɲialiɛ’n su lɔ.+ 36  Omɛɛ kun ti efa* mɔ be bubuli nun blu’n i bue kun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “kpanwun.”
Ebr., “nnɔsua nɲɔn’n be afiɛn.”
Ebr., “kpanwun.”
Ɔ kwla ju litri 2,2.
Annzɛ “ɔ ti wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i dilɛ cɛn.”
Ebr., “kpanwun.”
Annzɛ “be loli wunmiɛn.”
Ebr., “kpanwun.”
Kɔlɛ’n, ɔ fin Ebre nun ndɛ kun mɔ i bo’n yɛle kɛ “?Ngue like yɛle nga?”
Ebr., “kpanwun.”
Ɔ ti fluwa cinnjin’m be siewlɛ.
Efa kun ti litri 22. Nian Nd. B14 nun.