Sa nga Akoto’m be yoli’n 1:1-26

  • Ndɛ nga be kan kleli Teofili’n (1-5)

  • Bé kán ndɛ lele fá jú asiɛ’n i tiwa lɔ (6-8)

  • Zezi ɔli ɲanmiɛn su (9-11)

  • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a yia. Be bo ti kun (12-14)

  • Be fali Matiasi sieli i Zida osu (15-26)

1  Teofili, fluwa klikli’n nun’n, n klɛli ninnge nga Zezi yoli be’n, ɔ nin like ng’ɔ kleli be’n be kwlaa+  lele fa juli cɛn mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i su ɔli ɲanmiɛn su’n.+ Ka naan w’a ɔ’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n maan ɔ kannin ninnge ng’ɔ fata kɛ akoto m’ɔ kpali be’n be yo’n, be ndɛ kleli be.+  Kɛ ɔ wunnin ɲrɛnnɛn lele m’ɔ wuli’n, i sin’n ɔ yoli ninnge kpanngban kpa kleli be weiin kɛ ɔ o nguan nun.+ Be wunnin i cɛn ba ablanan (40), yɛ ɔ kannin Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ kleli be.+  Kɛ ɔ nin be yiali’n, ɔ seli be kɛ: “Nán amun tu amun bo Zerizalɛmun wa.+ Sanngɛ amun minndɛ like nga Siɛ’n tali nda kɛ ɔ́ fá mán amun+ mɔ n boli su n kleli amun’n.  Afin Zan liɛ’n, nzue nun yɛ ɔ yoli sran’m be batɛmun-ɔn. Sanngɛ amun liɛ’n, ɔ ka kan’n bé fá Ɲanmiɛn wawɛ’n bé yó amun batɛmun.”+  Ɔ maan kɛ be yiali’n, be usɛli i kɛ: “?E Min, dɔ nga su yɛ á wá yó naan famiɛn dilɛ’n sɛ i sin Izraɛli nvle’n nun-ɔn?”+  Ɔ seli be kɛ: “Cɛn annzɛ blɛ nga Siɛ’n bɔbɔ sieli’n, ɔ timan cinnjin kɛ amun si i.+  Sanngɛ kɛ amun ko ɲan Ɲanmiɛn wawɛ’n, amún ɲán wunmiɛn.+ Ɔ maan amún kán min ndɛ*+ Zerizalɛmun wa,+ nin Zide wunmuan’n nun, ɔ nin Samari+ lele fá jú asiɛ’n i tiwa lɔ.”*+  Kɛ ɔ wieli ndɛ sɔ’m be kan mɔ be o lɛ bé níɛn i’n, Ɲanmiɛn mɛnnin i su, kpɛkun ɲanmiɛn ble’n ti’n b’a wunmɛn i kun.+ 10  Kɛ ɔ́ kɔ́ mɔ bé nían ɲanmiɛn su lɔ’n, bé nían-ɔn, sran nɲɔn be jinjin be wun lɛ, be wun tralɛ’n ti ufue.+ 11  Be seli kɛ: “?Galilefuɛ mun, ngue ti yɛ amun jinjin lɛ amun nian ɲanmiɛn su lɔ-ɔ? Zezi sɔ mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i su amun afiɛn ɔli ɲanmiɛn su’n, ɔ́ wá bá kɛ nga amun wunnin kɛ ɔ fa ɔli’n sa.” 12  I sin’n, be jasoli Olivie Oka’n su lɔ be sali be sin Zerizalɛmun.+ Oka sɔ’n mantan Zerizalɛmun klɔ’n. Be afiɛn’n kwla ju kilo kun.* 13  Kɛ be juli lɔ’n, be wluli nglo sua ba nga be sikeli be nun’n, i nun lɔ. Be nga be wluli lɔ’n, be yɛ: Piɛli, Zan, Zaki, Andre, Filipu, Toma, Batelemin, Matie, Alfe i wa Zaki, Simɔn m’ɔ ti wakawakafuɛ’n, ɔ nin Zida m’ɔ ti Zaki i wa’n.+ 14  Be kwlaa be bo yoli kun, be srɛli Ɲanmiɛn kpa titi. Bla wie mun+ nin Zezi i nin Mari nin i niaan bian’m+ be o be nun wie. 15  Blɛ sɔ’n nun’n, Piɛli jaso jrannin aniaan’m be afiɛn (sran nga be yiali lɛ’n be kwla ju sran ya kun ablaɔn (120)), kpɛkun ɔ seli kɛ: 16  “Nja mun, aniaan mun, ɔ fata kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n maan Davidi kɛnnin i Zida su’n,+ ɔ kpɛn su. I yɛ ɔ kleli sran’m be atin yɛ be wa trali Zezi-ɔ.+ 17  Afin laa’n, ɔ o e nun wie.+ Kpɛkun ɔ dili Ɲanmiɛn i junman kunngba nga e di i yɛ’n wie. 18  (Bian sɔ’n fali sika ng’ɔ ɲɛnnin i sa tɛ yolɛ nun’n+ fa toli fie kun. Yɛ kɛ ɔ́ tɔ́’n, i ti’n kplannin ase, kpɛkun i bɔbɔ ba’n kpukeli,* ɔ maan i klun lɔ ninnge’m be kwlaa be fiteli.+ 19  Zerizalɛmunfuɛ’m be kwlaa be tili ndɛ sɔ’n. I sɔ’n ti’n, be flɛli fie sɔ’n be aniɛn’n nun kɛ Akɛldama. I bo’n yɛle “Mmoja Fie.”) 20  Afin be klɛli i Jue fluwa’n nun kɛ: ‘Maan i lika’n tɔ srolo, nán maan sran fi tran nun.’+ Be klɛli i ekun kɛ: ‘Sran su nianlɛ junman ng’ɔ di’n, maan sran uflɛ di.’+ 21  I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ yasua nga be suli e su blɛ kwlaa nga e Min Zezi dili i junman’n e afiɛn wa’n, be nun kun kaci i. 22  Maan ɔ yo sran mɔ kɛ Zan yoli Zezi i batɛmun+ lele m’ɔ́ fá jú cɛn mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i su ɔli ɲanmiɛn su’n,+ ɔ suli e su’n. Maan ɔ yo sran mɔ kɛ e sa’n, ɔ wunnin i cɛnlɛ’n nun’n.”+ 23  Ɔ maan be kleli sran nɲɔn. Kun yɛle Zozɛfu mɔ be flɛ i kɛ Baasabasi’n, mɔ be flɛ i ekun kɛ Zistisi’n, ɔ nin Matiasi. 24  Yɛ be srɛli Ɲanmiɛn seli kɛ: “Zoova,* wɔ mɔ a si sran’m be kwlaa be awlɛn’n,+ kle sran nga a fɛli i yasua nɲɔn nga’m be nun’n, 25  naan ɔ di junman sɔ’n nin akoto junman mɔ Zida yaci ɔli i bɔbɔ i lika liɛ’n.”+ 26  Be tuli be wun fɔtɔ,+ kpɛkun fɔtɔ’n tɔli Matiasi su. Ɔ maan be fɛ i ukali akoto blu-nin-kun (11) mun be su.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “asiɛ’n i lika mmuammua’m be nun.”
Glk., “amún yó min lalofuɛ.”
Annzɛ “Wunmiɛn-lolɛ-cɛn kun nun’n, lika nga Zifu kun kwla tu ajalɛ ju’n.”
Annzɛ “i afiɛn lika’n kpukeli.”
Nian Nd. A5 nun.