2 Be Ɲoliɛ 20:1-37

  • Nvle nga be mantan Zida’n be wlanwlannin Zidafuɛ mun (1-4)

  • Zozafati srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ ukɛ i (5-13)

  • Zoova tɛli i su (14-19)

  • Ɲanmiɛn yoli abonuan sa fa deli Zida (20-30)

  • Zozafati i sielɛ’n wieli (31-37)

20  I sin’n, Moabufuɛ mun+ nin Amɔnfuɛ mun+ nin Amonimun* wie mun be bo wa yoli kun. Be bali naan be nin Zozafati be kún.  Ɔ maan be seli Zozafati kɛ: “Sran kpanngban kpa be fin Edɔmun,+ jenvie’n i nuan lɔ.* Be bali naan be nin wɔ bé kún. Yɛ dɔ nga su’n, be o Azazɔn-Tamaa mɔ be flɛ i ekun kɛ An-Gedi’n.”+  Srɛ kunnin Zozafati. I sɔ’n ti’n, ɔ fuali kpa kɛ ɔ́ kpɛ́ i ɲin Zoova wun lɔ.+ Ɔ seli Zidafuɛ’m be kwlaa kɛ be ci nglɛmun.  I sin’n, Zidafuɛ’m be kwlakwla be yiali naan bé úsa Zoova i ngwlɛlɛ afɛ.+ Be fin Zida akpasua’n nun klɔ’m be kwlaa be su be bali naan Zoova kle be atin.  I sin’n, Zozafati jaso jrannin Zidafuɛ mun nin Zerizalɛmunfuɛ mɔ be yiali lɛ’n be ɲrun lɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn be o Zoova i sua’n nun lɔ awlo’n i klun uflɛuflɛ’n i ɲrun lɛ.  Kpɛkun ɔ seli kɛ: “Zoova, wɔ mɔ a ti e nannan’m be Ɲanmiɛn’n, ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Ɲanmiɛn nglo lɔ-ɔ.+ ?A nunman nvlenvle’m be kwlaa be ti su?+ Ɔ sa nun yɛ tinmin’n nin wunmiɛn’n be o-ɔ. Sran fi kwlá jranman ɔ ɲrun.+  E Ɲanmiɛn, a kannin nvle nga nunfuɛ’m be bo Izraɛlifuɛ mɔ be ti ɔ sran’n be ɲrun lɛ. Kpɛkun a fali be mɛn’n mannin ɔ janvuɛ Abraamun i osu’n nunfuɛ mun naan ɔ yo be liɛ tititi.+  Be trannin nvle sɔ’n nun, kpɛkun be kplannin sua kun mannin wɔ naan ɔ dunman’n tran su.+ Be seli kɛ:  ‘Sɛ tokofi annzɛ jɔlɛ mɔ be dili e’n, annzɛ tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n annzɛ awe’n ti’n ɲrɛnnɛn tɔ e su’n, é wá jrán sua nga i ɲrun yɛ é wá jrán ɔ ɲrun (afin ɔ dunman yɛ ɔ o sua nga su-ɔ),+ yɛ é wá kpán flɛ́ ɔ kɛ a uka e ɲrɛnnɛn blɛ sɔ’n nun. Blɛ sɔ’n nun’n, sie ɔ su e nuan bo yɛ de e.’+ 10  Amɔnfuɛ mun nin Moabufuɛ mun nin be nga be tran Seii okaoka lika’n+ nun lɔ’n, be yɛ b’a ba yɛ. I nun nga Izraɛlifuɛ’m be fin Ezipti mɛn’n nun lɔ be fiteli’n, w’a kplinman su kɛ be wlu be nvle’n nun. Be fali atin uflɛ, yɛ b’a nunnunman be.+ 11  Siɛn’n, e kalɛ mɔ be ko tua e’n yɛle kɛ b’a ba naan bé wá kán e bo lika nga a fa mannin e naan ɔ yo e liɛ titi’n i nun.+ 12  ?E Ɲanmiɛn, a su tuman be fɔ?+ E leman wunmiɛn sran kpanngban nga b’a ba kɛ be nin e kún’n be ɲrun. E siman like nga é yó’n.+ Sanngɛ e ɲin ta ɔ ɲrun.”+ 13  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zidafuɛ’m be kwlaa be nin be mma mun, nin be yi mun nin be mma kanngan mun be jinjin Zoova ɲrun lɛ. 14  Kpɛkun Zoova i wawɛ’n jrali Zaaziɛli su. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ o nvlefuɛ mɔ b’a yia’n be afiɛn. Zaaziɛli sɔ’n ti Zakari i wa, i kusu ti Benaya i wa, i kusu ti Zeiɛli i wa, i kusu ti Matania m’ɔ ti Levifuɛ’n, i wa. I kusu ti Azafu i osu’n nunfuɛ. 15  Ɔ seli kɛ: “Zidafuɛ mun nin amun kwlaa nga amun tran Zerizalɛmun’n ɔ nin wɔ, Famiɛn Zozafati, amun sie amun su kpa. Ndɛ nga Zoova kan kle amun’n yɛ: ‘Nán srɛ kun amun, yɛ nán amun wun usu amun sran kpanngban ngalɛ’m be ti. Nán amun yɛ amún kún alɛ’n niɔn. Ɲanmiɛn yɛ ɔ́ kún alɛ’n niɔn.+ 16  Ainman’n, amun ko to be lɔ. Bé wá sín Zizi atin’n su lɔ. Amún wún be kongo’n i awieliɛ’n su lɛ, Zeriɛli aawlɛ flɛnnɛn’n i ɲrun lɛ. 17  Nán amun yɛ amún kún alɛ’n niɔn. Amun jranjran, amun ka amun osu’n nun lɛ+ naan amun nian wafa nga Zoova wá dé amun’n.+ Zidafuɛ mun nin Zerizalɛmunfuɛ mun, nán srɛ kun amun, nán amun wun usu amun.+ Amun ko to be lɔ ainman. Zoova jrán amun sin.’”+ 18  Kɛ Zozafati tili i sɔ’n, ɔ utuli i ɲin ase. Zidafuɛ mun nin Zerizalɛmunfuɛ’m be kotoli Zoova bo naan bé sú Zoova. 19  Kpɛkun Levifuɛ mɔ be ti Keati i osu’n nunfuɛ’n+ nin Kore i osu’n nunfuɛ’m be jasoli naan b’a man be nɛn’n su kpa b’a manman Zoova m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n.+ 20  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, be jasoli nglɛmun ndɛ kpa, kpɛkun be ɔli Tekoa+ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, Zozafati jrannin be ɲrun lɛ naan w’a se kɛ: “Zidafuɛ mun nin amun kwlaa nga amun tran Zerizalɛmun’n, amun sie amun su. Amun lafi Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n su. I liɛ’n, amún jrán kekle. Yɛ amun lafi i nuan ijɔfuɛ’m be su.+ Sɛ amun yo sɔ’n, i bo’n gúa kpa mán amun.” 21  I sin’n, kɛ ɔ usali nvlefuɛ’m be ngwlɛlɛ afɛ’n, ɔ kpali be nga bé wá tó jue+ mánmán Zoova’n. Bé wlá Ɲanmiɛn sulɛ tralɛ mun kpɛkun bé dún sonja’m be ɲrun mmua bé sé kɛ: “Amun la Zoova i ase, afin i sran klolɛ dan’n wieman le.”+ 22  Kɛ be boli Ɲanmiɛn i manmanlɛ jue’m be tolɛ bo aklunjɔɛ su’n, Zoova yoli maan be bu sali Amɔnfuɛ mun nin Moabufuɛ mun ɔ nin Seii okaoka’m be su lɔfuɛ nga be su ba Zida nvle’n i falɛ’n, be ɲrun. Kpɛkun be ngunminngunmin be kunnin be wun.+ 23  Amɔnfuɛ mun nin Moabufuɛ’m be kpɛli be ɲin be nga be tran Seii okaoka lika’n+ nun lɔ’n be su naan bé kún be lele bé núnnún be sekeseke. Kɛ be wieli Seii lɔfuɛ’m be kun’n, be tɔli be wiengu su be kunnin be wun.+ 24  Kɛ Zidafuɛ’m be juli sasafuɛ tranwlɛ ng’ɔ o aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n+ i wun lɛ’n, mɔ be niannin kan sran kpanngban sɔ’m be o lɔ’n, be wunnin kɛ be fuɛn’n tru asiɛ wun lɛ.+ Be nun kun sa w’a fiteman nun. 25  Zozafati nin i sran’m be ɔli naan bé kó ísa sran sɔ’m be bo ninnge mun. Kɛ be juli lɔ’n, be wunnin ninnge kpanngban kpa nin tralɛ nin ninnge nglanmannglanman mun. Be isali ninnge sɔ mun lelele, b’a kwlɛ́mɛn i ngba isa bɔbɔ.+ Be fali cɛn ba nsan be isali ninnge mun, afin ninnge’m be sɔnnin dan. 26  I cɛn ba nnan su’n, be kwlaa be yiali Beraka Kongo’n nun lɔ, be ko manmannin* Zoova. I ti yɛ be flɛli lika sɔ’n kɛ Beraka*+ Kongo’n niɔn. Andɛ nin andɛ’n be te flɛ i sɔ. 27  I sin’n, Zozafati dunnin Zidafuɛ mun nin Zerizalɛmunfuɛ’m be kwlaa be ɲrun mmua, kpɛkun be sali be sin Zerizalɛmun. Kɛ bé kɔ́’n, be klun ti jɔwa kpa. Afin Zoova yoli maan be klun jɔli, be kpɔfuɛ mɔ be kwlali be’n ti.+ 28  Be boli miziki bolɛ ninnge nga be le ɲanman’n nin jru+ nin awɛ+ lele be fa wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun. Kpɛkun be ɔli Zoova i sua’n+ nun lɔ. 29  Kɛ famiɛn diwlɛ kwlaa nga be o mɛn’n nun’n, be tili i kɛ Zoova kunnin Izraɛlifuɛ’m be kpɔfuɛ mun’n, be sroli Ɲanmiɛn dan kpa.+ 30  Sran fi w’a faman alɛ w’a wlaman Zozafati i famiɛn diwlɛ nunfuɛ’m be sin kun. I Ɲanmiɛn’n yoli maan lika’n nun tɔli fɔuun titi.+ 31  Zozafati yoli Zida nvle’n i su famiɛn titi. Kɛ ɔ́ káci famiɛn’n, nn ɔ le afuɛ ablasan-nin-nnun (35). Ɔ dili famiɛn afuɛ ablaɔn-nin-nnun (25) Zerizalɛmun lɔ. Be flɛ i nin’n kɛ Aziba, Sili+ i wa-ɔ. 32  Ɔ niɛnnin i si Aza+ i ajalɛ’n su nantili titi. W’a faman ajalɛ uflɛ. Ɔ yoli sa ng’ɔ ti kpa Zoova ɲrun’n.+ 33  Sanngɛ lika nglonglo’m be kali lɛ.+ Yɛ nvlefuɛ’m b’a fuaman be klun lɔ kɛ bé sú be nannan’m be Ɲanmiɛn’n.+ 34  Zozafati i su ndɛ’n i onga’n, kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ nun lele m’ɔ́ fá wíe’n, ɔ ti klɛwa Ananin+ i wa Zei+ i ndɛ’n nun. Ndɛ sɔ’n wo Izraɛli Famiɛn’m be Fluwa’n nun wie. 35  I sin’n, Zozafati m’ɔ ti Zida famiɛn’n ɔ nin Akazia m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n be trali aenguɛ. Akazia sɔ’n yoli sa tɛ dan kpa.+ 36  Kɛ ɔ yoli sɔ’n be bo yoli kun be boboli mmeli nga bé kɔ́ Taasisi’n.+ Be boboli mmeli sɔ mun Ɛziɔn-Gebɛɛ+ lɔ. 37  Sanngɛ Dodavau m’ɔ fin Maresa’n i wa Eliezɛɛ kannin Ɲanmiɛn nuan su ndɛ kleli Zozafati. Ɔ seli i kɛ: “Kɛ mɔ a nin Akazia amun bo w’a yo kun’n ti’n, Zoova sáci ɔ junman’m be kwlaa.”+ Kpɛkun mmeli’m be sacili,+ b’a kwlá ɔman Taasisi.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “Maɔnfuɛ.”
Ɔ ti weiin kɛ Jenvie ng’ɔ ti Njin Nzue klakla’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Ebr., “be boli muae mɛnnin i.”
I bo’n yɛ: “Muae Bolɛ.”