Rɔmunfuɛ Mun 1:1-32

  • Aniaan’m be like yolɛ (1-7)

  • Pɔlu kunndɛ kɛ ɔ́ kɔ́ Rɔmun (8-15)

  • Sran kpa’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti yɛ ɔ́ ɲán nguan-ɔn (16, 17)

  • Be nga be ɲin yiman Ɲanmiɛn’n be leman ndɛ be kanman (18-32)

    • Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be yi wafa ng’ɔ ti’n i nglo (20)

1  Min Pɔlu, n ti Klisi Zezi i kanga, yɛ ɔ flɛli min kɛ n ma di akoto’m be junman’n wie. Asa ekun’n, ɔ kpali min kɛ n bo Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n.+  Laa kpa’n, Ɲanmiɛn sinnin i nuan ijɔfuɛ’m be lika kannin ndɛ kun m’ɔ o i Ndɛ nga be klɛli’n nun-ɔn.  I Wa’n i su jasin fɛ-ɔ. Ba sɔ’n ti Davidi i anunman.*+  Sanngɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n kleli weiin kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa.+ Afin Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, ɔ cɛnnin.+ Ba sɔ’n yɛle Zezi Klisi, ɔ ti e Min.  I dunman nun ti’n, Ɲanmiɛn yoli e ye dan. Kpɛkun i dunman nun ti’n, be sieli e kɛ e di akoto junman+ naan i su mɔ nvlenvle’m be kwlaa be lafi’n ti’n,+ be ɲin yi i naan be bo i dunman fɛ.  Amun ti nvlenvle sɔ’m be nunfuɛ wie, yɛ be flɛli amun naan amun yo Zezi Klisi i liɛ.  Amun kwlaa nga amun ti Ɲanmiɛn i awlɛn su sran Rɔmun lɔ’n mɔ be flɛli amun kɛ amun kaci i liɛ klonglo’n, fluwa nga ti amun liɛ. Maan e Si Ɲanmiɛn nin e Min Zezi Klisi be yo amun ye, yɛ maan be yo naan amun di fɔundi.  Ka naan m’an bo min ndɛ’n i bo’n, amun ti’n ń lá Ɲanmiɛn ase Zezi Klisi i dunman nun. Afin be kan wafa nga amun lafi Ɲanmiɛn su’n i ndɛ mɛn wunmuan’n nun.  Ɲanmiɛn mɔ n tu min klun n su i’n, mɔ n bo i Wa’n i jasin fɛ’n, ɔ kwla di min ti lalo kɛ, kɛ ń srɛ́ i’n, n kan amun ndɛ titi naan n yacimɛn i sɔ yolɛ le.+ 10  Ń srɛ́ kpa kɛ sɛ ɔ ti Ɲanmiɛn klun su’n, maan n ɲan atin n wɔ amun wun lɔ. 11  Afin n kunndɛ kpa kɛ ń wún amun naan ń úka amun naan amun nin Ɲanmiɛn amun afiɛn mantan kpa. I liɛ’n, amún jrán kekle. 12  Annzɛ maan e wun e wun naan Ɲanmiɛn su mɔ e nin amun e lafi’n ti’n, e wla e wun fanngan.+ Amún wlá min fanngan, yɛ n kusu ń wlá amun fanngan wie. 13  Aniaan mun, n kunndɛ kɛ an si kɛ kpɛ sunman’n, min waan ń kɔ́ amun wun lɔ. I liɛ’n, ń kwlá ɲán jasin fɛ nga ń bó’n i su mmlusuɛ amun afiɛn wie, kɛ nga n fa ɲɛnnin i nvlenvle’m be nun’n sa. Sanngɛ ninnge wie’m be ti’n, n nin-a kwlá ɔman ka. 14  Glɛki mun nin aofuɛ mun,* ɔ nin be nga be si fluwa nin be nga be siman fluwa’n, be kalɛ o min su. 15  Ɔ maan n klo kpa kɛ ń kó bó jasin fɛ’n ń klé amun Rɔmun lɔ wie.+ 16  Ɲannzuɛn kunman min jasin fɛ’n i bolɛ nun.+ Afin jasin fɛ nga e bo’n yɛ Ɲanmiɛn fa yi i tinmin’n i nglo fa de sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n niɔn.+ Ɔ dun mmua fa de Zifu mun.+ Kpɛkun ɔ fa de Glɛki mun wie.+ 17  Be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n be wun i kɛ jasin fɛ sɔ’n yɛ Ɲanmiɛn fa kle kɛ ɔ yo ninnge mun i nuan su sɛsɛsɛ-ɔ. Yɛ i sɔ’n yo maan sran sɔ’m be lafi Ɲanmiɛn su kpa ekun,+ kɛ nga be fa klɛli’n sa. Be klɛli i kɛ: “Sanngɛ sran kpa’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti yɛ ɔ́ ɲán nguan-ɔn.”+ 18  Be kwlaa nga be ɲin yiman Ɲanmiɛn’n, ɔ nin sran tɛ mɔ be yo maan sran’m be kwlá siman ndɛ nanwlɛ’n,+ Ɲanmiɛn o ɲanmiɛn su lɔ ɔ su yi i ya’n i nglo+ be su. 19  Afin like ng’ɔ fata kɛ be si i Ɲanmiɛn su’n, be si i. Ɲanmiɛn yili i nglo weiin kleli be.+ 20  Kannzɛ sran fi nin-a wunman Ɲanmiɛn le’n, sanngɛ kɛ ɔ fin cɛn nga Ɲanmiɛn yili mɛn’n lele mɔ w’a fa ju andɛ’n, ninnge ng’ɔ yili be’n be ti’n,+ sran’m be wun kɛ i tinmin’n ti anannganman+ naan ɔ ti Ɲanmiɛn.+ Ɔ maan be leman ndɛ be kanman. 21  Be si Ɲanmiɛn, sanngɛ be yimɛn i ayɛ, yɛ be lɛmɛn i ase. Ndɛ finfin mun yɛ be kan be-ɔ, be wunman sa wlɛ.+ 22  Be se be wun kɛ be ti ngwlɛlɛfuɛ, kusu nn be ti sinnglinfuɛ. 23  Ɔ maan be yacili Ɲanmiɛn m’ɔ ti anannganman* m’ɔ le ɲrun’n, kpɛkun be manmannin amuin mun. Amuin sɔ’m be nun wie fa klɔ sran m’ɔ wu’n. Wie fa anunman, wie ekun fa nnɛn nga be le ja nnan’n, kpɛkun wie fa nnɛn nga be cuɛn be wun ase’n.+ 24  Ɔ maan kɛ mɔ be klunklo sa yɛ be waan bé yó’n ti’n, Ɲanmiɛn yacili be lɛ naan be yo sa kainkain mun naan be yo be wunnɛn’n i finfin. 25  Kɛ ɔ yo naan be lafi ndɛ nanwlɛ m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n i su’n, ato ndɛ’n su yɛ be lafi-ɔ. Yɛ kɛ ɔ yo naan be su Sran ng’ɔ yili mɛn nun ninnge mun’n, be yacili i lɛ, kpɛkun be ko sɔli ninnge ng’ɔ yili be’n. Kusu nn Sran ng’ɔ yili mɛn nun ninnge mun’n yɛ ɔ fata kɛ be mɛnmɛn i tititi-ɔ. Maan ɔ yo sɔ. 26  I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn yacili be lɛ naan be konvi sɔ ɲannzuɛn sa mun.+ Ɔ maan be nun bla’m be yacili like mɔ Ɲanmiɛn siesieli’n i yolɛ. Kpɛkun like ng’ɔ nin yolɛ fataman’n, yɛ be yo-ɔ.+ 27  Yasua’m be kusu’n, Ɲanmiɛn siesieli kɛ be nin bla mun yɛ ɔ fata kɛ be si sua-ɔ. Sanngɛ be yacili i sɔ’n, kpɛkun be wun bliblili be be wiengu yasua’m be kunndɛlɛ’n nun.+ Be yo sa ng’ɔ nin i fataman’n, ɔ maan be bɔbɔ be ɲan sa tɛtɛ mɔ be yo’n i su akatua.+ 28  Yɛ kɛ mɔ b’a bumɛn i kɛ ɔ ti cinnjin kɛ be si Ɲanmiɛn kpa’n ti’n, Ɲanmiɛn yacili be nun naan be bu akunndan ng’ɔ klomɛn i’n, naan be yo sa tɛtɛ kwlaa nga be klo’n.+ 29  Ɔ maan be yo sa mɔ be timan su’n,+ be klun yo wi, be konvi ti kpli,*+ be yo sa tɛtɛ mun, be ɲin ci sran nin like,+ be kun sran,+ be klo ndɛnngan, be ti gblɛfuɛ,+ be klo kɛ be wiengu wun ɲrɛnnɛn,+ be ijɔ be konviabo.* Sa sɔ’m be yolɛ’n w’a kun be kpo. 30  Be kan sran wun ndɛ,+ be kpɔ Ɲanmiɛn, be ɲin yiman sran, be tu be wun, be di be nuan, be sunnzun kɛ bé yó be wiengu’m be tɛ,* be ɲin yiman be si nin be nin.+ 31  Be wunman sa wlɛ,+ be ta nda-ɔ be yiɛmɛn i nuan, be kloman sran, be siman aunnvɔɛ. 32  Be si Ɲanmiɛn i mmla’n kpa. Mmla sɔ’n se kɛ be nga be yo i sɔ sa mun’n, be nin kunlɛ fata.+ Sanngɛ be yacimɛn i sɔ sa’m be yolɛ, kpɛkun be nga be yo i sɔ sa mun’n, be klun jɔ be wun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Asiɛ’n su wa’n ɔ ti Davidi i anunman.”
Annzɛ “be nga be timan Glɛki’n.”
Annzɛ “m’ɔ kwlá wuman le’n.”
Annzɛ “be di sran wun abla.”
Annzɛ “be ɲin blo sran like su.”
Annzɛ “be bu ninnge tɛtɛ’m be yolɛ’n i akunndan.”