Akunndanfuɛ’n 1:1-18

  • Like kwlaa ti afɛ ngbɛn (1-11)

    • Asiɛ’n ká lɛ tititi (4)

    • Wia’n, aunmuan’n nin nzue ba mun (5-7)

    • Like uflɛuflɛ fi nunman wia’n i bo wa (9)

  • Klɔ sran ngwlɛlɛ’n le awɛ (12-18)

    • Be wanndi fuan aunmuan’n (14)

1  Davidi i wa m’ɔ ti sran yiayiafuɛ’n,+ m’ɔ ti famiɛn Zerizalɛmun lɔ’n,+ i nuan ndɛ mun yɛ.   Sran yiayiafuɛ’n waan: “Afɛ’n i tɛtɛfuɛ’n!Afɛ’n i tɛtɛfuɛ’n! I kwlaa ti afɛ ngbɛn!”+   ?Ngue yɛ sran kun kwla ɲɛn i junman kekle kwlaang’ɔ miɛn i ɲin di i wia’n i bo wa’n i nun-ɔn?+   Akpasua kun sin, yɛ akpasua uflɛ jaso su,sanngɛ asiɛ’n ká lɛ tititi.+   Wia’n tu i bo, yɛ ɔ tɔ,kpɛkun ɔ sɛ i sin ndɛndɛ kɔ lika nga ɔ tuli i bo lɔ’n.+   Aunmuan’n fita kɔ ngua lɔ, kpɛkun ɔ kpɛ i wun kɔ nglo lɔ lika’n nun.Ɔ kpɛ i wun sɔ titi, aunmuan’n kɔ ɔ ba, ɔ kɔ ɔ ba, ɔ yo i sɔ titi.   Nzue ba’m be kwlaa be sonji gua jenvie’n nun, sanngɛ jenvie’n yiman.+Lika nga nzue ba’m be fin mɔ be sonji’n, be sa be sin lɔ naan bé sónji ekun.+   Like kwlaa ti afɛ.Sran fi kwlá kanman be kwlaa be ndɛ.Be ɲinma’n fɛman ninnge’m be nianlɛ’n nun.Be su’n kusu ɔ fɛman sa tilɛ’n nun.   Ng’ɔ juli laa’n yɛ ɔ́ jú ekun-ɔn,yɛ like nga be yoli i laa’n yɛ bé yó i ekun-ɔn.Like fi timan uflɛuflɛ wia’n i bo wa.+ 10  ?Like kun o lɛ mɔ sran kun kwla se kɛ: “Nian nga, ɔ ti uflɛuflɛ” ɔ?I sɔ like liɛ’n o lɛ w’a cɛ,ɔ o lɛ laa ka naan e blɛ liɛ’n w’a ju. 11  Sran fi i wla kpɛnman laa sran’m be su.Be nga bé wá jáso su’n be kusu’n, sran fi i wla su kpɛnman be su.Yɛ be nga bé bá be sin ekun’n, sran fi i wla su kpɛnman be su.+ 12  Min mɔ n ti sran yiayiafuɛ’n, n yoli Izraɛli famiɛn Zerizalɛmun lɔ.+ 13  N fali ajalɛ kɛ ń fá ngwlɛlɛ+ ń súan ninnge kwlaa nga be o ɲanmiɛn’n i bo wa’n be su like.+ N fali min ɲin n sieli ɲrɛnnɛn junman nga Ɲanmiɛn fa mannin klɔ sran mun mɔ i ti’n be ɲanman be ti’n i su. 14  N wunnin junman kwlaa nga be di i wia’n i bo wa’n,sanngɛ amun nian, i kwlaa ti afɛ ngbɛn, ɔ ti kɛ sran kun waan ɔ́ fúan aunmuan’n naan ɔ́ kó trɛ́ i sa.+ 15  Like ng’ɔ ti bliwa’n, be kwlá tinngɛmɛn i,yɛ like ng’ɔ nunman lɛ’n, be kwlá kaman. 16  Yɛ n seli min klun lɔ kɛ: “Nian! N sili ngwlɛlɛ dan, n sili ngwlɛlɛ n trali be kwlaa nga be dunnin mmua min ɲrun Zerizalɛmun wa’n,+ n sili ngwlɛlɛ dan ɔ nin sa kpanngban.”+ 17  N kplinnin min ɲin lele n sili ngwlɛlɛ’n nin fia bolɛ’n,*+ ɔ nin sinnzin dilɛ’n, yɛ i sɔ’n kusu ti kɛ sran kun waan ɔ́ fúan aunmuan’n naan ɔ́ kó trɛ́ i sa. 18  Afin ngwlɛlɛ silɛ dan’n, ɔ yo maan sran wun i ɲrun dan,ɔ maan sran ng’ɔ si sa dan’n, ɔ ukɛ i afɛ’n su.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “sinnzin dan dilɛ’n.”