Ezipti Lɔ Tulɛ 28:1-43

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be tralɛ mun (1-5)

  • Efɔdu’n (6-14)

  • Be wue nun pɔsu’n (15-30)

    • Urimun nin Tumimun’n (30)

  • Tralɛ tɛnndɛn m’ɔ leman sa’n (31-35)

  • Luku’n ɔ nin i su sika ɔkwlɛ paplapa’n (36-39)

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ninnge wie mun ekun (40-43)

28  “Ɔ fata kɛ a fa ɔ niaan bian Aarɔn nin i mma mun Izraɛlifuɛ’m be afiɛn naan be kaci min ɲrun jranfuɛ.+ Fa Aarɔn,+ nin Nadabu nin Abiu,+ ɔ nin Eleazaa nin Itamaa+ mɔ be ti Aarɔn i mma mun’n.+  Yo tralɛ wie mɔ be ti be liɛ ngunmin’n fa man ɔ niaan bian Aarɔn. Maan tralɛ’m be yo klanman kpa, yɛ maan be yo naan ɔ ɲan ɲrun.+  Ɔ fata kɛ a kan ndɛ kle be nga be si like yo kpa’n* mɔ n mannin be ngwlɛlɛ’n,+ naan be yo Aarɔn i tralɛ mun naan ɔ yo sanwun. I liɛ’n, ɔ́ kwlá dí Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n.  Tralɛ ng’ɔ fata kɛ be yo be’n yɛ: Be wue nun pɔsu kun+ nin efɔdu kun,+ nin tralɛ tɛnndɛn kun m’ɔ leman sa’n,+ nin tralɛ tɛnndɛn kun mɔ be yili nun desɛn karokaro’n, nin tannin tanmue nga be fa cici be ti’n kun,+ yɛ cisu kun.+ Bé wá yó tralɛ sɔ mɔ be ti be liɛ ngunmin’n bé mán Aarɔn nin i mma mun naan be di Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n.  Maan be nga be si junman sɔ’n i di kpa’n be fa sika ɔkwlɛ, nin jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan, nin jese ɔkwlɛ bioun, ɔ nin lɛn kplɔkɔɔ be yo.  “Maan be fa sika ɔkwlɛ nin jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan, nin jese ɔkwlɛ bioun, ɔ nin lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n be fa yo efɔdu’n. Ɔ fata kɛ be yi nun desɛn.+  Maan be yo i bue nɲɔn naan be sin be wati’n su, naan be sa su be tiwa nɲɔn’m be su nglo lɔ.  Cisu*+ nga be wu mɔ be fa ci efɔdu’n su naan b’a trɛ i ase’n, maan be fa ninnge kunngba mun be yo: Sika ɔkwlɛ nin jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan, nin jese ɔkwlɛ bioun, ɔ nin lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n.  “Fa yɔbuɛ nga be flɛ i oniksi’n+ i sɔ nɲɔn naan klɛ Izraɛli i mma mun be dunman su.+ 10  Klɛ dunman nsiɛn yɔbuɛ kun su, yɛ klɛ dunman nsiɛn onga mun yɔbuɛ kun ng’ɔ ka’n su. Bo i bo kpɛnngbɛn’n su lele fa ju be nun kaanfuɛ’n su. 11  Maan yɔbuɛ sɛfuɛ kun klɛ Izraɛli i mma’m be dunman’n yɔbuɛ nɲɔn’m be su, kɛ nga be fa nzɔliɛ be sie i like kekleke kun su’n sa.+ Yɛ maan be fa sika ɔkwlɛ be fa ci i wun. 12  Ɔ fata kɛ a fa yɔbuɛ nɲɔn mun sie i efɔdu’n i bue nga be sin be wati’n su’n be su, naan be yo Izraɛli i mma’m be wla kpɛnlɛ yɔbuɛ.+ Maan Aarɔn sua be dunman mun i wati nɲɔn’n be su tralɛ’m be su Zoova i ɲrun, naan ɔ yo be wla kpɛnlɛ like. 13  Fa sika ɔkwlɛ yo like nga bé fá cí yɔbuɛ’m be wun’n. 14  Fa sika ɔkwlɛ jrɛiin yo jrɔkɔ nɲɔn. Maan be wɔ jrɔkɔ sɔ mun kɛ ɲanman sa,+ kpɛkun fa be wlɛ i yɔbuɛ’m be wun cilɛ ninnge’m be nun.+ 15  “Se sran kun m’ɔ yi ninnge’m be nun desɛn’n naan ɔ yo be wue nun jɔlɛ dilɛ pɔsu’n.+ Maan be fa ninnge kunngba nga be fa yoli efɔdu’n be yo. Maan be fa sika ɔkwlɛ, nin jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan, nin jese ɔkwlɛ bioun, ɔ nin lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n be fa yo.+ 16  Kɛ be bu nun nɲɔn’n, maan i bue nnan’m be sɛ. Maan i tɛnndɛn nun’n yo anpan kun* yɛ i tɛtrɛ nun’n yo anpan kun. 17  Ɔ fata kɛ a fa yɔbuɛ kpakpa wie mun tata nun. Yo i sɔ ɲanman nnan. Fa yɔbuɛ nga be flɛ i ribi’n, nin topazi, nin emerodu fa yo i ɲanman klikli’n. 18  Fa tikuazi, nin safii, nin zaspu fa yo i ɲanman nɲɔn su’n. 19  Fa lesɛmun,* nin agati, nin ametisi fa yo i ɲanman nsan su’n. 20  Fa klizoliti, nin oniksi, nin zadi fa yo i ɲanman nnan su’n. Maan be fa sika ɔkwlɛ be yo be wun cilɛ like. 21  Maan Izraɛli i mma blu-nin-nɲɔn (12) mun be dunman tran yɔbuɛ’m be su. Yo i kɛ nga be fa nzɔliɛ be sie i like kekleke kun su’n sa. Dunman kun ti Izraɛli akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun i nzɔliɛ, dunman kun ti Izraɛli akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun i nzɔliɛ. 22  “Fa sika ɔkwlɛ jrɛiin yo jrɔkɔ. Ɔ ti be wue nun pɔsu’n i liɛ. Maan be wɔ jrɔkɔ sɔ mun kɛ ɲanman sa.+ 23  Fa sika ɔkwlɛ yo nga nɲɔn. Be ti be wue nun pɔsu’n i liɛ. Fa nga nɲɔn sɔ mun sie i be wue nun pɔsu’n i tiwa nɲɔn’m be su. 24  Fa sika ɔkwlɛ ɲanman nɲɔn mun wlɛ i nga nɲɔn mɔ be o be wue nun pɔsu’n i tiwa’m be su’n be nun. 25  Fa ɲanman nɲɔn’m be ti nɲɔn mun wlɛ i yɔbuɛ’m be wun cilɛ ninnge nɲɔn’m be nun. Kpɛkun fa be cici efɔdu’n i bue ng’ɔ sin be wati’n su’n i ɲrun wa. 26  Fa sika ɔkwlɛ yo nga nɲɔn, yɛ fa be sie i be wue nun pɔsu’n i bue ng’ɔ o i bo m’ɔ kpɛ efɔdu’n su lɔ’n i tiwa nɲɔn’m be su.+ 27  Ɔ fata kɛ a fa sika ɔkwlɛ yo nga nɲɔn ekun. Fa be sie efɔdu’n i ɲrun, i bue nɲɔn nga be sin be wati’n su’n be ja ngua, efɔdu’n i su cisu* nga be wuli’n i ti su nglo lɛ.+ 28  Maan be fa ɲanman ble kun be tra be wue nun pɔsu’n i ase. Maan be fa ɲanman’n be wla be wue nun pɔsu’n i nga mun nin efɔdu’n i nga liɛ’m be nun. I liɛ’n, be wue nun pɔsu’n ɔ́ kɛ́ i osu’n nun efɔdu’n su, cisu* nga be wuli’n i ti su nglo. 29  “Kɛ Aarɔn wlú Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun’n, ɔ́ súa Izraɛli i mma’m be dunman mun i wue nun jɔlɛ dilɛ pɔsu’n su, i awlɛn’n su. I liɛ’n, Zoova i wla kpɛ́n be su titi. 30  Fa Urimun nin Tumimun’n*+ wlɛ i be wue nun jɔlɛ dilɛ pɔsu’n nun. Kɛ Aarɔn bá Zoova i ɲrun’n, ɔ fata kɛ be trɛn i awlɛn’n su. Maan Aarɔn fa like nga be fa di Izraɛlifuɛ’m be jɔlɛ’n sie i i awlɛn’n su Zoova ɲrun tititi. 31  “Fa jese ble ngunmin yo tralɛ tɛnndɛn m’ɔ leman sa’n mɔ be fa wlɛ i efɔdu’n i bo’n.+ 32  Maan be ti wlawlɛ’n trɛn i afiɛn sɛsɛ. Maan tannin wufuɛ kun bu be ti wlawlɛ sɔ’n i nuan tɛɛn sin yia nun. Maan ɔ yo i kɔmin nun’n kɛ sonja’m be tralɛ’n i kɔmin nun’n sa, kɛ ɔ ko yo naan w’a timan’n ti. 33  Fa jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan, nin jese ɔkwlɛ bioun naan yo grenadie mma wie mun tralɛ’n i nuan su tɛɛn sin yia nun. Fa sika ɔkwlɛ yo gleinglein mun naan fa be wlawla grenadie mma’m be afiɛn. 34  Maan sika ɔkwlɛ gleinglein mun nin grenadie mma’m be toto nun. Kɛ a sie sika ɔkwlɛ gleinglein kun’n, sie grenadie mma kun. Yo i sɔ tralɛ tɛnndɛn m’ɔ leman sa’n i nuan su naan ɔ sin yia nun. 35  Ɔ fata kɛ Aarɔn wla tralɛ sɔ’n naan w’a kwla di Ɲanmiɛn junman’n. Kɛ ɔ́ wlú Ɲanmiɛn i sua’n nun m’ɔ́ jrán Zoova ɲrun’n, yɛ kɛ ɔ́ fíte’n maan be ti gleinglein’m be tɛlɛ’n, kɛ ɔ ko yo naan w’a wuman’n ti.+ 36  “Fa sika ɔkwlɛ jrɛiin yo like paplapa kun m’ɔ bo mianmian’n, kpɛkun klɛ su kɛ nga be fa nzɔliɛ be sie i like kekleke kun su’n sa. Klɛ su kɛ: ‘Sanwun yolɛ’n ti Zoova liɛ.’+ 37  Fa ɲanman ble kun fa trɛ i ase tannin tanmue nga be fa cici be ti’n su.+ Maan ɔ ka tannin tanmue’n i ɲrun lika’n su. 38  Maan ɔ tran Aarɔn i ngban’n su. I liɛ’n, sɛ sran kun fɔn ninnge nga Izraɛlifuɛ’m be fa man Ɲanmiɛn mɔ be ti i liɛ klonglo’n be wun’n,+ sa tɛ sɔ’n ɔ́ yó Aarɔn i ti su trɔ. Maan ɔ kɛ i ngban’n su titi, kɛ ɔ ko yo naan Zoova i klun w’a jɔ be wun’n ti. 39  “Fa lɛn kplɔkɔɔ yo tralɛ tɛnndɛn’n mɔ be yi nun desɛn karokaro’n, nin tannin tanmue kun, yɛ fa wie wu cisu kun.+ 40  “Yo tralɛ tɛnndɛn nin cisu nin kle mun man Aarɔn i mma mun.+ Maan be yo klanman kpa, yɛ maan be yo naan be ɲan ɲrun.+ 41  Fa be wla ɔ niaan bian Aarɔn nin i mma mun be wun, kpɛkun gua be ti su ngo.+ Sie be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ,+ yɛ yo be sanwun naan be di Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n be man min. 42  Yo lɛn cɛkoto man be naan be fa kata be nvialiɛ nun lika’m be su.+ Maan ɔ fɛ i be bo lenge nun lele fa ju be sɔwa’n su. 43  Kɛ Aarɔn nin i mma’m bé wlú tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n, i nun’n, annzɛ kɛ bé mántan tɛ yiwlɛ’n naan b’a di be junman’n Ɲanmiɛn i lika’n nun lɔ’n, ɔ fata kɛ be wla tralɛ sɔ mun, kɛ ɔ ko yo naan b’a yoman sa tɛ naan b’a wuman’n ti. Ɔ ti mmla kun m’ɔ ti Aarɔn nin i osu’n nunfuɛ’m be liɛ m’ɔ́ ká lɛ tititi-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “be nga be awlɛn si ngwlɛlɛ’n.”
Annzɛ “be afiɛn cilɛ like.”
Anpan kun ti santimɛtri 22,2. Nian Nd. B14 nun.
Yɔbuɛ kpa kun-ɔn, be simɛn i.
Annzɛ “be afiɛn cilɛ like.”
Annzɛ “be afiɛn cilɛ like.”