Zozie 24:1-33

  • Zozie boli Izraɛlifuɛ’m be su ndɛ’n su (1-13)

  • Ɔ wlali be fanngan kɛ be su Zoova (14-24)

    • “N liɛ’n, e nin min awlobofuɛ mun é sú Zoova” (15)

  • Zozie nin Izraɛlifuɛ’m be trali aenguɛ (25-28)

  • Zozie wuli, kpɛkun be sieli i (29-31)

  • Be sieli Zozɛfu i owie mun Sisɛmun lɔ (32)

  • Eleazaa wuli, kpɛkun be sieli i (33)

24  I sin’n, Zozie yiali Izraɛli akpasua’m be kwlaa Sisɛmun lɔ. Ɔ flɛli Izraɛli kpɛnngbɛn mun, nin akpasua su kpɛn mun, nin jɔlɛ difuɛ mun, ɔ nin be ɲrun dinfuɛ mun,+ kpɛkun be ko jrannin Ɲanmiɛn Kpli i ɲrun lɛ.  Zozie seli nvlefuɛ’m be kwlaa kɛ: “Ndɛ nga Zoova m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n kan’n yɛ: ‘Laa’n+ amun nannan’m+ be trannin Nzue’n* i bue kun lɔ, yɛ be sɔli amuin mun.+ Be nun kun yɛle Tera. Ɔ ti Abraamun nin Naɔɔ be si.  “‘Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n fali amun nannan Abraamun+ Nzue’n* i bue kun lɔ, kpɛkun n yoli maan ɔ wlanwlannin Kanaan mɛn wunmuan’n nun. Yɛ n mɛnnin i ba kpanngban.+ N yoli maan ɔ wuli Izaaki.+  Izaaki kusu wuli Zakɔbu nin Ezau.+ I sin’n, n fali Seii Oka’n n mannin Ezau.+ Yɛ Zakɔbu nin i mma liɛ’m be ɔli Ezipti.+  I sin’n, n sunmannin Moizi nin Aarɔn.+ Kpɛkun n fali ɲrɛnnɛn fanunfanun n yili i Eziptifuɛ’m be su,+ yɛ n fali amun n fiteli-ɔ.  Kɛ ń fá amun si mun Ezipti lɔ ń fíte’n,+ mɔ be juli jenvie’n i nuan lɛ’n, Eziptifuɛ’m be fali be alɛ kunlɛ kakaklolo mun, ɔ nin be nnɛn kpanngɔ su fufuɛ mun be suli amun si’m be su lele be juli Jenvie Ɔkwlɛ’n i nuan lɔ.+  Amun si’m be kpan flɛli min Zoova.+ Ɔ maan n fali aosin n sieli amun nin Eziptifuɛ mun amun afiɛn. Kpɛkun n yoli maan jenvie’n bali ɔ wa katali be su,+ yɛ amun bɔbɔ amun ɲinma wunnin like nga n yoli i Ezipti lɔ’n.+ I sin’n, amun trannin aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ afuɛ* kpanngban.+  “‘N fali amun n ɔli Amɔɔfuɛ mɔ be tran Zurdɛn’n i bue kun lɔ’n* be mɛn’n nun. Yɛ be nin amun kunnin alɛ.+ Sanngɛ n fali be n wlali amun sa nun. Ɔ maan amun fali be mɛn’n. Kpɛkun n nunnunnin be sekeseke kpan amun ɲrun.+  I sin’n, Zipɔɔ i wa Balaki m’ɔ ti Moabu famiɛn’n, ɔ jasoli kpɛkun ɔ fali alɛ wlali Izraɛlifuɛ’m be sin. Ɔ maan ɔ sunmannin Balaamun m’ɔ ti Beɔɔ i wa’n kɛ ɔ ko bo amun sannzan.+ 10  Sanngɛ m’an tieman Balaamun+ i nuan ndɛ’n. Ɔ maan ɔ boli muae mannin amun kpɛ sunman,+ yɛ n deli amun i sa nun.+ 11  “‘I sin’n, amun kpɛli Zurdɛn’n,+ kpɛkun amun bali Zeriko.+ Zeriko kpɛn mun* nin Amɔɔfuɛ mun, nin Perizifuɛ mun, nin Kanaanfuɛ mun, nin Ɛtifuɛ mun, nin Giigasifuɛ mun, nin Ivifuɛ mun, ɔ nin Zebisifuɛ’m be nin amun kunnin alɛ. Sanngɛ n fali be n wlali amun sa nun.+ 12  N fali awlabɔɛ* n yili be nga be o amun ɲrun’n be su, yɛ be wanndili amun ɲrun,+ kɛ nga Amɔɔfuɛ’m be famiɛn nɲɔn’m be fa wanndili amun ɲrun’n sa. Nán amun tokofi’n annzɛ amun ta’n ti yɛ i sɔ sa’n juli-ɔ.+ 13  N fali mɛn kun mɔ amun a fɛmɛn i wun’n, ɔ nin klɔ mɔ nán amun yɛ amun kplannin’n,+ n fa mannin amun naan amun tran nun. Viɲin nin olivie mɔ nán amun yɛ amun tali’n, amun su di be su mma mun.’+ 14  “I sɔ’n ti’n, maan amun sro Zoova, amun nin i be nanti seiin,* yɛ amun nin i be nanti klanman.*+ Amuin nga amun nannan’m be sɔli be Nzue’n* i bue kun lɔ’n nin Ezipti lɔ’n,+ amun yi be blo, yɛ amun su Zoova. 15  Sanngɛ sɛ Zoova i sulɛ’n yo amun tɛ’n, andɛ’n, amun kle like nga amún sú i’n.+ Sɛ amun nannan’m be amuin nga be sɔli be Nzue’n* i bue kun lɔ’n nin-o,+ annzɛ Amɔɔfuɛ mɔ amun wo be mɛn’n nun’n be amuin liɛ mun-o,+ amun kle kun. Sanngɛ n liɛ’n, e nin min awlobofuɛ mun é sú Zoova.” 16  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, nvlefuɛ’m be tɛli i su kɛ: “Ɔ su kpɛnmɛn e klun le kɛ e yaci Zoova lɛ naan e sɔ amuin mun. 17  E Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ fali e nin e si mun Ezipti mɛn’n nun lɔ fiteli-ɔ,+ ɔ fali e kanga sua’n nun fiteli.+ Ɔ yoli sa dandan mun e ɲin bo lɛ,+ kpɛkun ɔ sasali e atin’n kwlaa su. Yɛ nvle kwlaa nga e sinnin nun’n, ɔ sasali e be lika.+ 18  Zoova fuannin nvle nga be dun mmua trannin mɛn nga nun wa’n be kwlaa, i wie yɛle Amɔɔfuɛ mun. I sɔ’n ti’n, e kusu é sú Zoova wie, afin ɔ ti e Ɲanmiɛn.” 19  Zozie tɛli be su kɛ: “Amun su kwlá suman Zoova. Afin ɔ ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ ti sanwun-ɔn,+ ɔ ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ kunndɛ kɛ be su i kunngba cɛ-ɔ.+ Ɔ su yaciman amun fɔnlɛ mun* nin amun sa tɛ mun cɛman amun.+ 20  Sɛ amun yaci Zoova lɛ naan amun sɔ amuin mun’n, kannzɛ ɔ yoli sa kpakpa wie mun mannin amun’n, sanngɛ ɔ́ káci i sin sí amun.”+ 21  Nvlefuɛ’m be tɛli Zozie su kɛ: “Cɛcɛ! E liɛ’n Zoova yɛ é sú i-ɔ.”+ 22  Ɔ maan Zozie seli nvlefuɛ’m be kɛ: “Amun bɔbɔ amun ti amun lalofuɛ. Amun bɔbɔ amun klunklo su amun seli kɛ amún sú Zoova.”+ Be tɛli i su kɛ: “Ɛɛn, e ti e bɔbɔ e lalofuɛ.” 23  “Sɛ ɔ ti sɔ’n, amun yi amuin’m be blo naan amun fa amun awlɛn’n i kwlaa be su Zoova m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n.” 24  Nvlefuɛ’m be seli Zozie kɛ: “É sú e Ɲanmiɛn Zoova, yɛ é tíe i nuan ndɛ’n.” 25  Ɔ maan cɛn sɔ’n nun’n, Zozie nin nvlefuɛ’m be trali aenguɛ, yɛ ɔ kpɛli mmla mannin be Sisɛmun lɔ. 26  I sin’n, Zozie klɛli ndɛ sɔ mun Ɲanmiɛn i Mmla fluwa’n+ nun, kpɛkun ɔ fali yɔbuɛ+ dan kun, ɔ fa tɛkɛli i waka dan ng’ɔ o Zoova i sua’n i wun lɛ’n i bo lɛ. 27  Zozie seli nvlefuɛ’m be kɛ: “Amun nian! Yɔbuɛ nga ti e lalofuɛ,+ afin ɔ tili ndɛ kwlaa nga Zoova kan kleli e’n. Ɔ́ wá káci amun lalofuɛ, i liɛ’n amun su seman kɛ amun siman amun Ɲanmiɛn’n.” 28  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zozie seli nvlefuɛ’m be kɛ be wɔ, sran kun ɔli i lika liɛ’n nun.+ 29  I sin’n, Nɛn i wa Zozie m’ɔ ti Zoova i sufuɛ’n ɔ wuli. Kɛ ɔ́ wú’n, nn ɔ le afuɛ ya kun blu (110).+ 30  Be sieli i i lika ng’ɔ o Timnati-Sera+ lɔ’n nun, Efraimun okaoka lika’n nun lɔ, Gaasi Oka’n i nglo lɔ lika’n nun. 31  Zozie blɛ su’n, ɔ nin kpɛnngbɛn nga kɛ Zozie wuli’n be kali lɛ’n be blɛ su’n, Izraɛlifuɛ’m be suli Zoova titi. Kpɛnngbɛn sɔ’m be wunnin sa nga Zoova yo mannin Izraɛlifuɛ mun’n.+ 32  Zozɛfu i owie+ nga Izraɛlifuɛ’m be fɛli i Ezipti lɔ bali’n, be sieli i Sisɛmun lɔ. Be sieli i lika nga Zakɔbu toli i Sisɛmun i si Amɔɔ i mma’m+ be sa nun’n i nun lɔ. Ɔ toli lika sɔ’n sika mma ya kun (100),+ yɛ ɔ kacili Zozɛfu i mma’m be aja like.+ 33  Eleazaa m’ɔ ti Aarɔn i wa’n kusu wuli wie.+ Be sieli i kpɔlɛ nga be fa mɛnnin i wa Fineasi’n+ i su lɔ, Efraimun okaoka lika’n nun lɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, Efrati.
Yɛle kɛ, Efrati.
Ebr., “cɛn.”
Yɛle kɛ, wia afiliɛ lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “be nga be le asiɛ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “N yoli maan be nga be o amun ɲrun’n be wawɛ’n tɔli blo”, “be akunndan’n sanngannin.”
Annzɛ “nán sa fi tran amun wun.”
Annzɛ “nanwlɛ su.”
Yɛle kɛ, Efrati.
Yɛle kɛ, Efrati.
Annzɛ “ɲin kekle’n.”