Fluwa klikli nga Zan klɛli’n 4:1-21

  • An nian sɛ ndɛ nga sran’m be waan be fin Ɲanmiɛn’n be fin i sakpa-o (1-6)

  • Ɲanmiɛn i silɛ nin i klolɛ (7-21)

    • “Ɲanmiɛn ti klolɛ” (8, 16)

    • Sran ng’ɔ klo Ɲanmiɛn’n, srɛ kunmɛn i (18)

4  Min sran kpa mun, nán an fa amun wla gua ndɛ kwlaa nga sran’m be waan be fin Ɲanmiɛn’n be su.+ Sanngɛ an nian sɛ ndɛ sɔ’m be fin i sakpa-o.+ Afin be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n, be kpanngban kpa b’a ba mɛn’n nun.+  Wafa nga amun kwla sie ndɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n i nzɔliɛ’n yɛ: Ndɛ kwlaa nga be kan se kɛ Zezi Klisi bali asiɛ’n su wa kɛ klɔ sran sa’n, yɛ ɔ fin Ɲanmiɛn-ɔn.+  Sanngɛ sɛ sran wie se kɛ Zezi w’a baman mɛn’n nun kɛ klɔ sran sa’n, i ndɛ sɔ’n finman Ɲanmiɛn.+ Ɔ fin Klisi i kpɔfuɛ mɔ be seli amun kɛ ɔ́ bá’n.+ Dɔ nga su bɔbɔ’n, ɔ o mɛn’n nun.+  Ba kanngan mun, Ɲanmiɛn sie amun, yɛ an kwlali be.*+ Afin sran ng’ɔ o amun sin’n+ i dan tra sran ng’ɔ o mɛn’n nunfuɛ’m be sin’n.+  Be ti mɛn’n nunfuɛ,+ i ti yɛ ndɛ nga mɛn’n nunfuɛ’m be kan’n i wie yɛ be kan’n niɔn. Yɛ i sɔ’n ti yɛ mɛn’n nunfuɛ’m be sie be su be tie be ndɛ’n niɔn.+  E liɛ’n, Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie e-ɔ. Ɔ maan sran ng’ɔ si Ɲanmiɛn’n, ɔ sie i su tie e ndɛ’n.+ Sanngɛ sran ng’ɔ timan Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ siemɛn i su tieman e ndɛ’n.+ I lɛ’n nun yɛ e wun ngbaciɛ ng’ɔ o ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n nin ndɛ ng’ɔ ti ato’n be afiɛn’n niɔn.+  Min sran kpa mun, maan e klo e wiengu titi,+ afin klolɛ’n fin Ɲanmiɛn. Sran kwlaa ng’ɔ klo i wiengu’n, ɔ ti Ɲanmiɛn i wa, yɛ ɔ si Ɲanmiɛn.+  Sran ng’ɔ klomɛn i wiengu’n, ɔ siman Ɲanmiɛn, afin Ɲanmiɛn ti klolɛ.*+  Wafa nga Ɲanmiɛn kleli kɛ ɔ klo e’n yɛle kɛ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i Wa kunngba cɛ’n+ mɛn’n nun naan i dunman nun’n, e ɲan nguan.+ 10  Klolɛ sɔ’n, nán kɛ e yɛ e kloli Ɲanmiɛn-ɔn, sanngɛ i yɛ ɔ kloli e-ɔ. Yɛ ɔ sunmɛnnin i Wa’n kɛ e sa tɛ’m be ti’n,+ ɔ fɛ i wun yi tɛ naan e nin i e afiɛn sɛ ekun.*+ 11  Min sran kpa mun, kɛ mɔ Ɲanmiɛn kloli e sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e kusu e klo e wiengu.+ 12  Sran fi nin-a wunman Ɲanmiɛn le.+ Sanngɛ sɛ e klo e wiengu titi’n, Ɲanmiɛn nin e o nun, yɛ é yí klolɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n i nglo kpa.+ 13  Like ng’ɔ kle kɛ e nin i e o nun naan i kusu nin e o nun’n yɛle kɛ ɔ fɛli i wawɛ’n mannin e. 14  Asa ekun’n, e bɔbɔ e wunnin kɛ e Si’n sunmɛnnin i Wa’n naan ɔ bla ɔ wa de asiɛ’n sufuɛ mun. Yɛ e kɛn i sɔ’n i ndɛ e kle sran mun.+ 15  Sran ng’ɔ si kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn i Wa’n,+ Ɲanmiɛn nin i sɔfuɛ’n be o nun. Sran sɔ’n kusu nin Ɲanmiɛn be o nun.+ 16  Ɔ maan e si kɛ Ɲanmiɛn klo e, yɛ e lafi i sɔ’n su.+ Ɲanmiɛn ti klolɛ.*+ Sran ng’ɔ yi klolɛ’n i nglo titi’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be o nun titi, yɛ Ɲanmiɛn nin i sɔfuɛ’n be o nun titi.+ 17  Kɛ e yo sɔ’n, e yi klolɛ’n i nglo kpa. Ɔ maan jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n, kɛ é kán ndɛ’n e klun su titiman e.+ Afin kɛ ɔ fa ti’n, e kusu e ti sɔ wie mɛn nga nun. 18  Sran ng’ɔ yi klolɛ’n i nglo’n, srɛ kunmɛn i.+ Sran ng’ɔ yi klolɛ kpafuɛ’n i nglo’n ɔ kpalo srɛ’n, afin srɛ’n tanndan sran ɲrun. Nanwlɛ, sran nga srɛ kun i’n, nn ɔ yiman klolɛ’n i nglo kpa.+ 19  E liɛ’n, e yi klolɛ’n i nglo, afin ɔ dun mmua kloli e.+ 20  Sɛ sran kun se kɛ: “N klo Ɲanmiɛn,” kusu nn ɔ kpɔ i niaan’n, sran sɔ’n ti ato buafuɛ.+ Afin sran ng’ɔ klomɛn i niaan+ m’ɔ wun i’n, ɔ kwlá kloman Ɲanmiɛn m’ɔ wunmɛn i’n.+ 21  I kpa bɔbɔ’n, mmla ng’ɔ mannin e’n yɛ: Sran ng’ɔ klo Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ klo i niaan’n wie.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n.
Annzɛ “klolɛ’n i bo’n wo Ɲanmiɛn wun lɔ.”
Annzɛ “ɔ fɛ i wun yi tɛ fa kata e sa tɛ’m be su.”
Annzɛ “Klolɛ’n i bo’n wo Ɲanmiɛn wun lɔ.”