Nga Pɔlu klɛli Efɛzifuɛ mun’n 4:1-32

  • Klisi i wunnɛn’n i likalika’m be bo ti kun (1-16)

    • Ɔ fali sran wie mun mannin (8)

  • Nzuɛn laa’n nin nzuɛn uflɛ’n (17-32)

4  I sɔ’n ti’n, min mɔ e Min’n ti’n n ti bisuafuɛ’n,+ ń srɛ́ amun kɛ an nian flɛlɛ mɔ be flɛli amun’n su be nanti.+  I sɔ yolɛ nun’n, an kan amun wun ase,+ an yo wɛtɛɛfuɛ, an tra amun awlɛn.+ Sa nga amun wiengu yo amun’n, maan ɔ sɔn amun nun klolɛ mɔ amun klo i’n+ ti.  Ɲanmiɛn wawɛ’n maan amun bo w’a yo kun. An mian amun ɲin naan amun nin amun wiengu’m be tran klanman naan amun bo yo kun titi.+  Wunnɛn’n ti kun,+ yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n ti kun.+ I wafa kunngba’n, be flɛli amun naan amun fa amun wla guɛ i like kunngba’n su.+  E Min’n ti kun,+ e lafi ndɛ kunngba’n su, batɛmun’n ti kun,  Ɲanmiɛn ti kun, yɛ ɔ ti e kwlaa e Si. Ɔ o like kwlaa ti su, ɔ fa like kwlaa di junman, yɛ i tinmin’n di junman like kwlaa nun.  Ɲanmiɛn yoli maan e tinuntinun e ɲannin ye dan. Klisi yɛ ɔ fali like sɔ’n cɛli e tinuntinun-ɔn.+  Afin Ɲanmiɛn ndɛ’n se kɛ: “Kɛ ɔ fu ɔli nglo lɔ’n, ɔ fali sran wie mɔ be trali be’n ɔli. Ɔ fali sran wie mun mannin.”+  ?Kɛ be se kɛ ‘ɔ ɔli nglo lɔ’n,’ i sɔ’n kle sɛ? I sɔ’n kle kɛ ɔ dun mmua jrali ngua ka, yɛle kɛ ɔ jrali asiɛ’n su wa. 10  Sran ng’ɔ jrali’n, i kunngba’n yɛ ɔ fuli nglo+ mmua kpa lɔ’n+ niɔn, ɔ trali ɲanmiɛn su lɔ’n su. Ɔ yoli sɔ naan like kwlaa nuan yia. 11  Ɔ sieli sran wie mun akoto,+ ɔ sieli wie mun Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ,+ ɔ sieli wie mun jasin fɛ bofuɛ,+ ɔ sieli wie mun kɛ be nian asɔnun’n i nunfuɛ mɔ be ti kɛ bua sa’n be lika, yɛ ɔ sieli wie mun kɛ be kle like.+ 12  Ɔ kunndɛ kɛ be kle Ɲanmiɛn i sran’m* be like. Asa ekun’n, ɔ kunndɛ kɛ be uka be wiengu mun, yɛ be yo naan Klisi i wunnɛn’n* yo kpa.+ 13  Bé dí junman sɔ’n lele e kwlaa e bo yó kun é láfi ndɛ kunngba’n su, kpɛkun é sí Ɲanmiɛn i Wa’n i kpa. I liɛ’n, é tín,+ yɛ é yó sran kpa kɛ Klisi sa. 14  I sɔ’n ti’n, ɔ fataman kɛ e yo kɛ ba kanngan mun sa kun. Afin be sie be su gblɛfuɛ mɔ be laka sran mun naan be fa atin tɛ su’n be nuan bo. I liɛ’n, e su yoman kɛ mmeli mɔ aunmuan’n nin jenvie’n be fɛ i kɔ wa kɔ wa’n sa.+ 15  Sanngɛ maan e di nanwlɛ, yɛ e yi klolɛ’n i nglo. Sɛ e yo sɔ’n, e ɲin tí sa kwlaa nun, kpɛkun é yó ninnge mun kɛ Klisi m’ɔ ti wunnɛn’n i ti’n+ ɔ fa yo’n sa. 16  I dunman nun ti’n, wunnɛn’n i likalika’m be kwlaa+ be sasa su sɛsɛsɛ, yɛ be di junman likawlɛ. Wunnɛn’n i likalika’m be ukauka be wiengu naan wunnɛn’n ɲan like nga i sa miɛn i wun’n. Kɛ wunnɛn’n i lika kun di i junman liɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ di’n, wunnɛn sɔ’n ɔ ɲin, yɛ ɔ yo kpa klolɛ su.+ 17  I sɔ’n ti’n, ndɛ nga ń kán klé amun’n, mɔ e Min’n i dunman nun’n ń sé amun kɛ amun nanti su’n yɛ: Nán amun nanti kɛ mɛn’n nunfuɛ’m be fa nanti’n sa kun,+ afin be faman ngwlɛlɛ be nantiman.*+ 18  Be* o aosin nun, yɛ be o nguan m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n i wun mmua. Afin be siman sa, be awlɛn mɔ w’a kete’n* ti. 19  Be siman ɲannzuɛn kun, ɔ maan be fali be wun wlali ɲin kekle ayeliɛ’m*+ be nun mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti’n, sa kainkain mun yɛ be yo be sa tititi-ɔ. 20  Sanngɛ b’a kleman amun kɛ Klisi’n ti sɔ. 21  Zezi kleli wafa nga ndɛ nanwlɛ’n ti’n, yɛ sɛ amun tili i nuan ndɛ’n, naan be kleli amun like i dunman nun’n, nn amun si ninnge sɔ mun kpa. 22  Be kleli amun kɛ amun wla amun nzuɛn laa’n i ase.+ Afin i su yɛ amun nian nantili laa-ɔ, yɛ ninnge tɛtɛ nga amun nzuɛn laa’n ti amun konvi sɔ be’n be ti’n, amun fali atin tɛ su.+ 23  Asa ekun’n, maan amun akunndan’n kaci naan ɔ yo uflɛ titi.+ 24  Yɛ amun fa nzuɛn uflɛ+ mɔ Ɲanmiɛn yili i kɛ i bɔbɔ fa klo’n sa. Nzuɛn sɔ’n taka sa nuan su sɛsɛ yolɛ kpafuɛ’n, ɔ nin seiin nantilɛ kpafuɛ’n su. 25  Siɛn mɔ amun a yaci ato bualɛ’n, amun di nanwlɛ kle amun wiengu.+ Afin e ti kɛ wunnɛn’n i likalika mun sa, e ti sran wunmuan.+ 26  Sɛ amun fa ya’n, nán amun yo sa tɛ.+ Nán amun fa ya lele naan wia’n tɔ su.+ 27  Nán amun man Suɛn Tɔnfuɛ’n i wluwlɛ.+ 28  Sran ng’ɔ wua’n, maan ɔ yaci wualɛ naan ɔ di junman kekle kpa. Maan ɔ fɛ i sa di junman kpa+ naan ɔ ɲan like man be nga be sa w’a mian’n.+ 29  Nán ndɛ tɛ* fi sa fin amun nuan fite,+ sanngɛ maan ndɛ kpa ngunmin yɛ ɔ fin amun nuan fite-ɔ, naan ɔ wla sran fanngan blɛ ng’ɔ ti i nuan su’n nun, yɛ ɔ yo be nga be ti’n be ye.+ 30  Asa ekun’n, nán an bo Ɲanmiɛn wawɛ’n i wla.+ Afin be fa sieli amun nzɔliɛ+ naan b’a kwla kpɔ amun ti naan cɛn nga bé dé sran mun’n, amun a ɲan amun ti.+ 31  An wla klunngbɔ’n nin awlɛn fufu’n+ nin ya ble’n nin kpankpanlɛ’n nin nzowa’n,+ ɔ nin sa tɛtɛ wafawafa’n kwlaa be ase.+ 32  Sanngɛ an yo amun wiengu ye, an si aunnvɔɛ,+ yɛ an yaci amun wiengu i wun sa cɛ i klun ufue su, kɛ nga Ɲanmiɛn yacili amun wun sa’n cɛli amun+ Klisi i dunman nun’n sa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be uka be naan be nanti atin kpa’n su.”
Yɛle kɛ, asɔnun’n.
Annzɛ “like fi nunman be ti nun.”
Glk., “Be akunndan’n.”
Glk., “w’a tri’n.”
Annzɛ “ɲannzuɛn sa mun.” Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “kplɔwa.”