Nga Zaki klɛli’n 1:1-27

 • Aniaan’m be like yolɛ (1)

 • Sran ng’ɔ trɛ i awlɛn’n i liɛ su ti ye (2-15)

  • Ɲanmiɛn su mɔ e lafi’n ti’n, be sa e nian (3)

  • Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn i like’n, maan e lafi i su (5-8)

  • Konvi’n yo maan sran yo sa tɛ kpɛkun ɔ wu (14, 15)

 • Like kpa kwlaa fin ɲanmiɛn su (16-18)

 • Ɲanmiɛn ndɛ nga e ti’n, maan e nanti su (19-25)

  • Sran m’ɔ niɛn i ɲrun niannun nun’n (23, 24)

 • Ɲanmiɛn sulɛ m’ɔ ti kpa mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun’n (26, 27)

1  Min Zaki,+ n ti Ɲanmiɛn nin e Min Zezi Klisi be kanga. Amun mɔ amun ti akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be nunfuɛ mɔ amun a bo b’a sanndi mɛn’n nun’n: Ń yó amun like!  Min niaan mun, kɛ sa fanunfanun tɔ amun su’n, maan amun klun jɔ.+  Afin amun si kɛ sɛ Ɲanmiɛn su mɔ amun lafi’n ti’n, be sa amun nian naan amun sa sin bubuman amun’n, i sɔ’n yó maan amún káci sran m’ɔ trɛ i awlɛn-ɔn.+  Sɛ an tra amun awlɛn lele guɛ i ti nin i bo’n, i sɔ’n úka amun. Ɔ maan amún yó sran kpa, yɛ sa tɛ kaan sa su tranman amun wun, kpɛkun amun sa su mianman like fi wun.+  I sɔ’n ti’n, sɛ amun nun wie wunman sa wlɛ’n, maan ɔ srɛ Ɲanmiɛn titi kɛ ɔ mɛn i ngwlɛlɛ.+ Like ng’ɔ srɛ i’n, ɔ́ fá mɛ́n i.+ Afin Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ man sran’m be kwlaa be like klun ufue su,+ yɛ kɛ ɔ́ yó sɔ’n ɔ ijɔmɛn i sin.  Sanngɛ blɛ kwlaa ng’ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn’n, maan ɔ lafi i su,+ yɛ nán maan i akunndan’n yo nɲɔnnɲɔn.+ Afin sran nga i akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn’n, ɔ ti kɛ jenvie mɔ aunmuan’n fɛ i kɔ wa kɔ wa’n sa.  Nán maan sran sɔ’n lafi su kɛ ɔ́ ɲán like Zoova* sa nun.  Afin i akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn,+ yɛ like kwlaa ng’ɔ́ yó’n nun’n, ɔ wunman ajalɛ trele ng’ɔ́ fá-ɔ.  Aniaan bian ng’ɔ ti yalɛfuɛ’n i sasu mɔ be mannin’n ti’n, maan i klun jɔ.*+ 10  Yɛ aniaan bian ng’ɔ ti aɲanbeunfuɛ’n i ɲrun m’ɔ lemɛn i kun’n ti’n, maan i klun jɔ wie.+ Afin be su wunmɛn i kun kɛ fie su lɔ ijre nɲrɛ wie sa. 11  Kɛ wia’n tu i bo’n, ɔ bo ijre’n fiaan lele ɔ wu, yɛ i nɲrɛ’n gua, kpɛkun be wunmɛn i klanman’n kun. I kunngba’n, aɲanbeunfuɛ’n wú aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ nun.+ 12  Sran nga sa tɔ i su titi m’ɔ trɛ i awlɛn’n, i liɛ su ti ye.+ Afin Ɲanmiɛn klun jɔ́ i wun, kpɛkun mo yolɛ like*+ nga Zoova tali nda kɛ ɔ́ fá mán be nga be klo i titi’n,+ ɔ́ mɛ́n i wie. 13  Sɛ sa o sran kun su’n, nán maan ɔ se kɛ: “Ɲanmiɛn yɛ ɔ su sa min nian-ɔn.” Afin sran fi kwlá lakaman Ɲanmiɛn kɛ ɔ yo sa tɛ. Yɛ kusu Ɲanmiɛn faman sa tɛ saman sran fi nianman. 14  Sanngɛ sran kun bɔbɔ i konvi’n yɛ ɔ lɛkɛ i-ɔ. I konvi sɔ’n kaci kɛ aya sa. Ɔ tɔ nun, kpɛkun ɔ trɛ i.+ 15  Sɛ konvi’n ti sran’n, nn é sé kɛ ɔ wunnzɛ kpɛkun ɔ wu sa tɛ’n. I sin’n, kɛ sa tɛ’n ko tin’n, ɔ fa wie’n ba.+ 16  I sɔ’n ti’n, min niaan kpa mun, nán amun laka amun wun. 17  Like kpa kwlaa nin like nga fiɛn kaan sa nunmɛn i wun mɔ be fa cɛ sran’n, be fin ɲanmiɛn su.+ Be fin Sran ng’ɔ boli ninnge nga be o ɲanmiɛn su lɔ mɔ be kpaja’n.+ Sran sɔ’n, ɔ timan kɛ fɔnvɔ m’ɔ kaman lika kunngba nun’n sa.+ 18  Ɲanmiɛn i klunklo su’n, ɔ fali ndɛ nanwlɛ’n mannin e nguan.+ Ɔ yoli sɔ naan e kaci kɛ ninnge ng’ɔ yili be’n, be nun klikli’n sa.+ 19  Min niaan kpa mun, amun fa amun ɲin sie i ndɛ nga su: Sɛ be kan ndɛ be kle amun’n, maan amun ti i kpa. Nán maan sran fi kpli kan ndɛ,+ nán maan sran fi fa ya ndɛndɛ.+ 20  Afin kɛ sran kun fa ya’n, ɔ kwlá yoman sa ng’ɔ ti kpa Ɲanmiɛn ɲrun’n.+ 21  I sɔ’n ti’n, an kpalo ninnge fiɛnfiɛn’m be kwlaa, yɛ an nunnun sa tɛtɛ’n i osu kanngan ng’ɔ ka’n i kwlaa.*+ Kpɛkun amun kan amun wun ase be sɔ Ɲanmiɛn ndɛ’n nun,* yɛ an mɛn i atin naan ɔ tra ndin amun awlɛn’n nun, afin ndɛ sɔ’n kwla de amun. 22  Sanngɛ Ɲanmiɛn ndɛ nga amun ti’n, maan amun nanti su.+ Sɛ amun ti i ngbɛn naan amun faman su’n, nn amun su laka amun wun. 23  Afin sɛ sran kun ti Ɲanmiɛn ndɛ’n m’ɔ faman su’n,+ ɔ ti kɛ sran kun m’ɔ niɛn i ɲrun niannun nun’n sa. 24  Afin kɛ ɔ ko niɛn i wun niannun nun mɔ w’a wɔ’n, i wla ka lɛ fi sran wafa ng’ɔ ti’n su. 25  Sanngɛ sran ng’ɔ nian mmla kpa+ mɔ maan sran ɲɛn i ti’n nun’n, m’ɔ yo sɔ titi’n, ɔ su yoman ndɛ tiefuɛ ngbɛn, ɔ́ yó sran m’ɔ fa mmla’n su’n. Yɛ i sɔ m’ɔ yo’n ti’n, ɔ́ dí aklunjɔɛ.+ 26  Sran kwlaa ng’ɔ se i wun kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ mɔ sanngɛ ɔ niɛnmɛn i nuan’n su’n,+ ɔ su lɛkɛ i bɔbɔ wun, kpɛkun i Ɲanmiɛn sulɛ’n ti ngbɛn. 27  Ɲanmiɛn sulɛ m’ɔ ti kpa mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun e Si Ɲanmiɛn i ɲrun’n, yɛle aika ba+ nin angbeti bla+ mɔ ɲrɛnnɛn o be su’n+ be lika nianlɛ, ɔ nin be wun su mɔ be niɛn i titi naan b’a yoman mɛn’n nun sa tɛtɛ’m be nun wie fi’n.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Glk., “ɔ di i nuan.”
Glk., “nguan kle.”
Annzɛ “amun sɔ Ɲanmiɛn ndɛ’n nun wɛtɛɛ su.”
Be kwla se ekun kɛ “sa tɛtɛ mɔ be sɔnnin’n.”