Nga Zaki klɛli’n 3:1-18

  • Be taaman’n i sielɛ’n (1-12)

    • Nán sran kpanngban yo like klefuɛ (1)

  • Ngwlɛlɛ m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n (13-18)

3  Min niaan mun, nán amun nun kpanngban be yo like klefuɛ. Afin amun si kɛ jɔlɛ nga bé wá dí e’n, ɔ́ yó kekle kpa trá be onga’m be liɛ’n.+  E kwlaa e fɔn kpɛ sunman.+ Sɛ sran kun i nuan fiteman tɛtɛ’n, nn fɔ nunmɛn i nun. Yɛ sa kwlaa nun’n, ɔ kwla niɛn i wun su kpa.  E wla nnɛn kpanngɔ’m be nuan nun blalɛ naan be yo like kwlaa nga e klo’n. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, lika kwlaa nga e waan be wɔ’n, be kɔ.  Amun nian mmeli mun. Kannzɛ be ti dan kpa naan aunmuan dan yɛ ɔ fa be kɔ’n, sanngɛ like kaan sa yɛ be fa kpɛ i wun-ɔn. Yɛ be kanfuɛ’m be fa be kɔ lika nga be klo’n.  Kɛ e taaman’n kusu ti sɔ wie-ɔ. Ɔ ti kaan sa, sanngɛ ɔ kan ndɛ dandan. Sin kaan kwla yra bo dan.  E taaman’n kusu ti kɛ sin sa.+ Ɔ ti e wunnɛn’n i lika kun m’ɔ yo sa tɛ dan-ɔn. Ɔ saci e wunnɛn’n kwlaa.+ Ɔ kwla saci sran. Ɔ ti kɛ Zeɛnin’n* sa, afin ɔ saci like.  Klɔ sran’m be kwla sie blo nnɛn nin anunman nin nnɛn nga be cuɛn be wun ase’n nin jenvie’n nun ninnge wafawafa kwlaa. Be sie be bɔbɔ.  Sanngɛ e taaman’n i liɛ’n, klɔ sran fi kwlá siemɛn i. Be kwlá yomɛn i like fi, ɔ ti tɛ, ɔ ti kɛ ayre tɛ wie sa.+  E fa e taaman’n e manman Zoova* m’ɔ ti e Si’n, kpɛkun e fa e taaman kunngba’n e fa bo sran mɔ Ɲanmiɛn yili be “kɛ i bɔbɔ sa’n,”+ be sannzan. 10  E nuan kunngba’n, e fa bo muae, kpɛkun e fa bo sannzan. Min niaan mun, i sɔ yolɛ’n nin i fataman.+ 11  ?Nzue ti kun i bue kwla yo fɛ, kpɛkun i bue kwla yo wi? 12  Min niaan mun, figie kwlá suman olivie mma, yɛ viɲin kwlá suman figie mma. ?Nɛ́n i-ɔ?+ Yɛ nzue ng’ɔ yo fɛ’n kusu ɔ finman nzue ti mɔ njin o nun’n i nun. ?Nɛ́n i-ɔ? 13  ?Amun nun onin yɛ ɔ si ngwlɛlɛ m’ɔ wun sa wlɛ-ɔ? Maan ɔ yo sa kpa fa kle kɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ naan ɔ si ngwlɛlɛ. 14  Sanngɛ sɛ amun ɲin ci sran tɛtɛ kpa+ naan amun ti ndɛnnganfuɛ’n,*+ nán amun di amun nuan.+ Sɛ amun yo sɔ’n, nn amun ti ato buafuɛ. 15  I sɔ ngwlɛlɛ liɛ’n finman ɲanmiɛn su. Ɔ ti asiɛ’n su wa liɛ,+ ɔ ti be nga klɔ sran nzuɛn’n sie be’n be liɛ, ɔ ti mmusu’m be liɛ. 16  Afin lika nga be ɲin ci sran lɛ mɔ ndɛnnganndɛnngan o lɛ’n,* sa sukusuku nin sa tɛtɛ kwlaa be o lɛ wie.+ 17  Sanngɛ ngwlɛlɛ m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun,+ ɔ klo anuansɛ.+ I like yolɛ yoman ya,+ ɔ sisimɛn i bo naan w’a yo like nga be se i kɛ ɔ yo’n, ɔ si aunnvɔɛ dan, ɔ yo sa kpakpa mun,+ ɔ kpaman sran nun,+ ɔ timan gblɛfuɛ.+ 18  Asa ekun’n, sɛ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti like mma’n, nn é sé kɛ kɛ be luɛ i fɔundi blɛ nun’n,+ mma ng’ɔ su’n ti be nga be yo maan fɔundi tran lɛ’n be liɛ.*+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Be kwla se ekun kɛ “amun kunndɛ kɛ amun dunman fu’n.”
Be kwla se ekun kɛ “sran’m be kunndɛ kɛ be dunman fu lɛ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “be nga be yo maan fɔundi tran lɛ’n, be lua sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i mma’n fɔundi blɛ nun.”