Fluwa nga Pɔlu klɛli Galasifuɛ mun’n 6:1-18

  • An uka amun wiengu ng’ɔ su fɛ’n (1-10)

    • Like nga sran kun lua’n yɛ ɔ́ tí-ɔ (7, 8)

  • Klɛn wlalɛ’n timan cinnjin (11-16)

    • Like uflɛ nga Ɲanmiɛn yoli’n (15)

  • Ndɛ’n i atabo’n (17, 18)

6  Aniaan mun, sɛ sran kun yo sa wie m’ɔ timan kpa’n, ka naan w’a wun i sɔ liɛ’n i wlɛ bɔbɔ’n, amun mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n sie amun’n, an fɛ i sie atin kpa’n su. An yo i sɔ wɛtɛɛ su.+ Sanngɛ an nian amun wun su+ naan amun kusu amun konvi w’a sɔman sa tɛ yolɛ’n wie.+  Sɛ amun wun kɛ amun wiengu su fɛ’n, an ukɛ i.+ Sɛ amun yo sɔ’n, nn amun a wie Klisi i mmla’n su fa.+  Afin sɛ sran kun bu i wun kɛ ɔ ti sran dan’n, kusu nn ɔ timan sɔ’n,+ ɔ su lɛkɛ i bɔbɔ i wun.  Maan sran kun bu like nga i bɔbɔ yo’n i sin nian.+ I liɛ’n, sɛ ɔ́ dí aklunjɔɛ’n, like nga i bɔbɔ yo’n i ti yɛ ɔ́ dí aklunjɔɛ-ɔ. Nán maan ɔ fa like nga sran uflɛ yo’n sunnzun i liɛ’n.+  Afin sran kun bɔbɔ yɛ ɔ́ súɛ i trɔ’n niɔn.+  Asa ekun’n, maan sran nga be kan Ɲanmiɛn ndɛ’n be kle i’n, ɔ man sran ng’ɔ kle i like’n i ninnge kpakpa ng’ɔ le be’n wie.+  Nán amun laka amun wun: Be kwlá yoman Ɲanmiɛn i finfin. Afin like nga sran kun lua’n, yɛ ɔ́ tí-ɔ.+  Ɔ maan sran nga ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n yɛ ɔ lua’n, i mma ng’ɔ́ tí’n yɛle wie’n.* Ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be ti yɛ ɔ́ wú-ɔ. Sanngɛ sran nga ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n yɛ ɔ lua’n, i mma ng’ɔ́ tí’n yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Ɲanmiɛn wawɛ’n ti yɛ ɔ́ ɲɛ́n i-ɔ.+  I sɔ’n ti’n, nán e sa sin bubu e sa kpa yolɛ’n nun. Afin sɛ y’a fɛman’n,* kɛ i blɛ’n wá jú’n, é ɲɛ́n i nuan like.+ 10  Ɔ maan blɛ mɔ e te le i wun atin’n, maan e yo like ng’ɔ ti kpa’n e man sran kwlaa. Sanngɛ maan e dun mmua e yo man e niaan nga e nin be e lafi e Min’n su’n. 11  Kɛ mɔ min bɔbɔ min sa yɛ n fa klɛli amun fluwa’n ti’n, amun nian kɛ fluwa mma’m be ti dandan-ɔn. 12  Be kwlaa nga be waan bé klé kɛ be ti sran kpa’n, be yɛ be kunndɛ kɛ bé míanmían amun kɛ amun wla klɛn-ɔn. Kɛ ɔ ko yo naan b’a kleman be yalɛ Klisi* ti’n, i ngunmin ti yɛ be yo sɔ-ɔ. 13  I kpa bɔbɔ’n, be nga be wla be klɛn’n, be faman Mmla’n i nun ndɛ’n su.+ Sanngɛ be kunndɛ kɛ amun wla klɛn naan bé fá like nga be yoli i amun wunnɛn’n su’n bé dí be nuan. 14  Min liɛ’n, sɛ w’a yoman kɛ e Min Zezi Klisi+ m’ɔ wuli ɲrɛnnɛn waka’n* su’n ti’n, n su diman min nuan le. Yɛ n bu i kɛ i wie’n ti’n, b’a bu asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be fɔ kɛ be wu.* Sanngɛ asiɛ’n sufuɛ’m be liɛ’n, be bu i kɛ i ti’n, b’a bu min fɔ kɛ n wu. 15  Afin sɛ be wlali sran kun klɛn-o, sɛ b’a wlɛmɛn i klɛn-o, nɛ́n i sɔ’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn.+ Sanngɛ like uflɛ nga Ɲanmiɛn yoli’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn.+ 16  Be kwlaa nga be nian mmla sɔ’n su nanti sɛsɛsɛ’n, maan be wun jɔ be fɔuun. Ɛɛn, maan Izraɛli ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n,+ i wun jɔ i fɔuun. Yɛ maan Ɲanmiɛn si be aunnvɔɛ. 17  Kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, nán maan sran fi kle min yalɛ kun. Afin kannvuɛn nga be o min wunnɛn’n su’n be kle kɛ n ti Zezi i kanga.+ 18  Aniaan mun, akunndan kpa nga amun bu’n ti’n, maan e Min Zezi Klisi yo amun ye. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “sacilɛ.”
Annzɛ “sɛ e sa sin w’a bubuman e’n.”
Glk., “Klisi i ɲrɛnnɛn waka’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “b’a kun be waka’n su.”