Akunndanfuɛ’n 9:1-18

  • Be kwlaa be agualiɛ’n ti kun (1-3)

  • Kannzɛ wie’n wo lɛ’n an di aklunjɔɛ (4-12)

    • Be nga b’a wu’n be siman sa fi (5)

    • Be yoman like fi Ndia’n nun lɔ (10)

    • Blɛ nin sa nga b’a sunnzunman’n (11)

  • Nán cɛn ngba yɛ be fa ngwlɛlɛfuɛ’n i ndɛ’n su-ɔ (13-18)

9  Ɔ maan n fali min awlɛn’n n sieli i i kwlaa sɔ’n su, yɛ n wunnin kɛ sran kpa’n nin ngwlɛlɛfuɛ’n, ɔ nin ninnge nga be yo’n, be o Ɲanmiɛn Kpli i sa nun.+ Sran’m be siman klolɛ’n nin kpɔlɛ nga be yili be nglo ka naan b’a wu be’n i nun ndɛ fi.  Sran kpa’n nin klunwifuɛ’n,+ sran ng’ɔ yo sa kpa’n nin sran ng’ɔ ti sanwun’n, ɔ nin sran ng’ɔ timan sanwun’n, be nga be yi tɛ’n nin be nga be yiman tɛ’n, be kwlaa be agualiɛ’n ti kun.+ Sran ng’ɔ yo sa kpa’n nin sran ng’ɔ yo sa tɛ’n be ti kun, sran ng’ɔ ta nda’n nin sran ng’ɔ sro nda talɛ’n be ti kun.  Ɲrɛnnɛn sa kun m’ɔ ju wia’n i bo wa’n yɛ: Kɛ mɔ klɔ sran’m be kwlaa be agualiɛ’n ti kun’n+ ti’n, sa tɛ’n w’a yi be awlɛn’n. Yɛ sinnzin’n o be awlɛn’n nun be nguan blɛ’n nun, yɛ i sin’n be wu!  Sran ng’ɔ o nguan nun’n, yɛ ɔ kwla lafi su kɛ ɔ́ ɲán like cɛn wie-ɔ, afin alua ng’ɔ o nguan nun’n ɔ flunman tra asɔmɔli nga w’a wu’n lele.+  Afin be nga be o nguan nun’n be si kɛ bé wá wú,+ sanngɛ be nga b’a wu’n be liɛ’n be siman like fi mlɔnmlɔn,+ yɛ be leman akatua fi kun, afin sran’m be wla w’a fi be su.+  Asa ekun’n, be sran klolɛ-o, be sran kpɔlɛ-o, be kwla silɛ-o, i kwlaa w’a wie, yɛ ninnge nga be yo be wia’n i bo wa’n, be liɛ nunman nun kun.+  Kɔ, ko di ɔ aliɛ’n aklunjɔɛ su, yɛ nɔn ɔ duvɛn’n aklunjɔɛ su,+ afin Ɲanmiɛn Kpli i klun jɔ ninnge nga a yo be’n be su.+  Maan ɔ wun tralɛ’n yo ufue titi,* yɛ nán ɔ wla fi ɔ ti’n su ngo gualɛ.+  Ɔ nguan blɛ m’ɔ ti afɛ ngbɛn’n, mɔ Ɲanmiɛn fa mannin wɔ wia’n i bo wa’n i kwlaa nun’n, ɔ cɛn’m be kwlaa mɔ be ti afɛ ngbɛn’n be nun’n, maan a nin ɔ yi mɔ a klo i kpa’n be di aklunjɔɛ,+ afin ɔ like liɛ nga a le i mɛn’n nun’n, ɔ nin junman kekle nga a mian ɔ ɲin di i wia’n i bo wa’n, i nun like nga a ɲɛn i’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ 10  Like kwlaa nga á yó’n, fa ɔ wunmiɛn’n kwlaa gua su yo, afin i junman dilɛ-o, i akunndan bulɛ-o, i sa silɛ-o, i ngwlɛlɛ silɛ-o, be nun wie fi nunman Ndia* mɔ a su kɔ nun lɔ’n nun.+ 11  N wunnin like kun ekun wia’n i bo wa, yɛle kɛ be nga be kwla wanndi kpa’n nán be yɛ be ɲan wanndilɛ’n i su akatua’n titi-ɔ, yɛ be nga be le wunmiɛn’n nán be yɛ be kwla titi-ɔ,+ yɛ ngwlɛlɛfuɛ’m be ɲanman aliɛ titi, akunndanfuɛ’m be kusu be ɲanman be wun titi,+ yɛ be nga be si sa’n be liɛ yoman ye titi,+ afin blɛ kekle nin sa wie mɔ b’a sunnzunman’n* be ju be kwlaa be su. 12  Afin klɔ sran’n ɔ simɛn i blɛ’n.+ Jue’m be tɔ lala* m’ɔ kun tɛ kpa’n nun, yɛ anunman’m be tɔ aya nun, i wafa kunngba’n, kɛ ɲrɛnnɛn ka lɛ tɔ klɔ sran’m be su’n, be tɔ aya nun ɲrɛnnɛn blɛ nun. 13  Asa ekun’n, n wunnin ngwlɛlɛ’n i su sa nga wia’n i bo wa m’ɔ boli min nuan-ɔn: 14  Klɔ kaan kun o lɛ’n, i su sran’m b’a sɔnman. Kpɛkun famiɛn kun m’ɔ le kwlalɛ kpa’n ɔ jasoli i wun, i sran’m be bo sin yiali klɔ’n, kpɛkun be kplannin alɛ kunlɛ ninnge dandan wie mun klɔ’n i wun. 15  Yalɛfuɛ kun o klɔ sɔ’n nun, sanngɛ ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ. Yɛ ɔ fɛli i ngwlɛlɛ’n deli klɔ’n. Sanngɛ sran fi i wla w’a kpɛnman yalɛfuɛ sɔ’n i su.+ 16  Yɛ n seli min wun kɛ: ‘Ngwlɛlɛ’n flunman tra kwlalɛ’n.+ Sanngɛ sran’m be buman yalɛfuɛ’n i ngwlɛlɛ’n i like fi, yɛ ndɛ ng’ɔ kan’n, be faman su.’+ 17  Ngwlɛlɛfuɛ’n i ndɛ’m be ti wɛtɛɛ yɛ be tielɛ’n flunman tra sinnglinfuɛ’m be su kpɛn’n i kpankpanlɛ’n. 18  Ngwlɛlɛ’n flunman tra alɛ kunlɛ ninnge mun, sanngɛ sa tɛ yofuɛ kunngba kwla saci like kpa kpanngban.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, tralɛ mɔ i ɲin kpaja’n, m’ɔ yi sran kun i aklunjɔɛ ng’ɔ di’n i nglo’n, nán maan ɔ yo sɛ tralɛ.
Annzɛ “Seɔlu.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “sanvuɛsa mun.”
Annzɛ “tɛ.”