Nga Pɔlu klɛli Titi’n 1:1-16

  • Titi i like yolɛ (1-4)

  • Ɔ fata kɛ Titi sie asɔnun kpɛnngbɛn mun Klɛti lɔ (5-9)

  • Tu ɲin keklefuɛ’m be fɔ (10-16)

1  Min Pɔlu mɔ n ti Ɲanmiɛn i kanga nin Zezi Klisi i akoto’n, n lafi Ɲanmiɛn su kɛ be mɔ Ɲanmiɛn fali be’n sa. Ndɛ nanwlɛ’n i su yɛ n nian n di min akoto junman’n niɔn. Ndɛ nanwlɛ sɔ’n ti yɛ e si wafa nga e kwla fa e wun e man Ɲanmiɛn’n niɔn.  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n taka nguan m’ɔ leman awieliɛ+ mɔ e wla o su’n, mɔ Ɲanmiɛn m’ɔ kwlá buaman ato’n+ seli kɛ ɔ́ fá mán e’n su. Ɔ seli sɔ w’a cɛ kpa.  Sanngɛ kɛ i blɛ’n juli’n, ɔ yoli maan jasin fɛ m’ɔ fa wlali min sa nun kɛ n bo’n+ ti’n, sran’m be sili i ndɛ’n. Junman sɔ’n, e Defuɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ fa wlali min sa nun-ɔn.  Ń klɛ́ ndɛ nga ń blɛ́ Titi mɔ Ɲanmiɛn kunngba mɔ e lafi i su’n ti’n ɔ ti min wa kpa’n: Maan e Si Ɲanmiɛn nin e Defuɛ Klisi Zezi be yo wɔ ye, yɛ be yo maan a di fɔundi.  N yacili wɔ Klɛti lɔ naan a siesie ninnge nga be timan su’n, yɛ a sie asɔnun kpɛnngbɛn klɔ’m be su kɛ nga n seli wɔ kɛ a yo’n sa.  Maan asɔnun kpɛnngbɛn’n ɔ yo sran mɔ be kwlá sacimɛn i wun’n, mɔ i yi’n ti kunngba’n, mɔ kusu be kɛnmɛn i mma’m be ndɛ kɛ be yo sa sukusuku’n, annzɛ be ɲin su ti kekle’n.+  Afin asɔnun sunianfuɛ’n ɔ ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ. Ɔ maan ɔ fata kɛ ɔ yo sran mɔ be kwlá sacimɛn i wun’n. Nán maan ɔ yo sran mɔ i bɔbɔ i klun sa yolɛ’n yɛ ɔ lo i’n,+ nán maan ɔ yo sran m’ɔ fa ya ndɛndɛ’n,+ nán maan ɔ yo nzanbɔɛfuɛ, nán maan ɔ yo sran m’ɔ yo i wiengu’m be kpokokpoko’n,* yɛ nán maan ɔ yo sran mɔ i ɲin ti kpli m’ɔ klo lufle’n.  Maan ɔ yo sran m’ɔ sɔ sran nun klanman’n,+ m’ɔ klo sa ng’ɔ ti kpa’n, m’ɔ ti akunndanfuɛ’n,+ m’ɔ ti sɛsɛfuɛ’n, m’ɔ su Ɲanmiɛn nanwlɛ su+ yɛ ɔ si i awlɛn tra’n.+  Maan like ng’ɔ kle’n ɔ taka ndɛ nanwlɛ’n* su.+ I liɛ’n, ɔ́ fá ndɛ m’ɔ yo sran ye’n ɔ́ wlá sran’m be fanngan,+ yɛ ɔ́ tú be nga be si ndɛ sɔ’n i su akplowa’n be fɔ.+ 10  Afin ɲin keklefuɛ mun nin be nga be ijɔ ngbɛnngbɛn’n, ɔ nin be nga be laka sran mun’n be sɔnnin. I li be nga be jin sran’m be wun kɛ be wla klɛn’n, be yɛ be sɔnnin kpa-ɔ.+ 11  Ɔ fata kɛ be yo naan be muan be nuan. Afin sran’m be lufle dilɛ ti’n, sran sɔ’m be kle like ng’ɔ fataman kɛ be kle’n be fa saci awlobo mun. 12  Be bɔbɔ be nuan ijɔfuɛ kun seli kɛ: “Klɛtifuɛ’m be ti ato buafuɛ, be ti blo nnɛn wlɛfuɛ, yɛ be leman like fi be yoman, aliɛ’n yɛ be di i sa trilili-ɔ.” 13  Ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ. I sɔ’n ti’n, tu be fɔ kekle kpa titi naan be lafi Ɲanmiɛn su kpa. 14  I liɛ’n, be su faman be ɲin be siemɛn i Zifu’m be ngua nga be di’n be su. Yɛ be su faman be ɲin siemɛn i sran mɔ be yaci ndɛ nanwlɛ’n i su falɛ’n, be mmla’m be su. 15  Be nga be ti sanwun’n, like kwlaa ti sanwun be ɲrun,+ sanngɛ be nga be lafiman Ɲanmiɛn su mɔ be o fiɛn nun’n, like wie fi timan sanwun be ɲrun, afin be akunndan’n w’a saci, be yo sa-ɔ be klun titiman be.+ 16  Sran’m be ɲrun’n, be se kɛ be si Ɲanmiɛn, sanngɛ be ayeliɛ’n kleman sɔ.+ Be wun yo tɛ, be ɲin su ti kekle, yɛ be kwlá yoman sa kpa ba kun sa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glɛki nun’n, be fa ndɛ sɔ’n be kan be wiengu ndɛ tɛtɛ kanlɛ’n i ndɛ wie.
Annzɛ “ndɛ mɔ be kwla lafi su’n.”