Ezipti Lɔ Tulɛ 27:1-21

  • Tɛ yiwlɛ nga i su yɛ be yi tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n (1-8)

  • Awlo klun’n (9-19)

  • Kannin’m be ngo’n (20, 21)

27  “Fa akasia waka yo tɛ yiwlɛ kun.+ Maan i tɛnndɛn nun’n yo kude nnun,* yɛ i tɛtrɛ nun’n yo kude nnun. Maan tɛ yiwlɛ’n i bue nnan’m be sɛ, yɛ maan i nglonglo su’n yo kude nsan.+  Yo nnɛn wɛ+ i cɔnjɔ nnan’n be su. Maan nnɛn wɛ sɔ’m be nin tɛ yiwlɛ’n be sa su kunngba, yɛ fa aaba kata tɛ yiwlɛ’n i wun.+  Yo nzuɛn* tulɛ so mun, nin peli mun, nin kpongbo mun, nin atiɛ je mun, nin sin guawlɛ mun. Fa aaba yo tɛ yiwlɛ’n i ninnge’m be kwlaa.+  Fa aaba yo tɛ yiwlɛ’n i gliazi kun, yɛ yo nga nnan naan fa be tɛtɛ i tɛ yiwlɛ’n i cɔnjɔ nnan’m be su.  Fa sie i tɛ yiwlɛ’n i nuan su nglonglo’n i bo lɛ, tɛ yiwlɛ’n i afiɛn.  Sɛsɛ akasia waka floloflolo wie mun. Be ti tɛ yiwlɛ’n i liɛ, yɛ fa aaba kata be wun.  Fa waka mun wlɛ i nga’m be nun. I liɛ’n, kɛ bé wá súa tɛ yiwlɛ’n, waka’m bé trɛ́n i bue nɲɔn’n su.+  Fa waka paplaapla yo tɛ yiwlɛ’n, maan kunman trɛn i klun. Ɔ fata kɛ a yo i kɛ nga Ɲanmiɛn fa kleli wɔ oka’n su lɔ’n sa sɛsɛsɛ.+  “Maan tannin sua’n ɲan awlo klun.+ Fa lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n fa yo awlo klun’n i bue nga i ɲin kpɛ ngua lɔ’n i rido mun. Maan i bue sɔ’n i tɛnndɛn nun’n yo kude ya kun (100).+ 10  Yo be ja ablaɔn (20), yɛ fa aaba yo be takatakawlɛ ablaɔn (20). Fa sika fa yo be ja’m be ase tralɛ ninnge mun nin ninnge nga bé fá sɔ́tɔsɔ́tɔ be nun’n.* 11  Maan awlo klun’n i rido nga be ɲin kpɛ nglo lɔ lika’n su’n be tɛnndɛn nun’n yo kude ya kun (100), yo be ja ablaɔn (20) nin be takatakawlɛ ablaɔn (20). Klo sika fa yo be ja’m be ase tralɛ ninnge mun nin ninnge nga bé fá sɔ́tɔsɔ́tɔ be nun’n.* 12  Maan awlo klun’n i tɛtrɛ nun’n i rido nga be ɲin kpɛ wia atɔliɛ lɔ’n be tɛnndɛn nun’n yo kude ablenun (50). Yo be ja blu nin be takatakawlɛ blu. 13  Maan awlo klun’n i bue nga i ɲin kpɛ wia afiliɛ lɔ’n i tɛtrɛ nun’n yo kude ablenun (50). 14  I bue kun su’n, maan rido’m be yo kude blu-nin-nnun (15), yɛ yo be ja nsan nin be takatakawlɛ nsan.+ 15  I bue uflɛ su’n, maan rido’m be yo kude blu-nin-nnun (15), yɛ yo be ja nsan nin be takatakawlɛ nsan. 16  “Maan awlo klun’n i anuan’n nun rido’n i tɛnndɛn nun’n yo kude ablaɔn (20). Fa jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan, nin jese ɔkwlɛ bioun, nin lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n fa wu rido’n.+ Yo i ja nnan nin be takatakawlɛ nnan.+ 17  Waka ja nga be bo sin yia awlo klun’n, klo sika fa yo be kwlaa be ase tralɛ ninnge mun nin ninnge nga bé fá sɔ́tɔsɔ́tɔ be nun’n. Kpɛkun klo aaba fa yo be takatakawlɛ.+ 18  Maan awlo klun’n i tɛnndɛn nun’n yo kude ya kun (100),+ yɛ i tɛtrɛ nun’n yo kude ablenun (50), yɛ i nglonglo su’n yo kude nnun. Maan be fa lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n be fa yo. Kpɛkun maan be fa aaba be yo i ja takatakawlɛ mun. 19  Tannin sua’n i nun ninnge’m be kwlaa, nin ninnge nga be fa di junman lɔ’n, nin i nun kpɛngbɛ mun, nin awlo klun’n i wun rido’n i ase tralɛ kpɛngbɛ mun, maan be fa aaba yɛ be fa yo be kwlaa-ɔ.+ 20  “Se Izraɛlifuɛ mun naan be fa olivie mma nga be sili’n i ngo jrɛiin be blɛ wɔ, ɔ ti kannin’m be liɛ. I liɛ’n, kannin’m bé júe titi.+ 21  Maan Aarɔn nin i mma mun be yo naan kannin’m be jue Zoova ɲrun nnɔsua lele nglɛmun+ tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n i nun, rido’n i ɲrun lɛ, kan alaka m’ɔ ti Lalofuɛ’n+ wo lɛ’n. Ɔ ti mmla kun m’ɔ́ ká lɛ tititi-ɔ, yɛ ɔ fata kɛ Izraɛlifuɛ’m be di su tititi.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Kude kun ti santimɛtri 44,5. Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “nzuɛn ng’ɔ ti lui ngunmin’n.” Yɛle kɛ nzuɛn nga nnɛn nga be fa yili tɛ mun’n, be lui’n guali su’n.
Annzɛ “nga mun.”
Annzɛ “nga mun.”