Fluwa klikli nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n 9:1-27

  • Ajalɛ nga Pɔlu m’ɔ ti akoto’n ɔ kle’n (1-27)

    • ‘Nán cici nannin ng’ɔ su bo ble’n i nuan’n’ (9)

    • “Sɛ n boman jasin fɛ’n, min yako!” (16)

    • Sran wafa kwlaa nga Pɔlu to be’n, ɔ yo i wun kɛ be sa (19-23)

    • Kɛ é wánndi nguan atin’n su’n, maan e nian e wun su (24-27)

9  ?N leman atin n yoman like nga n klo’n? ?N timan akoto? ?M’an wunman e Min Zezi?+ ?E Min’n i junman mɔ n di’n, amun timɛn i nuan like?  Kannzɛ sran wie’m be ɲrun’n, n timan akoto’n, sanngɛ n lafi su kpa kɛ amun ɲrun’n n ti akoto. Afin amun yɛ amun ti like m’ɔ kle kɛ n ti e Min’n i akoto-ɔ.  Ndɛ nga ń kán klé be nga be kan min wun ndɛ’n yɛ:  ?E leman atin e diman like? ?Yɛ e leman atin e nɔnman nzan?  ?E leman atin e jaman bla ng’ɔ su Ɲanmiɛn’n naan w’a ko sunman e+ kɛ nga akoto onga mun nin e Min’n i niaan mun+ nin Sefasi*+ be fa yoli’n sa?  ?Annzɛ min nin Baanabasi+ e ngunmin cɛ yɛ e leman atin e yaciman junman nga e fa nian e wun lika’n i dilɛ-ɔ?  ?Sonja onin yɛ i bɔbɔ tuɛ i wun kalɛ-ɔ? ?Wan yɛ ɔ di viɲin fie m’ɔ dimɛn i su mma-ɔ?+ ?Annzɛ wan yɛ ɔ ta nnɛn m’ɔ ɲanman nnɛn sɔ’m be nɔnnɔn’n wie nɔnman-ɔn?  ?Klɔ sran mɔ n ti’n, i ti yɛ n kan ndɛ sɔ mun-ɔn? ?Mmla’n bɔbɔ kanman ndɛ sɔ mun wie?  Afin be klɛli i Moizi i Mmla’n nun kɛ: “Nán cici nannin tola ng’ɔ su bo ble’n annzɛ i wunsu like’n i nuan’n.”+ ?Nannin’n i ndɛ yɛ ɔ lo Ɲanmiɛn-ɔn? 10  ?Annzɛ e ti yɛ ɔ seli sɔ-ɔ? Nanwlɛ, e ti yɛ be klɛli mmla sɔ’n niɔn. Sran ng’ɔ di fie’n, ɔ nin sran ng’ɔ bo ble’n be mian be ɲin be di junman afin be wla o su kɛ bé ɲán nun like. 11  ?Sɛ e luali ninnge nga be fin Ɲanmiɛn’n amun afiɛn naan i sin e srɛ amun kɛ amun ti e wun ɲanman nun’n, i sɔ’n ti tɛ?+ 12  ?Sɛ sran uflɛ le atin srɛ amun ninnge sɔ mun’n, yɛ e li? ?E leman atin e yoman sɔ traman su? Kannzɛ e le i wun atin bɔbɔ’n, sanngɛ y’a fɛmɛn i sɔ’n y’a mianmianman amun.+ E tra e awlɛn sa’n kwlaa nun, kɛ ɔ ko yo naan y’a tanndanman Klisi’n i jasin fɛ’n i ɲrun’n ti.+ 13  ?Amun siman kɛ be nga be di Ɲanmiɛn junman Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n, be di ninnge nga be o Ɲanmiɛn sua’n nun’n? ?Yɛ amun siman kɛ be nga be di junman tɛ yiwlɛ lɔ’n, be man be tɛ yiwlɛ lɔ ninnge’m be wie?+ 14  I wafa kunngba’n, e Min’n se be nga be bo jasin fɛ’n kɛ jasin fɛ bolɛ junman’n yɛ be fa ta be wun-ɔn.+ 15  Sanngɛ m’an faman ninnge sɔ’m be nun kun sa m’an yoman min wun sa ye.+ Yɛ m’an klɛman ndɛ nga naan be yo i sɔ like be man min. Afin ɔ flunman kɛ n wu tra kɛ… like nga n fa di min nuan’n, sran fi su demɛn i min sa nun!+ 16  Sɛ n bo jasin fɛ’n, nán kɛ min waan ń fá tú min wun ti-ɔ. Sanngɛ ɔ fata kɛ n bo ti-ɔ. Nanwlɛ, sɛ n boman jasin fɛ’n, min yako!+ 17  Sɛ n di junman sɔ’n min klunklo su’n, ń ɲán akatua. Kannzɛ n di i klunngbɔ su bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn m’ɔ te lafi min su’n yɛ ɔ mannin min junman sɔ’n kɛ n di-ɔ.+ 18  ?Yɛ nn ngue yɛ n ɲɛn i nun-ɔn? Like nga n ɲɛn i nun’n yɛle kɛ kɛ ń bó jasin fɛ’n, n seman kɛ be tua min kalɛ. Yɛ like nga n le atin n se kɛ be fa man min naan m’an kwla bo jasin fɛ’n, n seman kɛ be fa man min. 19  Afin kannzɛ bɔbɔ n timan sran fi i kanga’n, sanngɛ n bɔbɔ n yoli min wun sran’m be kwlaa be kanga, kɛ ɔ ko yo naan m’an kwla ɲan sran kpanngban’n ti. 20  Kɛ n wo Zifu’m be nun’n, n yo min wun kɛ Zifu sa,+ kɛ ɔ ko yo naan m’an ɲan Zifu mun’n ti. Kannzɛ n diman mmla’n su’n, sanngɛ kɛ n wo be nga be di mmla’n su’n be nun’n, n yo min wun kɛ n di mmla’n su sa, kɛ ɔ ko yo naan m’an ɲan be nga be di mmla’n su’n ti.+ 21  Kɛ n wo be nga be diman mmla’n su’n be nun’n, kɛ ɔ ko yo naan m’an ɲan be nga be diman mmla’n su’n, n yo min wun kɛ n diman mmla’n su sa, kusu nn Ɲanmiɛn ɲrun’n, n di mmla’n su. Sanngɛ Klisi i mmla’n+ su yɛ n di-ɔ. 22  Kɛ n wo be nga be ti fakafaka’n be nun’n, n yo min wun kɛ n ti fakafaka sa.+ Sran wafa kwlaa nga n to be’n, n yo min wun kɛ be sa, kɛ ɔ ko yo naan m’an yo like kwlaa nga n kwla yo naan m’an de be nun wie mun’n ti. 23  Sanngɛ n yo ninnge kwlaa sɔ mun jasin fɛ’n ti naan sran uflɛ ti wie.+ 24  ?Amun siman kɛ be nga be si wanndilɛ nun akplowa’n, be kwlaa be wanndi, sanngɛ sran kunngba yɛ ɔ ɲan akatua’n niɔn? Wanndilɛ wafa nga an ko wanndi naan amun a ɲɛn i’n, an wanndi sɔ naan an ɲɛn i.+ 25  Be kwlaa nga be si wanndilɛ nun akplowa’n,* be nian be wun su sa’n kwlaa nun. Be yo sɔ naan bé ɲán kle m’ɔ kwla saci’n.+ Sanngɛ e liɛ’n, ng’ɔ saciman’n yɛ e kunndɛ-ɔ.+ 26  I sɔ’n ti’n, n wanndiman ngbɛn.+ Yɛ n toman min acɔliɛ’n ngbɛn. 27  Sanngɛ n nian min wun su kpa,*+ yɛ n sie min wunnɛn’n kɛ min kanga sa. Sɛ m’an yoman sɔ’n, kannzɛ n bo jasin fɛ’n, Ɲanmiɛn klun su jɔman min wun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be flɛ i ekun kɛ Piɛli.
Glɛki nun ndɛ nga be kacili i wa’n, ɔ kwla yo wanndilɛ nun akplowa silɛ’n, annzɛ i wunsu like.”
Annzɛ “n tu min wun fɔ kekle kpa.” Glk., “n finfin min wun like.”