Ezipti Lɔ Tulɛ 23:1-33

  • Be mannin Izraɛlifuɛ’m be mmla wie mun (1-19)

    • Seiin nantilɛ’n nin sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n (1-9)

    • Wunmiɛn-lolɛ-cɛn mun nin cɛn dilɛ mun (10-19)

  • Anzi kun dunnin mmua Izraɛlifuɛ’m be ɲrun (20-26)

  • Mɛn’n i falɛ, ɔ nin i awɛ mun (27-33)

23  “Ndɛ ng’ɔ timan nanwlɛ’n, nán kan tru.+ Nán jran sa tɛ yofuɛ’n i sin naan kaci lalofuɛ m’ɔ bua ato’n.+  Nán nian kɛ sran kpanngban be yo sa tɛ’n ti’n, á sú be su yó wie, yɛ sɛ bé dí jɔlɛ naan ɔ fata kɛ a di lalo’n, nán kpɛ ndɛ’n i wun naan kan ndɛ ng’ɔ́ yó sran’m be fɛ’n.*  Sɛ yalɛfuɛ kun ɲan ndɛ’n, di ndɛ’n i nanwlɛ su.+  “Sɛ ɔ kpɔfuɛ i nannin tola annzɛ i aflunmun mlin naan a wun i’n, ɔ fata kɛ a fa ko mɛn i.+  Sɛ a wun kɛ trɔ w’a tin sran kun m’ɔ kpɔ wɔ’n i aflunmun’n su naan w’a tɔ’n, nán yo kɛ w’a wunmɛn i sa naan sin kɔ. Ɔ fata kɛ a ukɛ i naan amun yi trɔ’n nnɛn’n i su.+  “Sɛ á dí yalɛfuɛ ng’ɔ o amun afiɛn’n i jɔlɛ’n, nán kpɛ ndɛ’n i wun naan ɔ tɔ i su.+  “Nán fa ato ndɛ su, yɛ nán kun sran nga w’a yoman sa tɛ’n, annzɛ sran kpa’n, afin sran ng’ɔ yo sa tɛ’n, n su seman kɛ ɔ ti sran kpa.*+  “Nán sɔ adi like nun, afin adi like’n si sran ng’ɔ wun ase kpa’n i ɲin, yɛ ɔ kwla saci sran kpa’m be ndɛ kanlɛ’n.+  “Nán kle aofuɛ’n i ɲrɛnnɛn. Afin amun si aofuɛ yolɛ’n i nun ndɛ, yɛle kɛ amun bɔbɔ amun yoli aofuɛ Ezipti mɛn’n nun lɔ.+ 10  “Lua ɔ asiɛ’n su like, yɛ ti i su mma mun afuɛ nsiɛn.+ 11  Sanngɛ afuɛ nso’n su’n, nán lua su like, yaci i lɛ maan ɔ lo wunmiɛn. I liɛ’n, yalɛfuɛ nga be o ɔ nvle’n nun’n bé ɲán wie bé dí, yɛ nga be yaci i lɛ’n, blo nnɛn nga be o fie’n su’n bé dí. Ɔ fata kɛ a yo ɔ viɲin fie nin ɔ olivie fie’m be sɔ wie. 12  “Fa cɛn ba nsiɛn di ɔ junman’n. Sanngɛ cɛn nso’n su’n, nán di junman. I liɛ’n, ɔ nannin tola’n nin ɔ aflunmun’n bé ló wunmiɛn, yɛ ɔ kanga bla’n i wa yasua’n ɔ nin aofuɛ nga be o amun afiɛn’n bé ló wunmiɛn.+ 13  “Maan amun nian nun nanti ndɛ kwlaa nga n kan kleli amun’n su.+ Nán amun bo ɲanmiɛn uflɛ wie fi i dunman. Nán be ti be dunman ɔ nuan nun.+ 14  “Afuɛ kwlaa nun’n, di cɛn kpɛ nsan man min.+ 15  Á wá dí Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn’n.+ Abibu* anglo’n+ nun’n, kɛ i blɛ ko ju’n, fa cɛn nso di kpanwun mɔ levii nunman nun’n, kɛ nga n kan kleli wɔ’n sa. Afin blɛ sɔ’n nun yɛ amun fin Ezipti lɔ fiteli-ɔ. Nán maan sran fi fɛ i sa ngbɛn bla min ɲrun.+ 16  Asa ekun’n, di Ninnge’m be Kpɛlɛ i ti Cɛn’n.* Kɛ á kpɛ́ ninnge nga a luali be ɔ fie’n su’n be mma klikli’n, blɛ sɔ’n nun yɛ ɔ fata kɛ a di cɛn sɔ’n niɔn.+ Kɛ afuɛ nuan ko yia mɔ a ko yiayia ɔ fie’n su ninnge’m be su’n, di Ninnge’m be su Yiayialɛ’n i ti Cɛn’n.*+ 17  Afuɛ kwlakwla’n, maan yasua’m be kwlaa be bla Zoova m’ɔ ti be Min kpafuɛ’n i ɲrun kpɛ nsan.+ 18  “Kɛ á fá tɛ nga be yi man min’n i mmoja’n mán min’n, nán fa like nga levii o nun’n sie su. Cɛn nga amun di man min’n be nun’n, nán maan nnɛn lui nga a fa yili tɛ’n ɔ ka lɛ kɔnguɛ lele naan lika cɛn su. 19  “Ɔ fata kɛ a fa ɔ asiɛ’n i su ninnge’m be mma klikli’m be nun kpakpa mun wɔ ɔ Ɲanmiɛn Zoova i sua’n nun lɔ.+ “Nán tɔn boli ba’n i nin i wunflɛn nzue’n nun.+ 20  “N su sunman anzi kun ɔ ɲrun+ naan ɔ sasa wɔ atin’n nun, naan ɔ fa ɔ wɔ lika nga n siesieli’n nun lɔ.+ 21  Fa ɔ su sie i ndɛ ng’ɔ kan’n i bo, yɛ maan ɔ ɲin yi i. Nán yo ɲin kekle i su, afin ɔ su yaciman ɔ sa tɛ mun cɛman wɔ, afin min dunman’n wo i su.+ 22  Sanngɛ sɛ ɔ ɲin yi i kpa naan a yo like kwlaa nga n se wɔ kɛ a yo’n, be nga be kpɔ amun’n, ń káci be kpɔfuɛ, yɛ be nga be tanndan ɔ ɲrun’n, ń tánndan be ɲrun wie. 23  Afin min anzi’n wá dún mmua ɔ ɲrun, yɛ ɔ́ fá wɔ kɔ́ Amɔɔfuɛ mun, nin Ɛtifuɛ mun, nin Perizifuɛ mun, nin Kanaanfuɛ mun, nin Ivifuɛ mun, nin Zebisifuɛ’m be mɛn’n nun lɔ, kpɛkun ń núnnún be.+ 24  Ɔ fataman kɛ a koto be amuin’m be bo, nán sran fi laka wɔ naan a sɔ be, yɛ nán nian like nga be yo’n su yo wie.+ Sanngɛ bubu be amuin mun, yɛ fufu yɔbuɛ nga be sɔ be’n be nun.+ 25  Ɔ fata kɛ amun su amun Ɲanmiɛn Zoova,+ yɛ ɔ́ yrá ɔ aliɛ’n* nin ɔ nzue’n su.+ Ń má yí tukpacɛ’n amun afiɛn.+ 26  Bla nga be o ɔ nvle’n nun’n be su kpɔman ba, yɛ be klun su yoman kpan.+ Ń má yó maan á cɛ́ asiɛ’n su. 27  “Ń má yó maan min wun srɛ tɔ́ be nga bé tí i kɛ a su ba’n be su,+ ń má sánngan be kwlaa nga a nin be yía nun’n be nun, yɛ ń má yó maan ɔ kpɔfuɛ’m bé wánndi ɔ bo.+ 28  Ń má fá awlabɔɛ* ń yí be nga be o amun ɲrun’n be su,+ yɛ ń má fúan Ivifuɛ mun nin Kanaanfuɛ mun nin Ɛtifuɛ mun ɔ ɲrun.+ 29  N su fuanman be afuɛ kunngba nun, kɛ ɔ ko yo naan lika’n w’a tɔman srolo naan blo nnɛn’m b’a sɔnman naan b’a yoman ɔ like’n ti.+ 30  Ń kán be bo ɔ ɲrun blɛblɛblɛ, lele á trɛ́, kpɛkun á fá mɛn’n.+ 31  “Ń má yó maan ɔ mɛn’n bó i bo Jenvie Ɔkwlɛ’n su lele fá jú Filisti jenvie’n su lɔ, yɛ ɔ́ fɛ́ i aawlɛ flɛnnɛn’n nun lele fá jú Nzue Ba’n*+ su lɔ. Afin ń má fá be nga be o mɛn sɔ’n nun’n ń wlá ɔ sa nun, yɛ á wá fúan be.+ 32  Nán a nin be annzɛ be ɲanmiɛn liɛ’m be tra aenguɛ.+ 33  Ɔ fataman kɛ be tran ɔ mɛn’n nun naan be yo naan a fɔn min wun. Sɛ a su be ɲanmiɛn liɛ mun’n, i sɔ’n káci kɛ aya sa ɔ bo.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ndɛ nga sran kpanngban kan’n.”
Annzɛ “n su yaciman sa tɛ yofuɛ’n i lɛ.”
Nian Nd. B15 nun.
Be flɛ i ekun kɛ Lemɔcuɛ’m be ti Cɛn Dilɛ, annzɛ Pantekɔtu.
Be flɛ i ekun kɛ Kpata (Tannin Sua) Bo Tranlɛ Cɛn.
Ebr., “kpanwun.”
Be kwla se ekun kɛ “be wla m’ɔ tɔ blo’n”, “be akunndan m’ɔ sanngan’n.”
Yɛle kɛ, Efrati.