Ezipti Lɔ Tulɛ 12:1-51

  • Delɛ Cɛn’n i ba kpɛlɛ (1-28)

    • Ɔ fata kɛ be fa mmoja be fa klikli anuan’m be kadri’m be su (7)

  • Ɲrɛnnɛn 10: Ba klikli’m be kunlɛ (29-32)

  • Ezipti lɔ tulɛ’n i bo bolɛ (33-42)

    • Afuɛ 430 w’a wie (40, 41)

  • Delɛ Cɛn’n i dilɛ’n i su mmla’n (43-51)

12  Zoova seli Moizi nin Aarɔn Ezipti mɛn’n nun lɔ kɛ:  “Anglo nga ɔ́ wá yó amun anglo’m be bo bolɛ. Ɔ́ wá yó amun afuɛ kun nun anglo’m be nun klikli’n.+  Amun se Izraɛlifuɛ’m be kwlakwla kɛ: ‘Anglo nga i cɛn ba blu su’n, maan be tinuntinun be fa bua+ kunngun be si’m be awlobo’m be liɛ, awlo kun nun bua kun.  Sanngɛ sɛ awlo kun nun sran’m b’a sɔnman naan be kwlá diman bua wunmuan kun’n, maan be nin be* mantanfuɛ mun be di i be awlo lɔ. Maan amun nian wafa nga amun awlo’n nun’n amun nuan fa ti’n su. Kɛ amún síesíe i sɔ liɛ’n, maan amun bu bua nnɛn nga sran kun kwla di’n i akunndan.  Maan amun fa bua ng’ɔ ti kpa’n,+ amun fɛ i yasua m’ɔ le afuɛ kun’n. Amun kwla fa bua gbanflɛn annzɛ boli gbanflɛn.  Maan amun niɛn i lika lele anglo’n i cɛn ba blu-nin-nnan (14) su.+ Kpɛkun kɛ sɛnzɛ’n ko tɔ’n,*+ Izraɛlifuɛ’m be awlo kwlaa nun’n, maan be kun nnɛn nga be fali’n.  Maan be fa mmoja’n wie naan be fa klikli sua nga bé dí nnɛn sɔ’n nun’n i anuan’n i kadri’n i fama su nin i bɛ su, ɔ nin anuan’n i ti su nglo.+  “‘Maan be di nnɛn’n kɔnguɛ sɔ’n nun.+ Ɔ fata kɛ be ɲintɔn i sin su naan be di i nin kpanwun mɔ levii nunman nun’n,+ ɔ nin nɲa wiwi mun.+  Nán amun di i mɔnnɛn annzɛ nga be tɔnnin i nin nzue’n, sanngɛ maan amun wlɛ i sin su, ɔ nin i ti nin i ja nin i klun ninnge mun likawlɛ. 10  Nán amun sie wie naan aliɛ cɛn su. Sanngɛ sɛ i wie ka naan aliɛ cɛn su’n, maan amun yrɛ i sin nun.+ 11  Wafa ng’ɔ fata kɛ amun di’n yɛ: Amun fa amun bo cilɛ kplo’n be ci amun bo,* amun wla amun ngbabua mun yɛ amun fa amun kpɔnman’m be tra nun, amun di i ndɛndɛ. Zoova i Delɛ Cɛn’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 12  Andɛ kɔnguɛ’n, kɛ ɔ fɛ i sran’m be su lele m’ɔ́ fá jú nnɛn’m be su’n, ń má sínsín Ezipti mɛn’n nun, ń kún ba klikli’m be kwlaa.+ Ń má tú Ezipti amuin’m be kwlaa be fɔ.+ N ti Zoova. 13  Mmoja’n yɛ ɔ́ yó sua nga amun o nun’n i nzɔliɛ’n niɔn. Kɛ ń má wún mmoja’n ń tú trá amun. Kpɛkun ɲrɛnnɛn nga ń má fá yí Ezipti mɛn’n su’n, ɔ su juman amun su wie.+ 14  “‘Maan cɛn nga ka amun klun titi, yɛ maan amun di cɛn sɔ’n be man Zoova tititi. Ɔ ti mmla kun m’ɔ́ ká lɛ titi-ɔ. Ɔ fata kɛ amun di cɛn sɔ’n. 15  Ɔ fata kɛ amun di kpanwun mɔ levii nunman nun’n lele cɛn nso.+ I cɛn ba klikli’n nun’n, maan amun yi levii mun amun sua’m be nun. Afin kɛ ɔ́ fɛ́ i cɛn ba klikli’n su lele m’ɔ́ fá jú cɛn ba nso’n su’n, sran kwlaa ng’ɔ di like nga levii o nun’n, maan be yi i* Izraɛlifuɛ’m be afiɛn. 16  Cɛn ba klikli’n nun’n, maan amun yia be su min, yɛ cɛn ba nso’n su’n, amun yia be su min ekun. Nán amun di junman fi cɛn sɔ’m be nun.+ Saan like nga amun tinuntinun amún dí’n i ngunmin yɛ amun kwla tɔn-ɔn. 17  “‘Maan amun di Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn’n+ titi. Afin cɛn sɔ’n nun’n, ń má fá amun mɔ amun sɔnnin kpa’n* Ezipti mɛn’n nun ń fíte. Yɛ maan amun di cɛn sɔ’n tititi. Ɔ ti mmla kun m’ɔ́ ká lɛ titi-ɔ. 18  Anglo klikli’n i cɛn ba blu-nin-nnan (14) su’n i nnɔsua nun’n, maan amun di kpanwun mɔ levii nunman nun’n lele ɔ fa ju anglo’n i cɛn ba ablaɔn-nin-kun (21) su’n i nnɔsua nun.+ 19  Nán maan levii tran amun sua’m be nun lele cɛn ba nso. Afin sran kwlaa ng’ɔ di like nga levii o nun’n, sɛ ɔ ti aofuɛ-o, annzɛ Izraɛlifuɛ-o,+ ɔ fata kɛ be yi i* Izraɛlifuɛ’m be afiɛn.+ 20  Nán amun di like nga levii o nun’n. Maan amun awlo’m be kwlaa nun’n, amun di kpanwun mɔ levii nunman nun’n.’” 21  Moizi ka lɛ flɛli Izraɛli kpɛnngbɛn’m be kwlaa,+ kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun wɔ naan amun ko fa nnɛn* nga b’a kpɛ cro’n amun awlobo’m be liɛ naan amun kun be fa yi Delɛ Cɛn’n i tɛ’n. 22  I sin’n, amun bu izɔpu nɲa naan amun fa wlɛ i mmoja ng’ɔ o kpongbo kun nun’n i nun, naan amun fa klikli anuan’n i ti su nglo nin i kadri’n i fama su nin i bɛ su. Nán sran fi fin sua’n nun fite lele nglɛmun. 23  I liɛ’n, kɛ Zoova wá sínsín m’ɔ́ fá ɲrɛnnɛn yí i Eziptifuɛ’m be su’n, kɛ ɔ́ wún mmoja’n amun anuan’n i ti su nglo nin i kadri’n i fama su nin i bɛ su’n, saan Zoova tú trá amun anuan’n su, yɛ ɔ su kplinman su kɛ ɲrɛnnɛn m’ɔ fa wie’n ba’n, ɔ wlu amun sua’m be nun.+ 24  “Amun di cɛn sɔ’n. Ɔ ti mmla kun m’ɔ fata kɛ amun nin amun mma’m be di su tititi-ɔ.+ 25  Sɛ amun ju mɛn nga Zoova seli kɛ ɔ́ fá mán amun’n nun lɔ’n, maan amun di cɛn sɔ’n titi.+ 26  Sɛ amun mma’m be usa amun kɛ: ‘?Like nga amun yo i lɛ’n, i bo’n yɛle benin?’+ 27  Amun tɛ be su kɛ: ‘Ɔ ti tɛ kun mɔ be yi be man Zoova Delɛ Cɛn’n nun-ɔn. Kɛ ɔ́ fá ɲrɛnnɛn yí i Eziptifuɛ’m be su Ezipti mɛn’n nun lɔ’n, ɔ tu trali Izraɛlifuɛ’m be sua’m be su. Ɔ yacili e sua’m be lɛ.’” Kɛ ɔ yoli sɔ’n, nvlefuɛ’m be kotoli kpɛkun be utuli be ɲin ase. 28  I sin’n, Izraɛlifuɛ’m be ɔli be ko yoli sa nga Zoova kan kleli Moizi nin Aarɔn’n.+ Be niannin su be yoli i sɛsɛsɛ. 29  Kɔnguɛ’n, kɛ lika’n buli nun’n, Zoova kunnin Ezipti mɛn’n nun ba klikli’m be kwlaa.+ Kɛ ɔ fɛ i Faraɔn m’ɔ ti i famiɛn bia’n su’n i wa klikli’n su’n lele m’ɔ́ fá jú sran mɔ be trɛli i m’ɔ o bisua’n i wa klikli’n su’n, be kwlaa be wuli. Nnɛn’m be mma klikli’m be wuli wie.+ 30  Faraɔn nin i sufuɛ mun, ɔ nin Eziptifuɛ onga’m be kwlaa be jasoli kɔnguɛ sɔ’n nun. Eziptifuɛ’m be boli awuyomo. Afin ɔ leman sua kun mɔ i nun sran kun w’a wuman-ɔn.+ 31  Kɔnguɛ sɔ’n nun’n, ɔ ka lɛ flɛli Moizi nin Aarɔn,+ kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun jaso, amun nin Izraɛlifuɛ onga’m be jaso min nvlefuɛ’m be afiɛn. Amun wɔ be ko su Zoova kɛ nga amun fa kannin’n sa.+ 32  Amun fa amun bua nin amun nannin mun naan amun wɔ, kɛ nga amun fa kannin’n sa.+ Sanngɛ amun srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ yra min su.” 33  Eziptifuɛ’m be jrannin Izraɛlifuɛ’m be wun kɛ be jaso be nvle’n nun ndɛndɛ.+ Be seli kɛ: “Afin ɔ ti kɛ e kwlaa y’a wu w’a wie sa.”+ 34  Ɔ maan Izraɛlifuɛ’m be fali be sanmlɛn nga be fɔtɔli mɔ b’a kwlá guaman nun levii’n, ɔ nin be sanmlɛn fɔtɔlɛ ninnge mun,* kpɛkun be cicili be be tralɛ’m be nun, yɛ be fa boli be wati. 35  Izraɛlifuɛ’m be yoli like nga Moizi seli be kɛ be yo’n. Be srɛli Eziptifuɛ’m be sika nin sika ɔkwlɛ ninnge mun, ɔ nin tralɛ.+ 36  Zoova yoli maan Eziptifuɛ’m be kloli Izraɛlifuɛ’m be sa. Ɔ maan like nga be srɛli’n, be fa mannin be. Be fɛnnin Eziptifuɛ’m be bo ninnge mun.+ 37  Izraɛlifuɛ’m be jasoli Ramunsɛsi+ lɛ be ɔli Sukɔtu.+ Be nun yasua’m be ti sran kɔe akpiakpi ya nsiɛn (600.000), b’a kaman ba kanngan’m be wie.+ 38  Sran wafawafa kpanngban kpa*+ be suli be su. Be fali bua nin nannin mun, nnɛn sɔ’m be sɔnnin kpa. 39  Sanmlɛn nga be fɔtɔli mɔ be nin i fin Ezipti lɔ’n, be fa tɔnnin kpanwun kukluuklu mɔ be guaman nun levii’n. Levii nunman nun, afin kɛ mɔ be kannin be bo Ezipti lɔ’n ti’n, b’a kwlá siesieman be wun naan b’a kunndɛ like diwa.+ 40  Blɛ nga Izraɛlifuɛ nga be trannin Ezipti lɔ’n be dili’n,+ ɔ ti afuɛ ya nnan ablasan (430).+ 41  Kɛ afuɛ ya nnan afuɛ ablasan’n (430) wieli’n, cɛn kasiɛn’n su sɛsɛsɛ yɛ Zoova i sran mɔ be sɔnnin kpa’n* be fin Ezipti mɛn’n nun fiteli-ɔ. 42  Kɔnguɛ sɔ’n nun’n, ɔ fata kɛ be di cɛn be man Zoova m’ɔ fali be Ezipti mɛn’n nun fiteli’n. Ɔ fata kɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be di cɛn kɔnguɛ sɔ’n nun be man Zoova tititi.+ 43  I sin’n, Zoova seli Moizi nin Aarɔn be kɛ: “Delɛ Cɛn’n i su mmla’n yɛ: Nán maan aofuɛ’m be di wie.+ 44  Sɛ sran kun le kanga yasua kun m’ɔ toli i’n, ɔ fata kɛ ɔ wlɛ i klɛn.+ I liɛ’n, ɔ kwla di aliɛ’n wie. 45  Ɔ fataman kɛ aofuɛ nin junman difuɛ nga be tuɛ i kalɛ’n, ɔ di wie. 46  Maan be di nnɛn’n sua kun nun. Nán amun fa wie fite gua su, yɛ nán amun bobo i owie’n.+ 47  Ɔ fata kɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be di cɛn sɔ’n. 48  Sɛ aofuɛ kun tran amun afiɛn naan ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ dí Delɛ Cɛn mɔ amun di man Zoova’n wie’n, ɔ fata kɛ be wlɛ i awlo’n nun yasua’m be kwlaa be klɛn. I liɛ’n, ɔ kwla di cɛn’n wie. Kpɛkun ɔ́ káci kɛ nvle’n i nunfuɛ sa. Sanngɛ nán maan yasua nga b’a wlɛmɛn i klɛn’n ɔ di wie.+ 49  Mmla kunngba’n su yɛ ɔ fata kɛ nvle’n i nunfuɛ mun nin aofuɛ nga be tran amun afiɛn’n be nanti-ɔ.”+ 50  Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be yoli sa nga Zoova kan kleli Moizi nin Aarɔn’n. Be niannin su be yoli i sɛsɛsɛ. 51  Cɛn sɔ’n nun’n, Zoova fali Izraɛlifuɛ mɔ be sɔnnin kpa’n* Ezipti mɛn’n nun fiteli.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “ɔ nin i.”
Ebr., “nnɔsua nɲɔn’n be afiɛn.”
Ebr., “be ci amun afiɛn.”
Annzɛ “be kun i.”
Ebr., “sonja mun.”
Annzɛ “be kun i.”
Yɛle kɛ, bua annzɛ boli mɔ w’a kpɛ cro’n.
Annzɛ “kpongbo mun.”
Yɛle kɛ, be timan Izraɛlifuɛ, Eziptifuɛ’m be o be nun wie.
Ebr., “sonja mun.”
Ebr., “sonja mun.”