Fluwa nga Pɔlu klɛli Galasifuɛ mun’n 5:1-26

  • Kɛ mɔ e ti Klisifuɛ’n ti’n, y’a ɲan e ti (1-15)

  • An yo like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n se amun kɛ amun yo’n (16-26)

    • Klɔ sran nzuɛn’n (19-21)

    • Nzuɛn nga Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan klɔ sran yi i nglo’n (22, 23)

5  E ti ɲanlɛ sɔ’n, i ti yɛ Klisi deli e-ɔ. I sɔ’n ti’n, an jran kekle.+ Yɛ nán amun lo amun wun ekun man like wie naan amun kaci i kanga.+  Min Pɔlu, ń kán klé amun kɛ sɛ be wla amun klɛn’n, amun su ɲanman like nga Klisi yoli’n, i nun like fi.+  Ɔ maan sran kwlaa nga be wlɛli i klɛn’n, min waan ń sé i ekun kɛ ɔ fata kɛ ɔ nanti ndɛ kwlaa ng’ɔ o Mmla’n nun’n su wie.+  Amun mɔ amun waan amún fá mmla’n su naan be bu amun sran kpa’n,+ amun nin Klisi b’a bu. Ɔ maan amun a kaci amun sin b’a si ye ng’ɔ yo sran mun’n.  Sanngɛ e liɛ’n, e Min’n i su mɔ e lafi’n ti’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n maan e su minndɛ kpa kɛ be bu e sran kpa.  Afin sran ng’ɔ nin Klisi Zezi be o nun’n, sɛ be wlɛli i klɛn-o, sɛ b’a wlɛmɛn i klɛn-o, nɛ́n i sɔ’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn.+ Ng’ɔ ti cinnjin’n, yɛle e Min’n i su mɔ e lafi mɔ e yi i nglo e wiengu’m be klolɛ’n nun’n.  Laa’n, amun yo sa kpa.*+ ?Yɛ nn wan ti yɛ amun yacili nanwlɛ atin’n i su falɛ-ɔ?  Nán Sran ng’ɔ flɛli amun’n yɛ ɔ sacili amun akunndan’n sɔ-ɔ.  Afin levii kaan sa bɔbɔ’n, ɔ wla sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i wunmuan’n.+ 10  Ɔ maan n lafi su kɛ amun mɔ amun nin e Min’n be ti sran wunmuan’n,+ amún bú akunndan kunngba nga n bu’n wie. Sanngɛ sran ng’ɔ kle amun yalɛ’n i liɛ’n,+ sɛ ɔ ti sɛ ti sɛ-o, fɔ ng’ɔ nin i fata’n yɛ bé fá tú i-ɔ. 11  ?Kusu aniaan mun, sɛ n te se sran’m be kɛ be wla klɛn’n, nn ngue ti yɛ sran’m be te kle min yalɛ-ɔ? Sɛ n yo sɔ kusu’n, nn ɲrɛnnɛn waka*+ m’ɔ ti kɛ like mɔ sran ja kpla su’n sa’n, ɔ nunman lɛ kun. 12  Yasua nga be waan bé sánngan amun akunndan’n, maan be sɛ be wun.* 13  Aniaan mun, be flɛli amun kɛ amun ɲan amun ti. Kusu amun ti sɔ mɔ amun a ɲɛn i’n, nán amun fa kunndɛ ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n.+ Sanngɛ klolɛ mɔ amun klo amun wiengu mun’n ti’n, amun uka amun wun.+ 14  Afin Mmla’n i kwlaa i nuan yia ndɛ kunngba su.* Yɛle kɛ: “Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.”+ 15  Sanngɛ sɛ amun a yaciman amun wiengu kakalɛ nin amun wiengu ɲrɛnnɛn klelɛ’n,+ ɔ cɛman naan amun a saci amun wiengu.+ 16  N se amun kɛ yoo, an yo like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n se amun kɛ amun yo’n titi.+ Sɛ amun yo sɔ’n, amun su yoman ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be kun mlɔnmlɔn.+ 17  Afin like nga klɔ sran konvi sɔ i’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan sran kun yo-ɔ. Kusu like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan sran yo’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ klɔ sran konvi sɔ i-ɔ. Be nɲɔn’n be sansan be wun. Ɔ maan, like bɔbɔ nga ɔ waan á yó’n, nɛ́n i yɛ a yo-ɔ.+ 18  Asa kusu’n, sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n sie amun’n, nn mmla’n sieman amun. 19  Klɔ sran nzuɛn’n fiaman. Yɛle bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun,*+ nin sa kainkain’m be yolɛ, nin ɲin kekle ayeliɛ mun,*+ 20  ɔ nin amuin sɔlɛ, nin bae dilɛ,*+ nin sran kpɔlɛ, nin utre dilɛ, nin klunngbɔ tulɛ, nin ya falɛ tikatika, nin be nuan m’ɔ sɛman’n, nin be wun nun bubulɛ, nin like nga klɔ sran’m be kle’n i su falɛ, 21  ɔ nin aɲinblɔɛ, nin nzanbɔɛ,+ nin cɛn mɔ be di i sinnzin su’n, ɔ nin i wunsu sa tɛtɛ wie mun ekun.+ Ndɛ nga n kan kleli amun laa’n, ń kán klé amun ekun. Yɛle kɛ be nga be yo i sɔ ninnge mun’n, be su diman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i aja’n wie.+ 22  Sanngɛ nzuɛn* nga Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan klɔ sran yi i nglo’n yɛle klolɛ, nin aklunjɔɛ dilɛ, nin fɔundi dilɛ, nin awlɛn tralɛ, nin klun ufue yolɛ, nin sran ye yolɛ,+ nin Ɲanmiɛn sulafilɛ, 23  nin wɛtɛɛ yolɛ, ɔ nin be wun su nianlɛ.+ Mmla fi tanninman ninnge sɔ’m be yolɛ. 24  Be nga be nin Klisi Zezi be o nun’n, b’a bobo ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n waka’n su.+ 25  Sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ sie e’n, maan e fa atin ng’ɔ kle e’n su sɛsɛsɛ.+ 26  Nán maan e bu e wun sran kpa tra e wiengu,+ nán maan e fa e wun sunnzun e wiengu,+ yɛ nán maan e konvi tran e wiengu like su.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “Laa’n, amun wanndi kpa.”
Kɛ ɔ yo sɔ’n, be kwlá nantiman mmla bɔbɔ mɔ be waan be nanti su’n, i su kun.
Be kwla se ekun kɛ “be boli mmla’n kwlaa i kpɔlɛ ndɛ kun nun.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “ɲannzuɛn sa mun.” Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “ayre tɛtɛ’m be nɔnlɛ.”
Glk., “mma.”