Nga Marki klɛli’n 14:1-72

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be cicili kɛ bé kún Zezi (1, 2)

  • Be fali ngo fanninfannin be guɛli i Zezi su (3-9)

  • Zida fali Zezi mannin sran mun (10, 11)

  • Delɛ Cɛn dilɛ kasiɛn’n (12-21)

  • E Min’n i Nnɔsua nun Aliɛ’n i ba kpɛlɛ (22-26)

  • Piɛli wá sé kɛ ɔ siman Zezi (27-31)

  • Zezi srɛli Ɲanmiɛn Zɛtsemane lɔ (32-42)

  • Zezi i tralɛ (43-52)

  • Zifu’m be Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m be dili i jɔlɛ (53-65)

  • Piɛli seli kɛ ɔ siman Zezi (66-72)

14  Ɔ ka cɛn ba nɲɔn+ bé dí Delɛ Cɛn’n,+ ɔ nin Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn’n.+ Ɔ maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m be su kunndɛ wafa nga bé fá gblɛ bé trɛ́ i naan b’a kun i’n.+  Be seli kɛ: “Nán maan ɔ yo cɛn dilɛ’n nun. Sɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ cɛman naan sran’m b’a tri.”  Kɛ Zezi o Betanin lɔ m’ɔ́ dí like Simɔn m’ɔ ti kokowefuɛ’n i awlo lɔ’n, bla kun bali. Kɛ ɔ́ bá’n, naa ngo fanninfannin buteli kun* o i sa nun. B’a faman like uflɛ b’a sannganman nun, ɔ le gua kpa. Bla’n tikeli buteli’n i ti naan w’a fa ngo’n w’a guɛ i Zezi i ti’n su.+  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be nun wie’m be fali ya. Be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “?Ngue ti yɛ be saci ngo fanninfannin nga sɔ-ɔ?  Afin be kwla yo ngo nga i atɛ denie* ya nsan (300) tra su. Kpɛkun be fa sika sɔ’n be man yalɛfuɛ mun.” Ɔ maan be fali bla’n i wun ya.*  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Amun yaci i diin. ?Ngue ti yɛ amun kunndɛ kɛ amún klé i yalɛ-ɔ? Like kpa yɛ ɔ yo mannin min-ɔn.+  Afin amun nin yalɛfuɛ’m be o wa titi.+ Blɛ kwlaa nga amun waan amún yó be ye’n, amun kwla yo. Sanngɛ min liɛ’n, amun nin min su tranman titi.+  Like ng’ɔ kwlɛ i yo’n, yɛ ɔ yoli-ɔ. Ngo fannin m’ɔ fa guali min wun’n, min sielɛ’n i su like yɛ w’a dun mmua w’a yo i lɛ-ɔ.+  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ mɛn wunmuan’n nun’n, lika kwlaa nga bé wá bó jasin fɛ’n,+ sran’m bé kán like nga bla nga yoli’n i ndɛ wie naan be wla kpɛn i su.”+ 10  Yɛ Zida Iskariɔti m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n, ɔ fiteli-ɔ. Ɔ ɔli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be wun lɔ kɛ ɔ́ fá Zezi mán be.+ 11  Kɛ be tili i sɔ’n, w’a yoman be fɛ aɔwi. Be seli i kɛ bé wá mɛ́n i sika.+ I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛli blɛ kpa kun naan ɔ́ fɛ́ i mán be. 12  Titi’n, cɛn nga bé bó Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i Cɛn’n+ i dilɛ bo’n, i nun yɛ be kun Delɛ Cɛn’n i nnɛn’n+ niɔn. Cɛn sɔ’n nun’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be usɛli i kɛ: “?Lika onin yɛ a kunndɛ kɛ e wɔ e ko siesie e man wɔ naan w’a di Delɛ Cɛn’n niɔn?”+ 13  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun nɲɔn. Ɔ seli be kɛ: “An wɔ klɔ’n nun lɔ. Amun nin bian kun mɔ w’a sua nzue sɛ kun’n bé wá yía. Amun su i su.+ 14  Awlo kwlaa ng’ɔ wlu nun’n, amun se awlo kpɛn’n kɛ: ‘Like Klefuɛ’n waan: “?Sua ba nga a sike aofuɛ nun mɔ min nin min sɔnnzɔnfuɛ mun e kwla di Delɛ Cɛn’n i nun’n, ɔ o nin?”’ 15  Kɛ amun ko se sɔ’n, ɔ́ klé amun sua ba dan kun. Ɔ o nglo lɔ, like kwlaa o nun. Amun siesie Delɛ Cɛn’n i dilɛ’n lika sɔ’n nun lɔ man e.” 16  Yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɔli-ɔ. Kɛ be wluli klɔ’n nun’n, be wunnin kɛ ɔ yoli kɛ ng’ɔ kan kleli be’n sa cɛ. Ɔ maan be siesieli Delɛ Cɛn’n i dilɛ’n. 17  Nnɔsua flɔlɔ’n, Zezi nin i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun+ be bali lɛ. 18  Kɛ be o tabli’n sin bé dí like’n, ɔ seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ amun mɔ e nin amun e su di like yɛ’n, amun nun kun wá fá min mán sran mun.”+ 19  Be wla boli be wun. Nga waan: “?Min-ɔn?” Nga waan: “?Min-ɔn?” 20  Ɔ seli be kɛ: “Amun sran blu-nin-nɲɔn’n (12) amun nun kun-ɔn. Sran nga e nin i e su wla e sa kpongbo ba’n nun’n niɔn.+ 21  Nanwlɛ, sran Wa’n su kɔ, kɛ nga be fa klɛli i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n sa. Sanngɛ sran ng’ɔ́ wá fá sran Wa’n mán’n, i yako!+ Sɛ b’a wumɛn i bɔbɔ’n, nn ɔ flunman.”+ 22  Kɛ bé dí like’n, ɔ fali kpanwun kun, ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ yra su. Kɛ ɔ bubuli nun m’ɔ fa mannin be’n, ɔ seli kɛ: “Amun de. Nga ti min wunnɛn’n i nzɔliɛ.”+ 23  Kpɛkun ɔ fali klowa kun, ɔ lali Ɲanmiɛn ase. I sin’n, ɔ fa mannin be naan be kwlaa b’a nɔn.+ 24  Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Nga ti min ‘mmoja+ mɔ maan Ɲanmiɛn nin sran’m be tra aenguɛ’n,’+ i nzɔliɛ. Bé gúɛ i ase sran kpanngban be ti.+ 25  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ n su nɔnman viɲin nzue kun mlɔnmlɔn, saan cɛn nga ń kó nɔ́n i lɔflɛ’n Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun lɔ’n.” 26  Kɛ be toli jue be manmannin Ɲanmiɛn wieli’n, be ɔli Olivie Oka’n su lɔ.+ 27  Kpɛkun Zezi seli be kɛ: “Amun kwlaa amún wá yáci min wánndi.* Afin be klɛli i kɛ: ‘Ń yó nnɛn kankanfuɛ’n i like yaya,+ kpɛkun nnɛn’m bé bó sánndi.’+ 28  Sanngɛ kɛ be ko cɛn min’n, ń dún mmua amun ɲrun Galile lɔ.”+ 29  Yɛ Piɛli seli i kɛ: “Kannzɛ bɔbɔ be kwlaa be yaci wɔ’n,* sanngɛ min liɛ’n, n su yaciman wɔ!”+ 30  Yɛ Zezi seli i kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kɛ kɔnguɛ nga bɔbɔ’n, ka naan akɔɲinman kun w’a bo kpɛ nɲɔn’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.”+ 31  Sanngɛ Piɛli jrannin su kpa seli kɛ: “Kannzɛ bɔbɔ ɔ fata kɛ e nin wɔ e wu’n, n su seman le kɛ n siman wɔ.” Be kwlaa be kannin sɔ wie.+ 32  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be ɔli lika nga be flɛ i Zɛtsemane’n nun lɔ. Kpɛkun ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Amun tran ase wa, n su ko srɛ Ɲanmiɛn.”+ 33  Ɔ fali Piɛli nin Zaki nin Zan yɛ be ɔli-ɔ.+ Blɛ sɔ’n nun’n, i akunndan’n sanngannin kpa, kpɛkun i wla boli i wun dan. 34  I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “Awlabɔɛ’n+ w’a kun min kpo. Amun ka wa, yɛ amun ɲin tran su.”+ 35  Ɔ ɔli i ɲrun lɔ kan. Ɔ utuli i ɲin ase, kpɛkun ɔ srɛli Ɲanmiɛn. Ɔ seli i kɛ sɛ ɔ kwla yo ye’n, maan ɲrɛnnɛn* sɔ’n to fuɛn i. 36  Kpɛkun ɔ seli kɛ: “Aba,* Siɛ,+ a kwla like kwlaa yo. Yi klowa nga min ɲrun lɛ. Sanngɛ nán yo like nga n klo’n, yo like nga ɔ bɔbɔ a klo’n.”+ 37  Ɔ sɛli i sin. Ɔ́ tó be-ɔ, be su lafi. Yɛ ɔ seli Piɛli kɛ: “?Simɔn, a su lafi? ?W’a kwlá traman wɔ awlɛn naan ɔ ɲin w’a tran su dɔ kun sa bɔbɔ?+ 38  Maan amun ɲin tran su, yɛ amun srɛ Ɲanmiɛn titi. I liɛ’n, amun su tɔman sa tɛ yolɛ’n nun.+ Nanwlɛ, amun awlɛn o su kpa* kɛ amún yó, sanngɛ amun lemɛn i wun fanngan.”+ 39  Ɔ ɔli ekun ko srɛli Ɲanmiɛn. Ɔ kannin ndɛ kunngba’n.+ 40  Ɔ bali ekun. Ɔ́ tó be-ɔ, be su lafi. Afin lafilɛ o be ɲin su dan. Ɔ maan b’a wunman ndɛ kun sa b’a kan klemɛn i. 41  I kpɛ nsan su’n, kɛ ɔ sɛli i sin’n, ɔ seli be kɛ: “Blɛ kɛ nga sa nun’n, amun su lafi yɛ amun su lo wunmiɛn! Ɔ ti kpa sɔ! Dɔ’n w’a ju!+ An nian! Be su fa sran Wa’n be wlɛ i sa tɛ yofuɛ’m be sa nun. 42  Amun jaso maan e wɔ. An nian! Sran ng’ɔ́ fá min mán sran mun’n, ɔ nunman mmua kun.”+ 43  I nuan nin-a tɔman, kpɛkun Zida m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n w’a bo nun. Sran kpanngban kpa be su i su. Tokofi nin waka o be sa nun. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, nin mmla klɛfuɛ mun, ɔ nin nvle su kpɛnngbɛn mun yɛ be sunmannin be-ɔ.+ 44  Sran ng’ɔ́ fɛ́ i mán sran mun’n, ɔ kleli be nzɔliɛ kun. Ɔ seli be kɛ: “Sran nga amún wún kɛ n su fa min nuan n wɔ i fuka’n su’n, nn i-ɔ. Amun trɛ i be wɔ, yɛ amun niɛn i su kpa.” 45  Ɔ ɔli i wun lɔ trele. Kɛ ɔ toli i lɔ’n, ɔ seli kɛ, “Rabi!” Kpɛkun ɔ fɛli i nuan’n wɔli i fuka’n su. 46  Yɛ be trɛli i-ɔ. 47  Be nga be jinjin lɛ’n, be nun kun cuɛnnin i tokofi’n, kpɛkun ɔ fa finnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i junman difuɛ’n naan w’a kpɛ i su’n.+ 48  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “?Tokofi nin waka yɛ amun fa ba min tralɛ kɛ awiefuɛ yɛle min sa-ɔ?+ 49  Kɛ cɛn kwlaa ń klé like Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n, e nin amun yɛ e o lɔ-ɔ.+ Kusu amun a traman min. Sanngɛ ɔ yoli sɔ naan Ɲanmiɛn Ndɛ’n kpɛn su.”+ 50  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be kwlaa be yacili i lɛ be wanndili.+ 51  Sanngɛ gbanflɛn kun suli i su koko kpa. Tralɛ kunngba cɛ yɛ ɔ wlɛ i wun-ɔn. Lɛn m’ɔ ti kpa’n yɛ be fa yoli tralɛ sɔ’n niɔn. Be waan bé trɛ́ i, 52  sanngɛ ɔ yacili i lɛn tralɛ’n be sa nun, naan w’a fɛ i wun kplɛn* w’a wanndi. 53  Be fali Zezi be ɔli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i ja su.+ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin nvle su kpɛnngbɛn mun, ɔ nin mmla klɛfuɛ’m be kwlaa be yiali.+ 54  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Piɛli wo i sin mmua lɔ. Ɔ suli i su lele juli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i awlo lɔ. Ɔ ko trannin awlo’n nun junman difuɛ’m be wun lɛ, ɔ su tɔn sin.+ 55  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, nin Zifu’m be Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m* be kwlaa be kunndɛli Zezi i wun ato ndɛ kun mɔ be kwla jran su be kun i’n. Sanngɛ b’a wunman ndɛ fi.+ 56  Nanwlɛ, sran kpanngban be tɔnnin i suɛn.+ Sanngɛ be ndɛ’m be sansan be wun. 57  Asa ekun’n, sran wie’m be jasoli be tɔnnin i suɛn be seli kɛ: 58  “E tili ndɛ ng’ɔ kannin’n. Ɔ seli kɛ: ‘Ɲanmiɛn sua nga ti sran sa nuan like. Ń wá búbú i naan ń fá cɛn ba nsan ń kplán uflɛ. I lifuɛ’n su yoman sran sa nuan like.’”+ 59  Sanngɛ ndɛ nga be kan’n, ɔ timan kun. Nga kɛn i liɛ kɔ wa, nga kɛn i liɛ kɔ wa. 60  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n jaso jrannin be afiɛn lɛ. Yɛ ɔ usali Zezi kɛ: “?Ndɛ nga bé kɛ́n i lɛ’n, a buaman nun? ?Ɔ wun ndɛ nga bé kɛ́n i lɛ’n, a timan?”+ 61  Sanngɛ w’a ukemɛn i nuan. W’a tɛman su kaan sa.+ Ɔ maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n usɛli i ekun kɛ: “?Wɔ yɛ a ti Klisi’n niɔn? ?Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n i Wa’n yɛle wɔ?” 62  Yɛ Zezi seli kɛ: “Min-ɔn. Amún wá wún sran Wa’n.+ Ɔ ti Kwlafuɛ’n i sa fama su,+ yɛ ɔ o ɲanmiɛn ble’n su, ɔ su ba.”+ 63  Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n tili ndɛ sɔ’n, ɔ titili i wun tralɛ’m be nun, naan w’a se kɛ: “?É bó wɛ é kúnndɛ lalofuɛ ekun?+ 64  Kɛ ɔ́ sáci Ɲanmiɛn dunman’n, amun tili. ?Amun bu i sɛ?” Be kwlaa be buli i fɔ kɛ ɔ nin kunlɛ fata.+ 65  Yɛ be nun wie’m be tili be nuan nzue be tɛli i wun-ɔn.+ Be kɛtɛli i ɲin, kpɛkun be boli i acɔliɛ, yɛ be seli i kɛ: “Sɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, kle e sran ng’ɔ finnin wɔ like’n!” Kpɛkun jɔlɛ dilɛ sua’n i sunianfuɛ’m be kpacikpacili i ɲrun. I sin’n, be fɛ i be ɔli.+ 66  Kɛ Piɛli o ngua lɔ awlo’n i klun lɛ’n, talua nga be di junman Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i sa nun’n, be nun kun bali.+ 67  Kɛ ɔ wunnin Piɛli m’ɔ su tɔn sin’n, ɔ niɛnnin i siin, kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Wɔ, a suli Nazarɛtifuɛ’n i su wie, a suli Zezi sɔ’n i su wie.” 68  Sanngɛ ɔ buali ato seli kɛ: “N simɛn i, yɛ ndɛ nga á kɛ́n i lɛ’n, n wunmɛn i wlɛ.” Yɛ ɔ ɔli anuan’n i wun lɔ-ɔ. 69  Talua’n wunnin i lɔ, ɔ kannin ndɛ kunngba’n ekun. Ɔ seli be nga be jinjin lɛ’n be kɛ: “Be nun kun yɛ ɔ o yɛ.” 70  Piɛli sɛli i nuan ekun. Kɛ ɔ cɛli kan’n, be nga be jinjin lɛ’n be seli i kɛ: “Nanwlɛ, a o be nun wie. Afin a ti Galilefuɛ.” 71  Sanngɛ ɔ boli i wun sanzan. Kpɛkun ɔ seli kɛ: “N kan Ɲanmiɛn, n siman bian nga amun kɛn i ndɛ lɛ’n!” 72  Kɛ ɔ yoli sɔ cɛ’n, akɔɲinman kun boli. I kpɛ nɲɔn su nga akɔɲinman kun bó’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ Yɛ Piɛli i wla kpɛnnin ndɛ nga Zezi kan kleli i’n su-ɔ. Ɔ seli i kɛ: “Ka naan akɔɲinman kun w’a bo kpɛ nɲɔn’n á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.”+ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, i akunndan’n sanngannin dan, yɛ ɔ sunnin.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “albatri sɛ kun.”
Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “be ijɔli i.”
Glk., “amun ja kplá.”
Glk., “be ja kpla’n.”
Glk., “dɔ.”
Ebre annzɛ Aramun aniɛn’n nun-ɔn. I bo’n yɛle “Ee, Siɛ!”
Annzɛ “amun klo kpa.”
Annzɛ “i bo cɛkoto ngunmin.”
Glk., “Sanedrɛn.”