Nga Marki klɛli’n 16:1-8

  • Zezi cɛnnin nguan (1-8)

16  Kɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n+ sinnin’n, Mari m’ɔ fin Magdala’n nin Mari+ m’ɔ ti Zaki i nin’n, ɔ nin Salome be toli ayre fannin naan bé fá kó gúɛ i Zezi i fuɛn’n su.+  Ɔ maan lemɔcuɛ’n i cɛn klikli’n su’n, nglɛmun ndɛ kpa’n, kɛ wia’n wá tú i bo’n, be ɔli asieliɛ’n su lɔ.+  Yɛ be usali be wiengu kɛ: “?Wan yɛ ɔ́ kóndo ndia’n i nuan su yɔbuɛ’n mán e-ɔ?”  Sanngɛ kɛ be mannin be ɲin su’n, be wunnin kɛ b’a kondo yɔbuɛ’n, kusu nn ɔ ti dan kpa.+  Kɛ be wluli ndia’n i klun lɔ’n, be wunnin gbanflɛn kun, ɔ ti ase fama su lɛ. Tralɛ ufue tɛnndɛn kun wlɛ i wun. Ɔ maan ɔ boli be nuan dan.  Ɔ seli be kɛ: “Nán amun nuan bo amun wun.+ N si kɛ amun su kunndɛ Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n, mɔ be kunnin i waka’n su’n. Be cɛnnin i,+ ɔ nunman wa. Amun nian, wa yɛ be lɛli i-ɔ.+  Amun wɔ ko se i sɔnnzɔnfuɛ mun nin Piɛli be kɛ: ‘Ɔ su dun mmua amun ɲrun Galile lɔ.+ Lɔ yɛ amún wún i-ɔ, kɛ ng’ɔ kan kleli amun’n sa.’”+  Ɔ maan be fin ndia’n nun fiteli yɛ be wanndi ɔli-ɔ. Kɛ bé kɔ́’n, nn be wun úsu be, be wunman kɛ be yo be wun-ɔn. B’a kanman ndɛ sɔ’n b’a kleman sran fi, afin srɛ kun be.*+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Lalafuɛ fluwa nga be kwla lafi be nun ndɛ’n su’n, be kle kɛ jasin fɛ nga Marki klɛli’n, ɔ wie ndɛ ng’ɔ o ndɛ mma 8 nun’n su. Nian Nd. A3 nun.