Nga Marki klɛli’n 11:1-33

  • Zezi wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun (1-11)

  • Zezi boli figie waka kun i sannzan (12-14)

  • Zezi yoli Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun (15-18)

  • Figie waka m’ɔ wuli kee’n i su afɔtuɛ’n (19-26)

  • Atin nga Zezi le i yo abonuan sa mun’n i su kosan usalɛ (27-33)

11  Kɛ be mantannin Zerizalɛmun’n, mɔ be juli Bɛtfaze nin Betanin+ klɔ mɔ be o Olivie Oka’n su’n, be wun lɛ’n, ɔ sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun nɲɔn.+  Ɔ seli be kɛ: “Amun wɔ klɔ nga amun ɲin tɛ i lɛ’n su. Kɛ amún wlú klɔ’n nun lɔ cɛ’n, amún wún kɛ aflunmun ba kun minnda lɛ. Sran fi nin-a fuman su le. Amun ɲannji i naan amun fɛ i bla.  Sɛ sran wie usa amun kɛ: ‘?Ngue yɛ amun su yo-ɔ?’ Amun se kɛ: ‘E Min’n i sa miɛn i wun. Ɔ́ wá fá sɛ́ i sin icra’n.’”  Kɛ be ɔli’n, be wunnin aflunmun ba’n. Ɔ minnda anuan kun wun lɛ gua su lɛ, akpɔ’n i nuan lɛ. Kpɛkun be ɲannjili i.+  Sanngɛ be nga be jinjin lɛ’n, be nun wie’m be seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun su ɲannji aflunmun ba’n niɔn?”  Ndɛ nga Zezi seli be kɛ be kan’n, be kannin. Yɛ be yacili be nun be ɔli-ɔ.  Be fali aflunmun ba’n+ blɛli Zezi. Be fali be tralɛ mun be sɛsɛli i su, kpɛkun ɔ trɛnnin i su.+  Asa ekun’n, sran kpanngban be sɛsɛli be tralɛ mun akpɔ’n su. Wie’m be kusu be bubuli blo lɔ waka nɲa mun.+  Yɛ be nga be dun mmua i ɲrun’n, ɔ nin be nga be o i sin lɔ’n, be kpan se kɛ: “É srɛ́ wɔ, de i!+ Sran ng’ɔ ba Zoova* i dunman nun’n i liɛ su ti ye!+ 10  Maan e si Davidi i Famiɛn dilɛ m’ɔ su ba’n, ɔ yo ye!+ Wɔ mɔ a o nglo mmuammua kpa lɔ’n, é srɛ́ wɔ, de i.” 11  Ɔ wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun. Kpɛkun ɔ ɔli Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ ko nianniannin ninnge nga be o lɔ’n be kwlaa. Sanngɛ kɛ mɔ aliɛ w’a jɔ’n ti’n, ɔ nin i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be ɔli Betanin.+ 12  Kɛ i aliɛ cɛnnin mɔ bé jáso Betanin lɛ bé kɔ́’n, awe kunnin i.+ 13  Ɔ wunnin figie waka kun mmua lɔ, nɲa o su. Ɔ maan ɔ wunngeli i wun lɔ naan ɔ́ nían sɛ mma o su-o. Sanngɛ kɛ ɔ juli lɔ’n, w’a wunman like fi su, saan i nɲa’n ngunmin. Afin blɛ sɔ’n timan figie sulɛ blɛ. 14  Ɔ seli waka’n kɛ: “Nán sran fi di ɔ su mma kun le.”+ I sɔnnzɔnfuɛ’m be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n. 15  Kɛ be juli Zerizalɛmun lɛ’n, ɔ wluli Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ. Kpɛkun ɔ fuannin be nga be yo like atɛ lɔ’n, ɔ nin be nga be su to like’n. Ɔ suli sika kacifuɛ’m be tabli mun nin auble atɛ yofuɛ’m be bia’m be bo guali.+ 16  W’a manman sran fi atin kɛ ɔ fa like wlu Ɲanmiɛn sua’n nun. 17  Ɔ kleli be like, ɔ seli be kɛ: “?B’a klɛmɛn i kɛ, ‘Bé wá flɛ́ min sua’n kɛ nvlenvle’m be kwlaa be Ɲanmiɛn srɛlɛ sua’?+ Sanngɛ amun a fa yo awiefuɛ’m be lika.”+ 18  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ mun, be tili ndɛ sɔ’n. Ɔ maan be kunndɛli kɛ bé kún i,+ srolɛ mɔ be sro i’n ti. Afin like ng’ɔ kle’n, ɔ bo sran’m be kwlaa be nuan.+ 19  Kɛ aliɛ jɔli’n, be fin klɔ’n nun fiteli. 20  Nglɛmun ndɛ kpa’n, kɛ bé sín kɔ́’n, be wunnin figie waka’n. W’a wu kee lele w’a ju i olui’n nun.+ 21  Piɛli i wla kpɛnnin sa ng’ɔ juli’n su. I sɔ’n ti’n, ɔ seli i kɛ: “Rabi, nian! Figie waka nga a boli i sannzan’n, w’a wu kee.”+ 22  Zezi tɛli be su kɛ: “Maan amun lafi Ɲanmiɛn su. 23  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sran kwlaa ng’ɔ se oka ng’ɔ o yɛ’n kɛ: ‘Man ɔ wun su naan ko tɔ jenvie’n nun’n,’ sɛ i akunndan’n w’a yoman nɲɔnnɲɔn naan ɔ lafi su kɛ ndɛ ng’ɔ kannin’n, ɔ́ kpɛ́n su’n, ɔ́ kpɛ́n su sakpa.+ 24  I sɔ’n ti’n, ń kán klé amun kɛ like kwlaa nga amun srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ man amun’n, sɛ amun lafi su kɛ amún ɲɛ́n i’n, amún ɲɛ́n i sakpa.+ 25  Kpɛkun kɛ amún jrán nglo srɛ́ Ɲanmiɛn’n, sɛ sran kun i wun ndɛ o amun klun’n, amun yaci cɛ i. I liɛ’n, amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kusu ɔ́ yáci amun sa liɛ mun cɛ́ amun.”+ 26  *—— 27  Be sali be sin Zerizalɛmun lɔ ekun. Kɛ ɔ́ wlánwlán Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, nin mmla klɛfuɛ mun, ɔ nin nvle su kpɛn’m be bali. 28  Be usɛli i kɛ: “?A le atin yo ninnge sɔ mun? ?Yɛ wan yɛ ɔ mannin wɔ atin kɛ a yo ninnge sɔ mun-ɔn?”+ 29  Zezi seli be kɛ: “Maan n kusu n usa amun sa kun. Sɛ amun tɛ min su’n, ń klé amun sran ng’ɔ mannin min atin kɛ n yo ninnge sɔ mun’n. 30  ?Batɛmun nga Zan+ yoli sran mun’n, ɔ fin Ɲanmiɛn* annzɛ ɔ fin klɔ sran? Amun tɛ min su.”+ 31  Be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “Sɛ e se kɛ: ‘Ɔ fin Ɲanmiɛn’n,’ ɔ́ sé kɛ: ‘?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ amun a lafimɛn i su-ɔ?’ 32  ?Kusu kɛ e o yɛ’n, e kwla se kɛ: ‘Ɔ fin klɔ sran’?” Sran nga be o lɛ’n be ti’n, srɛ kunnin be. Afin be kwlaa be waan Zan ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sakpa.+ 33  Ɔ maan be tɛli Zezi su kɛ: “E siman sran ng’ɔ fin i’n.” Zezi seli be kɛ: “N kusu, n su kleman amun sran ng’ɔ mannin min atin kɛ n yo ninnge sɔ mun’n.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A3 nun.
Glk., “ɲanmiɛn su.”