Sa nga Akoto’m be yoli’n 17:1-34

  • Pɔlu nin Silasi be o Tesaloniki (1-9)

  • Pɔlu nin Silasi be o Bere (10-15)

  • Pɔlu o Atɛnin (16-22a)

  • Ndɛ nga Pɔlu kɛnnin i Areopazi lɔ’n (22b-34)

17  Be sinnin Anfipolisi nin Apolonin be ɔli Tesaloniki.+ Zifu’m be le be Ɲanmiɛn sulɛ sua klɔ sɔ’n su.  Ɔ maan kɛ nga Pɔlu fa yo i titi’n sa’n,+ ɔ wluli lɔ ko toli be lɔ. Ɔ nin be kokoli Ɲanmiɛn Ndɛ’n su yalɛ naan be wun i wlɛ.+ Ɔ yoli sɔ wunmiɛn-lolɛ-cɛn nsan.  Ɔ yiyi Ɲanmiɛn ndɛ’n nun, yɛ ɔ fa ndɛ nga be klɛli’n ɔ kle kɛ ɔ fata kɛ Klisi’n wun ɲrɛnnɛn+ naan be cɛn i.+ Ɔ se kɛ: “Zezi mɔ n su kɛn i ndɛ n kle amun yɛ’n, i yɛ ɔ ti Klisi’n niɔn.”  Ɔ maan be nun wie’m be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Kpɛkun be fali be wun mantannin Pɔlu nin Silasi.+ Glɛki kpanngban kpa mɔ be su Ɲanmiɛn’n, ɔ nin bla wie mɔ be le ɲrun kpa’n be yoli sɔ wie.  Sanngɛ Zifu’m be fali be ɲin cili+ Pɔlu nin Silasi. Ɔ maan be ko yiali sran tɛtɛ wie mɔ be o gua bo lɔ be leman like be yoman’n. Yɛ be ko kunndɛli sran kpanngban kpa ekun, kpɛkun be kejeli klɔ’n nun yekee. Be wluli Zazɔn i sua’n nun be ko kunndɛli Pɔlu nin Silasi. Be waan bé fá be wlá sran kpanngban sɔ’m be sa nun.  Kɛ mɔ b’a wunman be’n ti’n, be trali Zazɔn nin aniaan’m be nun wie mun ɔli klɔ siefuɛ’m be ja su. Kpɛkun be kpan seli kɛ: “Sran nga be sanngannin mɛn wunmuan’n nun’n b’a ju wa wie,+  yɛ Zazɔn w’a sike be. Sran sɔ’m be nun wie fi nantiman Sezaa i mmla’m be su kaan sa. Be waan famiɛn uflɛ o lɛ naan be flɛ i kɛ Zezi.”+  Kɛ sran kpanngban sɔ mun nin klɔ siefuɛ’m be tili ndɛ sɔ’n, be klun titili be.  Ɔ maan be deli Zazɔn nin be onga’m be sika kpanngban kpa, kpɛkun be yacili be nun be ɔli. 10  Kɔnguɛ’n, aniaan’m be fali Pɔlu nin Silasi be ɔli Bere ndɛndɛ. Kɛ be juli lɔ’n, be ɔli Zifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ. 11  Sanngɛ Zifu sɔ’m be liɛ’n, be nzuɛn’n ti kpa tra Tesaloniki lɔ Zifu mun. Afin be sɔli Ɲanmiɛn ndɛ’n nun aklunjɔɛ su. Kpɛkun cɛn kwlakwla be nian Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun kpa. Be waan bé nían, sɛ ndɛ nga be tili’n ɔ ti nanwlɛ-o. 12  I sɔ’n ti’n, be nun sunman be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Glɛki bla nga sran’m be ɲin yi be kpa’n, ɔ nin yasua wie’m be yoli sɔ wie. 13  Sanngɛ kɛ Tesaloniki lɔ Zifu’m be tili i kɛ Pɔlu su kan Ɲanmiɛn ndɛ’n Bere lɔ wie’n, be ɔli lɔ. Be ko wlawlali sran mun, kpɛkun sran’m be mannin be wun su.+ 14  Ɔ maan ndɛndɛ kpa, aniaan’m be fali Pɔlu sinnin jenvie’n su ɔli.+ Sanngɛ Silasi nin Timote be kali lɛ. 15  Be nga be ko sunmannin Pɔlu’n, be fɛli i ɔli lele juli Atɛnin. Kɛ bé sá be sin’n, Pɔlu seli be kɛ be se Silasi nin Timote+ be kɛ be to i lɔ ndɛndɛ. 16  Kɛ Pɔlu mínndɛ be Atɛnin lɛ’n, ɔ wunnin kɛ amuin’m b’a yi klɔ’n i piɛ. I sɔ’n yoli i ya dan. 17  I sɔ’n ti’n, ɔ kleli Zifu mun nin sran onga nga be su Ɲanmiɛn’n be like Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun naan be wun Ɲanmiɛn ndɛ’n i wlɛ. Kpɛkun cɛn kwlakwla ɔ nin be nga be o gua bo lɔ’n be yo sɔ wie. 18  Sanngɛ mɛn nun ngwlɛlɛfuɛ wie mɔ be flɛ be Epikirifuɛ nin Sitoikifuɛ mun’n, be nin i be sili akplowa. Wie’m be waan: “?Ngue ndɛ yɛ fiaifuɛ nga kan-ɔn?” Wie mun ekun be se kɛ: “Nvle uflɛ nun ninnge nga be sɔ be’n be ndɛ yɛ ɔ kan-ɔn.” Kɛ m’ɔ bo Zezi i jasin fɛ’n, m’ɔ kan sran cɛnlɛ’n i ndɛ’n ti yɛ be se sɔ-ɔ.+ 19  Ɔ maan be fɛ i ɔli Areopazi lɔ, kpɛkun be seli kɛ: “?Like uflɛ nga a su kle i lɛ’n, a kwla yiyi nun kpa kle e? 20  Afin ndɛ nga a su kan be lɛ’n be tɛman e su nun kpa. Ɔ maan e waan é wún ninnge sɔ’m be wlɛ kpa.” 21  Kɛ Atɛninfuɛ mun nin aofuɛ nga be tran lɔ’n* be kwlaa be ɲan be ti kan’n, be yoman like fi, saan ndɛ uflɛuflɛ’m be kanlɛ annzɛ be tielɛ. 22  Ɔ maan Pɔlu jrannin Areopazi’n i afiɛn,+ kpɛkun ɔ seli kɛ: “Atɛninfuɛ mun, ɔ yo min kɛ sa kwlaa nun’n, amun kle kɛ ninnge nga be sɔ be’n be ti amun cinnjin. Amun yo sɔ tra sran onga mun.+ 23  Afin kɛ ń wlán ń sín’n, mɔ ń nían ninnge nga amun sɔ be’n, n wunnin kɛ be klɛli tɛ yiwlɛ kun su kɛ: ‘Lika nga ti Ɲanmiɛn kun mɔ e simɛn i’n i liɛ.’ Ɲanmiɛn sɔ mɔ amun simɛn i mɔ sanngɛ amun su i’n, i ndɛ yɛ n su kan n kle amun-ɔn. 24  Ɲanmiɛn m’ɔ yili mɛn’n nin like kwlaa ng’ɔ o nun’n, m’ɔ ti ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin asiɛ’n be Min’n,+ ɔ tranman sua mɔ sran kplan’n nun.+ 25  Asa kusu’n, i sa mianman like fi wun naan se kɛ sran’m bé yó like bé mɛ́n i.+ Afin i yɛ ɔ man sran’m be kwlaa be nguan-ɔn. Asa ekun’n, i ti yɛ be lo wunmiɛn-ɔn.+ Kpɛkun i yɛ ɔ man be like kwlaa-ɔ. 26  Ɔ yoli maan nvlenvle’m be kwlaa be fin sran kunngba+ naan sran’m be tran asiɛ wunmuan’n su.+ Asa ekun’n, ɔ siesieli sa ng’ɔ fata kɛ be ju blɛ trele wie’m be nun’n. Kpɛkun ɔ jajali sran’m be tranwlɛ’m be awɛ mun.+ 27  I liɛ’n, bé kúnndɛ Ɲanmiɛn. Sɛ be fuafua be sa be kunndɛ i’n, bé wún i sakpa.+ Afin nanwlɛ, ɔ nin e nun wie fi nunman mmua. 28  I dunman nun ti yɛ e o nguan nun-ɔn, yɛ i dunman nun ti yɛ e kwla like yo-ɔ. Asa ekun’n, i dunman nun ti yɛ e o lɛ-ɔ. Amun fluwa klɛfuɛ wie mun bɔbɔ be kannin sɔ, be seli kɛ: ‘Afin e kusu e ti i wa wie.’ 29  “Ɔ maan kɛ mɔ e ti Ɲanmiɛn i mma mun’n ti’n,+ ɔ fataman kɛ e bu i kɛ Ɲanmiɛn ti kɛ sika ɔkwlɛ annzɛ sika annzɛ yɔbuɛ sa. Ɔ timan kɛ like wie mɔ sran yɛ ɔ fɛli i sa sɛli’n sa.+ 30  Nanwlɛ, laa sran wie’m be siman Ɲanmiɛn,+ kusu w’a fɛmɛn i ɲin w’a siemɛn i sɔ’n su. Sanngɛ siɛn’n, ɔ kɛn i lika kwlaa nun kɛ maan sran’m be kwlaa be kaci be akunndan’n. 31  Afin ɔ sieli cɛn kun. Cɛn sɔ’n nun’n, ɔ́ fá sran kun m’ɔ kpɛli i’n, ɔ́ dí asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be jɔlɛ+ ndɛnman su. Ɔ cɛnnin sran sɔ’n fa kleli sran’m be kwlaa be kɛ ɔ́ yó sɔ sakpa.”+ 32  Kɛ be tili sran cɛnlɛ’n i ndɛ’n, be nun wie’m be srili i.+ Wie mun ekun be seli kɛ: “Cɛn uflɛ e ko ti ɔ ndɛ sɔ’n ekun.” 33  Yɛ Pɔlu jasoli be wun lɛ ɔli-ɔ. 34  Sanngɛ sran wie’m be suli i su, kpɛkun be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Be nun wie yɛle Dionisi m’ɔ ti Areopazi lɔ jɔlɛ difuɛ’m be nun kun’n, ɔ nin bla kun mɔ be flɛ i kɛ Damarisi’n, ɔ nin sran wie mun ekun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be nga be kɔ lɔ’n.”