Riti 1:1-22

  • Elimelɛki nin i awlobo’n be ko trannin Moabu (1, 2)

  • Naomin, nin Ɔɔpa, nin Riti be wun’m be wuli (3-6)

  • Riti fɛli i wun mantannin Naomin nin i Ɲanmiɛn’n (7-17)

  • Kɛ Naomin sɛ́ i sin Bɛtelɛmun lɔ’n Riti suli i su (18-22)

1  Jɔlɛ difuɛ’m be blɛ su’n,*+ awe kpɛnnin nvle’n nun. Bian kun tuli Bɛtleɛmun+ ng’ɔ o Zida akpasua’n su lɔ’n su, ɔ ko trannin Moabu mɛn’n+ nun lɔ. Ɔ nin i yi nin i wa yasua nɲɔn mun yɛ be ɔli-ɔ.  Be flɛ bian sɔ’n kɛ Elimelɛki,* i yi’n suan Naomin* yɛ be flɛ i mma nɲɔn’m be kɛ Malɔnun* nin Kiliɔnun.* Be ti Efratafuɛ, yɛle kɛ be fin Bɛtleɛmun m’ɔ o Zida akpasua su lɔ’n su. Kɛ be juli Moabu mɛn’n nun lɔ’n, be trannin lɛ.  Kɛ ɔ cɛli kan’n, Naomin i wun Elimelɛki wa wuli. Ɔ maan ɔ nin i wa yasua nɲɔn mun yɛ be kali lɛ-ɔ.  Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be wa jali Moabu lɔ bla. Kun suan Ɔɔpa, yɛ kun suan Riti.+ Be trannin lɛ afuɛ kɔe blu.  I sin’n, ba nɲɔn sɔ mun, yɛle kɛ Malɔnun nin Kiliɔnun be kusu be wa wuli. Ɔ maan Naomin leman ba kun yɛ ɔ leman bian kun. I ngunmin yɛ w’a ka-ɔ.  I sɔ’n ti’n, i waan ɔ́ jáso Moabu mɛn’n nun naan ɔ́ sɛ́ i sin i klɔ. Afin ɔ tili i Moabu lɔ kɛ Zoova w’a fɛ i ɲin w’a sie i i nvlefuɛ’m be su naan w’a man be aliɛ.* Ɔ nin i sewi mun yɛ be fali atin’n niɔn.  Ɔ nin i sewi nɲɔn’m be jasoli be tranwlɛ lɛ naan bé kɔ́ Zida mɛn’n nun. Kɛ bé nánti bé kɔ́’n,  ɔ seli i sewi nɲɔn’m be kɛ: “Amun wɔ, amun sa amun sin amun nin’m be awlo. Klolɛ dan nga amun fa kloli min nin amun wun mɔ be wuli’n, maan Zoova kusu klo amun sɔ wie.+  Maan Zoova man amun bian naan amun wla gua ase* amun wun’m be awlo’m be nun.”+ I sin’n, ɔ tɔli be nun, yɛ be sunnin sunlɛ kpa. 10  Sanngɛ be seli i kɛ: “Cɛcɛ. E nin wɔ é kɔ́ ɔ nvle’n nun lɔ.” Kɛ bé kán sɔ’n, be jrannin su kpa. 11  Sanngɛ Naomin seli be kɛ: “Min mma mun, amun sa amun sin. ?Ngue ti yɛ amún sú min su-ɔ? ?Min olɛ nga n wo yɛ’n, n kwla wu ba yasua ekun naan se kɛ bé já amun?+ 12  Min mma mun, amun sa amun sin. Amun wɔ, afin m’an yo oke, n kwlá jaman bian kun. ?Kannzɛ n ɲan bian andɛ kɔnguɛ bɔbɔ naan n wu ba yasua mun’n, 13  amún trá amun awlɛn mínndɛ be lele naan b’a ɲin? ?Ba sɔ’m be ti’n, amun su jaman bian uflɛ? Cɛcɛ, min mma mun, sa yalɛ m’ɔ o amun su’n ti’n, min wla bo min wun dan. Afin Zoova w’a kle min nun.”*+ 14  Be sunnin sunlɛ kpa ekun. Kpɛkun Ɔɔpa tɔli i sewi’n nun yɛ ɔ sɛli i sin-ɔn. Sanngɛ Riti liɛ’n, w’a kpɔcimɛn i. 15  I sɔ’n ti’n, Naomin seli i kɛ: “Nian! Ɔ wla’n w’a sɛ i sin i nvlefuɛ mun nin i ɲanmiɛn’m be sin. A nin ɔ wla’n, amun sa amun sin.” 16  Sanngɛ Riti seli i kɛ: “Nán jran min wun kɛ n kpɔci wɔ, nán se min kɛ n yaci ɔ su sulɛ. Afin lika nga á kɔ́’n, ń kɔ́ lɔ wie. Lika nga á lá lɛ kɔnguɛ’n, lɛ yɛ ń lá-ɔ. Ɔ nvle’n káci min nvle. Yɛ ɔ Ɲanmiɛn’n yó min Ɲanmiɛn.+ 17  Lika nga á wú lɛ’n, lɛ yɛ ń wú-ɔ. Yɛ lɛ yɛ bé síe min-ɔn. Sɛ w’a yoman kɛ wie’n sa’n, sɛ like uflɛ titi e nun’n, maan Zoova nin min kan.” 18  Kɛ Naomin wunnin kɛ Riti waan saan fii ɔ nin i bé kɔ́’n, w’a semɛn i kun kɛ nán ɔ wɔ wie. 19  Ɔ maan be nɲɔn’n be ɔli. Be fali atin’n lele be juli Bɛtleɛmun.+ Kɛ be juli lɔ cɛ’n, klɔ wunmuan’n kejeli sa yekee. Bla’m be seli kɛ: “?Naomin li-ɔ?” 20  Ɔ tɛli bla’m be su kɛ: “Nán amun flɛ min Naomin,* amun flɛ min Mara.* Afin Ɲanmiɛn* ti’n, awlabɔɛ* ng’ɔ o min su’n ti dan.+ 21  Kɛ ń kɔ́’n, like kpanngban o min sa nun. Sanngɛ kɛ Zoova fá min sá min sin’n, min sa nun ti ngbɛn. ?Ngue ti yɛ amun flɛ min Naomin-ɔn? Afin Zoova yɛ ɔ tanndannin min ɲrun-ɔn. Ɲanmiɛn* yɛ ɔ fali ɲrɛnnɛn yili min su-ɔ.”+ 22  Kɛ Naomin jasoli Moabu mɛn’n+ nun lɔ kɛ ngalɛ’n sa. Kɛ ɔ́ sɛ́ i sin’n, ɔ nin i sewi Riti m’ɔ ti Moabufuɛ’n yɛ be ɔli-ɔ. Kɛ bé jú Bɛtleɛmun lɔ’n, nn b’a bo ɔɔzu kpɛlɛ’n i bo.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “I nun nga jɔlɛ difuɛ mun yɛ be dun sran’m be ɲrun naan b’a yo sa i nuan su’n.”
I bo’n yɛ: “Min Ɲanmiɛn’n ti Famiɛn.”
I bo’n yɛ: “Min Aklunjɔɛ.”
Atrɛkpa’n, ɔ fin Ebre nun ndɛ kun mɔ i bo’n yɛle “yo fakafaka dan”, “tɔ tukpacɛ.”
I bo’n yɛ: “Sran mɔ i Wunmiɛn’n su Wie i nun’n”, “Sran mɔ i Awieliɛ’n w’a ju’n.”
Ebr., “kpanwun.”
Ebr., “amun ɲan wunmiɛn lowlɛ.”
Ebr., “Zoova i sa’n w’a kle min nun.”
I bo’n yɛ: “Min aklunjɔɛ.”
I bo’n yɛ: “wiwi.”
Ebr., “Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n.”
Ebr., “wiwi.”
Ebr., “Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n.”