Fluwa klikli nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n 14:1-40

  • Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ’n nin aniɛn wie’m be kanlɛ’n (1-25)

  • Klisifuɛ’m be aɲia’m be timan sukusuku (26-40)

    • Wafa ng’ɔ fata kɛ bla’m be tran asɔnun nun’n (34, 35)

14  Maan amun yi klolɛ’n i nglo titi. Kusu’n maan amun mian amun ɲin be kunndɛ ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛ’n titi. Sanngɛ maan Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ’n lo amun kpa trɛ i ngba.+  Afin sran ng’ɔ kan aniɛn wie’n, nán sran mun yɛ ɔ kan ndɛ kle be-ɔ, sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ sran sɔ’n kan ndɛ kle i-ɔ, afin sran fi timan.+ Ɲanmiɛn wawɛ’n ti yɛ ɔ kwla kan Ɲanmiɛn i ndɛ mɔ be ti fiawa’n+ niɔn.  Sanngɛ ndɛ nga sran ng’ɔ ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n kan’n, ɔ yo sran ye, ɔ wla sran fanngan, kpɛkun ɔ fɔnvɔ sran.  Sran ng’ɔ kan aniɛn wie’n, i ndɛ’n yo i kunngba ye. Sanngɛ sran ng’ɔ ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n, asɔnun’n i nunfuɛ’m be kwlaa yɛ i ndɛ’n yo be ye-ɔ.  Sɛ amun kwlaa amun kan aniɛn wie mun’n,+ ɔ́ yó min fɛ. Sanngɛ nga n kunndɛ’n yɛle kɛ amun ijɔ Ɲanmiɛn nuan.+ Nanwlɛ, sran ng’ɔ ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n i dan tra sran ng’ɔ kan aniɛn wie mun’n. Afin sɛ sran ng’ɔ kan aniɛn wafawafa’n w’a tuman ndɛ’n i bo’n, asɔnun’n i nunfuɛ’m be su ɲanman su ye.  ?Aniaan mun, sɛ n to amun lɔ dɔ nga su naan n kan ndɛ aniɛn wie’m be nun n kle amun’n, ye benin yɛ i sɔ’n yó amun-ɔn? Sɛ n kunndɛ kɛ ń yó amun ye’n, ɔ fata kɛ n kan sa nga Ɲanmiɛn w’a yi be nglo w’a kle min’n+ be ndɛ, annzɛ n kan sa nga n si i’n+ i ndɛ, annzɛ n ijɔ Ɲanmiɛn nuan, annzɛ n kle amun like.  I kunngba’n yɛle miziki bolɛ ninnge kɛ blo annzɛ jru sa’n. ?Sɛ be boman blo annzɛ jru’n be kpa’n, ɔ́ yó sɛ naan sran’m b’a wun like ng’ɔ su tɛ’n i wlɛ?  ?Sɛ awɛ’n tɛ sukusuku’n, ɔ́ yó sɛ naan sran’m b’a tanndan be wun naan b’a ɔ alɛ kunlɛ?  ?I kunngba’n, sɛ ndɛ ng’ɔ fin amun nuan fite’n timan weinwein’n, ɔ́ yó sɛ naan sran’m b’a wun i wlɛ? Nanwlɛ, ɔ ti kɛ amun su kan ndɛ guɛ i lɛ ngbɛn sa. 10  Aniɛn’m be sɔnnin mɛn’n nun, sanngɛ i wafa fi nunman lɛ mɔ sran timan-ɔn. 11  Afin sɛ n timan ndɛ nga sran ng’ɔ ijɔ’n kan’n, ɔ́ bú min aofuɛ. Yɛ n kusu ń bú i aofuɛ. 12  Amun kusu’n, kɛ mɔ amun klo kpa kɛ amún ɲán ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛ’n ti’n, maan amun kunndɛ kɛ amún ɲán ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛ’n mɔ bé yó asɔnun’n i nunfuɛ’m be ye’n be kpanngban kpa.+ 13  I sɔ’n ti’n, maan sran ng’ɔ kan aniɛn wie’n ɔ srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ kwla tu ndɛ ng’ɔ kan’n i bo.+ 14  Afin kɛ ń srɛ́ Ɲanmiɛn aniɛn wie nun’n, nán min yɛ n ijɔ-ɔ, sanngɛ like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛli min’n yɛ ɔ ijɔ-ɔ. Ɔ maan n wunman ndɛ nga n kan’n i wlɛ. 15  ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? Sɛ ɔ ti Ɲanmiɛn srɛlɛ’n, ń fá like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛli min’n ń srɛ́ Ɲanmiɛn, kpɛkun ń fá min akunndan’n ń srɛ́ Ɲanmiɛn wie. Sɛ ɔ ti jue tolɛ kusu’n, ń fá like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛli min’n ń tó jue ń mánmán Ɲanmiɛn, kpɛkun ń fá min akunndan’n ń yó sɔ wie. 16  ?Sɛ a fa like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛli wɔ’n manman Ɲanmiɛn’n, sran ngbɛn ng’ɔ ti lɛ’n mɔ w’a wunman ndɛ nga a kannin’n i wlɛ’n, ɔ́ yó sɛ naan w’a se kɛ: “Maan ɔ yo sɔ”? 17  Nanwlɛ, wafa nga a su la Ɲanmiɛn i ase lɛ’n, ɔ ti kpa dan. Sanngɛ sran ng’ɔ ti lɛ’n, ɔ ɲanman su ye. 18  Ń lá Ɲanmiɛn ase, afin n ijɔ aniɛn kpanngban nun tra amun kwlaa. 19  Ɔ nin i sɔ ngba’n, sɛ n fa min akunndan n kan ndɛ nnun aɲia kun bo’n, naan n kwla kle min wiengu’m be like’n, i sɔ’n flunman tra kɛ n kan ndɛ akpiakpi blu (10.000) aniɛn wie nun’n.+ 20  Aniaan mun, sa wlɛ wunlɛ nun’n, nán amun yo kɛ ba kanngan mun sa.+ Sanngɛ sa tɛ yolɛ nun’n, amun yo kɛ ba kanngan mun sa.+ Yɛ sa wlɛ wunlɛ nun’n, an yo kɛ kpɛnngbɛn mun sa.+ 21  Be klɛli i Mmla’n nun kɛ: “Zoova* se kɛ: ‘Ń má fá sran wie mɔ be kan aniɛn wie mun’n nin aofuɛ mun, naan be kan ndɛ kle nvle nga nunfuɛ mun. Kannzɛ be yo sɔ bɔbɔ’n nvle nga nunfuɛ’m be su kplinman su kɛ bé tíe min ndɛ’n.’”+ 22  I sɔ’n ti’n, nán be nga be lafi Zezi su’n be liɛ ti yɛ e kan aniɛn wie mun-ɔn. Sanngɛ be nga be lafiman Zezi su’n be liɛ ti-ɔ.+ Yɛ nán be nga be lafiman Zezi su’n be liɛ ti yɛ e ijɔ Ɲanmiɛn nuan-ɔn. Sanngɛ be nga be lafi Zezi su’n, be liɛ ti-ɔ. 23  ?I sɔ’n ti’n, sɛ asɔnun’n i nunfuɛ’m be yia lika kun naan be kwlaa be kan aniɛn wie mun’n naan sran ngbɛn wie annzɛ be nga be lafiman Zezi su’n be ti lɛ wie’n, be su bumɛn i kɛ amun ti w’a saci? 24  Sanngɛ sɛ amun kwlaa amun su ijɔ Ɲanmiɛn nuan naan sran kun m’ɔ lafiman Zezi su’n, annzɛ sran ngbɛn wie wlu amun afiɛn’n, amun kwlaa amun ndɛ’n bú i fɔ, kpɛkun ɔ́ bú akunndan. 25  Ɔ maan ndɛ kwlaa ng’ɔ o i awlɛn’n nun’n, ɔ́ tɛ́ nglo. I sɔ’n ti’n, ɔ́ útu i ɲin ase, kpɛkun ɔ́ mánmán Ɲanmiɛn sé kɛ: “Ɲanmiɛn o amun afiɛn sakpa.”+ 26  ?Ɔ maan aniaan mun, ngue yɛ ɔ fata kɛ amun yo-ɔ? Kɛ amun yia’n, sran wie to jue manman Ɲanmiɛn, wie kle sran’m be like, wie kusu yi ndɛ nga be ti fiawa’n be nglo, wie kan aniɛn wafawafa, yɛ wie tu ndɛ’m be bo.+ Maan i kwlaa sɔ’n yo asɔnun’n i nunfuɛ’m be kwlaa be ye. 27  Asa ekun’n, maan be nga be kan ndɛ aniɛn wie nun’n, be yo sran nɲɔn annzɛ nsan cɛ. Sanngɛ nán maan be ngba be ka lɛ be ijɔ. Maan be ijɔ kunngunngun. Asa kusu’n, maan sran kun tu ndɛ’m be bo.+ 28  Sanngɛ sɛ sran fi nunman lɛ naan w’a tu ndɛ’m be bo’n, nán maan ɔ ijɔ aɲia’n i bo. Maan ɔ kan ndɛ’n i klun lɔ, yɛ maan ɔ kan ndɛ’n kle Ɲanmiɛn. 29  Maan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ+ nɲɔn annzɛ nsan be ijɔ. Kpɛkun maan be onga’m be bu ndɛ’n i sin naan be wun i bo. 30  Sanngɛ sɛ sran wie ti lɛ naan Ɲanmiɛn yi ndɛ wie nglo kle i’n, maan sran ng’ɔ su ijɔ’n muɛn i nuan. 31  Afin amun kwla ijɔ Ɲanmiɛn nuan kunngunngun. I liɛ’n, amun kwlaa amún sí like yɛ amún ɲán wunmiɛn.+ 32  Kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m bé fá ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛli be’n bé dí junman’n, ɔ fata kɛ be nian be wun su. 33  Afin Ɲanmiɛn timan Ɲanmiɛn m’ɔ klo like sukusuku yolɛ-ɔ, fɔundi yɛ ɔ klo i-ɔ.+ Kɛ nga be fa yo i Ɲanmiɛn i sran’m be asɔnun kwlaa nun sa’n, 34  asɔnun’m be nun’n, maan bla’m be muan be nuan. Afin be leman atin ijɔman.+ Kɛ nga Mmla’n kusu fa kan’n sa’n, maan be kan be wun ase.+ 35  Sɛ be kunndɛ kɛ bé wún ndɛ wie wlɛ’n, maan be usa be wun mun awlo lɔ. Afin sɛ bla kun ijɔ asɔnun’n nun’n, ɔ ti ɲannzuɛn. 36  ?Ɲanmiɛn i ndɛ’n fin amun bɔbɔ annzɛ kusu amun ngunmin yɛ be kan kleli amun-ɔn? 37  Sɛ amun nun kun bu i wun Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ annzɛ ɔ bu i kɛ Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ mɛnnin i’n, maan ɔ wun i wlɛ kɛ ndɛ nga n su klɛ amun yɛ’n ɔ ti e Min’n i mmla. 38  Sanngɛ sɛ sran kun i ɲinfu ɔ buman mmla sɔ’n i like fi’n, Ɲanmiɛn kusu su buman sran sɔ’n i wie.* 39  I sɔ’n ti’n, min niaan mun, maan titi’n amun kunndɛ kɛ amún íjɔ Ɲanmiɛn i nuan.+ Kusu nán amun se kɛ be yaci aniɛn wafawafa kanlɛ.+ 40  Sanngɛ like kwlaa nga amún yó’n, maan amun yo i kɛ ɔ nin i fata’n sa, yɛ nán maan ɔ yo sukusuku.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Be kwla se ekun kɛ “sɛ sran kun wunmɛn i wlɛ’n, ɔ su wunmɛn i wlɛ le.”